Analyticky myslet, pracovat a objevovat, a zároveň zůstat biologem

Představení studijního programu

Studium magisterského programu Matematická biologie a biomedicína navazuje na stejnojmenný bakalářský program.

Pokud jste (ale i když nejste :-)) absolventy tohoto bakalářského programu, pak vám magisterský program umožní se nadále profilovat v jedné ze dvou specializací a zároveň si prohloubit znalosti z biologie, matematiky a informatiky získané v rámci bakalářského studia.

Jako studenti a následně absolventi budete schopni samostatně řešit problémy od úvodního designu studie a správy dat až po matematický model, jeho algoritmizaci, implementaci a vyhodnocení včetně pochopení biologické podstaty a interpretace výsledků.

Magisterský studijní program zahrnuje stejně jako program bakalářský dvě specializace: Epidemiologie a modelování a Biomedicínská bioinformatika.

Specializace Epidemiologie a modelování je zaměřena na modelování a interpretaci faktorů spojených s vlastnostmi a chováním jedinců, populací a společenstev a na hodnocení dat v oblasti životního prostředí.

Druhá specializace, Biomedicínská bioinformatika, je zaměřena na analýzu komplexních molekulárních dat. Mezi podobně koncipovanými obory na Masarykově univerzitě a na dalších vysokých školách je tato specializace výjimečná v tom, že není orientována pouze na strukturní bioinformatiku a čistě algoritmické postupy, ale poskytuje v rámci programu mezioborové vzdělání v bioinformatice se zaměřením na statistickou analýzu dat omics technologií.

Je studium programu pro vás?

Pokud jste absolventy bakalářského programu Matematická biologie a biomedicína, tak je navazující magisterské studium určeno právě vám. Rozšíříte si teoretické znalosti i aplikační dovednosti týkající se zejména podstaty matematických metod, analytických postupů a algoritmizace používaných při analýze a modelování dat aplikovaného výzkumu v biologii a medicíně.

Pokud nejste absolventy stejnojmenného bakalářského programu, ale máte vystudovanou biologii, medicínu, matematiku, informační technologie nebo některý z dalších příbuzných oborů a máte zájem si doplnit znalosti i z dalších oborů, tak neváhejte a přihlaste se taky!

Více o studiu Matematické biologie a biomedicíny a podmínkách k přijetí najdete na stránkách http://www.matematickabiologie.cz/.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

Studium

 • Cíle

  Studium magisterského programu Matematická biologie a biomedicína navazuje na stejnojmenný bakalářský program, prohlubuje biologické, matematické a informatické znalosti studentů a umožňuje jim se dále profilovat v jedné ze dvou specializací. První ze specializací je Epidemiologie a modelování zaměřená na vysvětlování a modelování faktorů spojených s vlastnostmi a chováním jedinců, populací a společenstev, jakož i na modelování dat v oblasti biomedicíny a životního prostředí. Druhou specializací je Biomedicínská bioinformatika zaměřená na analýzu komplexních molekulárních dat.

  Studenti si během studia, v návaznosti na znalosti a dovednosti získané během bakalářského studia, rozšíří teoretické znalosti i aplikační dovednosti týkající se zejména podstaty matematických metod, analytických postupů a algoritmizace používaných při analýze a modelování dat aplikovaného výzkumu v biologii a medicíně. V rámci obou specializací jsou praktická výuka i témata diplomových prací zaměřeny na aplikace metod v řešení konkrétních problémů a projektů. Spolupráce studentů na projektech a systematické vzdělávání v analýze biologických a klinických dat s využitím moderních metod připraví studenty k samostatné výzkumné činnosti a k profesi analytika dat nebo datového vědce.

  Zatímco ostatní vysoké školy se v oblasti biomedicíny zaměřují na výchovu techniků a inženýrů (FEKT VUT v Brně, FBMI ČVUT) uplatnitelných hlavně na pozicích nelékařských zdravotnických profesionálů, obor Matematická biologie a biomedicína produkuje absolventy schopné využít svých znalostí ze základních přírodních věd a zaměřuje se na uplatnění absolventů nejen ve zdravotnictví, ale také v akademickém sektoru, státní správě a farmaceutickém průmyslu. Specializace Biomedicínská bioinformatika je odpovědí na raketový nárůst využití omics technologií v základním i aplikovaném výzkumu. Mezi podobně koncipovanými obory na MU a dalších vysokých školách je tato specializace výjimečná v tom, že není orientována pouze na strukturní bioinformatiku a čistě algoritmické postupy. Tato specializace poskytuje v rámci programu Matematická biologie a biomedicína mezioborové vzdělání v pěti základních směrech – biologii, chemii, (bio)informatice, matematice a statistice se speciálním akcentem na komplexní analýzu dat omics technologií. Studijní plán je nastaven tak, aby splňoval doporučené curriculum Vzdělávací komise International Society for Computational Biology (ISCB) (Welch et al., 2014, PLoS Comput Biol. Mar 6;10(3):e1003496).

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • popsat typy a mechanismy hodnocení vztahů mezi sledovanými charakteristikami jedinců a populací;
  • vysvětlit pokročilé metodické principy bioinformatického zpracování vysoce-pokryvných biomedicínských molekulárních experimentů;
  • vysvětlit základní i pokročilé teoretické a metodické principy v matematice, statistice a analýze dat;
  • řešit úlohu analýzy a modelování biologických nebo klinických dat a navrhnout na základě hypotéz uspořádání experimentu;
  • vybrat vhodné matematické, statistické nebo analytické metody pro řešení zadané úlohy, případně navrhnout jejich modifikace a tyto modifikace realizovat;
  • používat stochastické metody pro hodnocení, modelování a predikci vztahů a jevů v biologii a medicíně;
  • zvolit a použít dostupný software realizující vybrané matematicko-analytické metody a postupy s ohledem na charakter experimentu a dat;
  • navrhovat metody a vytvářet algoritmy pro zpracování a analýzu dat;
  • formulovat a formou písemnou i ústní prezentovat výsledky a závěry;
  • formulovat na základě výsledků analýzy dat hypotézy pro další výzkum.
 • Uplatnění absolventa

  Studijní plán je navržen tak, abyste získali široké znalosti v oborech biologie, matematika a informatika a zároveň jste byli schopni samostatného řešení analytických úloh v oblasti epidemiologie, populačního modelování, datových věd a bioinformatiky včetně metodického vývoje, interpretace a publikace výsledků.

  Po dokončení studia můžete zůstat v akademické sféře (české i zahraniční univerzity, centra základního i aplikovaného výzkumu, ústavy Akademie věd České republiky), nebo zamířit do státní správy či komerční sféry, a to ve zdravotnictví (veřejné i soukromé nemocnice), v sektoru farmaceutického průmyslu (včetně farmaceutických společností a firem vedoucích a hodnotících klinické studie), v oblasti ochrany životního prostředí, nebo na poli marketingových průzkumů.

  Rozhovory se současnými studenty a úspěšnými absolventy studia Matematické biologie a biomedicíny najdete na webu http://studuj.matematickabiologie.cz/.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Studijní program má akademický profil a praxe není povinnou součástí studia. Nicméně v rámci každé specializace vás čekají předměty zaměřené na týmové řešení a obhajobu výsledků zadané úlohy od nastudování problému až po prezentaci výsledků analýzy.

  Zároveň se při zpracování diplomové práce můžete při studiu zapojit do projektů řešených v rámci Centra pro výzkum toxických látek v prostředí PřF MU a Institutu biostatistiky a analýz LF MU, nebo do vybraných projektů v rámci společného pracoviště Institutu biostatistiky a analýz LF MU a Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Student má vypracováním diplomové práce prokázat orientaci v problematice, schopnost vypracovat ucelené dílo na zadané téma, srozumitelně rozvést zadané cíle a/nebo hypotézy a zasadit výsledky a závěry do kontextu publikované literatury. Práce obsahuje literární rešerši na zadané téma a praktickou část. Poměr těchto dvou částí se může u každé práce lišit v závislosti na řešeném problému, nicméně obě části musí být přítomny. Student by měl vybrat, popsat a aplikovat vybrané metody na zadaný problém a zároveň rozumět matematickému principu těchto metod na odpovídající úrovni. Práci zpravidla tvoří kapitoly zahrnující úvod do problematiky, popis metod získávání a hodnocení dat, vlastní výsledky, interpretaci a posouzení jejich výpovědní hodnoty, např. s ohledem na vhodnost a limitace metodiky. Diskuze výsledků práce v kontextu informací podaných v úvodu a závěr se shrnutím nejdůležitějších poznatků jsou povinnou součástí práce.

  Minimální rozsah diplomové práce je 50 stran, doporučený rozsah diplomové práce je 50-70 stran podle zadaného tématu. Povinné části práce se řídí Opatřením děkana č.5/2014 „Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU“.

 • Návaznost na další studijní programy

  Jako absolventi magisterského programu Matematická biologie a biomedicína můžete po splnění podmínek přijetí pokračovat v libovolném doktorském studiu, zejména na Přírodovědecké nebo Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.

  Další možností je vykonání státní rigorózní zkoušky, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. Po jejím složení se uděluje akademický titul „doktor přírodních věd“ (ve zkratce „RNDr.“ uváděné před jménem).

Základní údaje

Zkratka
N-MBB
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
RNDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

20
odhadovaný počet přijatých
26
počet aktivních studentů
19
počet závěrečných prací

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje