Organismy a biomolekuly ve službách lidstva

Představení studijního programu

Posláním nového studijního magisterského programu Biotechnologie je příprava kvalifikovaných absolventů uplatnitelných na trhu práce v biotechnologické praxi i v aplikovaném biotechnologickém výzkumu.

Jako studenti profesně orientovaného programu Biotechnologie (s akademickým titulem Ing.) získáte kvalitní vzdělání vycházející z předchozího studia biochemie, molekulární biologie a dalších základních bio-oborů. Profilující část nového studia je založena na bioinženýrství (procesy a zařízení v biochemickém inženýrství), genových technologiích, přehledu moderních biotechnologických procesů, enzymové biotechnologii a dalších souvisejících disciplínách.

Důraz je kladen na zvládnutí základních zákonitostí bioprocesu uplatňujících se v biotechnologické praxi i ve výzkumu, bez ohledu na druh biologického materiálu (mikrobiální, rostlinné i živočišné kultury a enzymy). Profilu absolventů tak nejlépe odpovídá zaměření „biochemický biotechnolog“. Univerzální charakter biotechnologického studia umožňuje pozdější flexibilitu a snadnou adaptaci na podmínky jakéhokoli bioprocesu.

Detailní prostor je dán přednáškám i praktické laboratorní výuce, aplikovaný charakter je posílen povinnou praxí v biotechnologických firmách. Pro praktickou výuku je k dispozici špičkové vybavení. Těžiště vlastní experimentální práce spočívá ve vypracování diplomové práce. Školitelé mohou být jak pracovníci Ústavu biochemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a dalších pracovišť v Univerzitním kampusu Bohunice a ústavů Akademie věd ČR, tak odborníci z biotechnologických firem.   

Během studia je umožněna zahraniční zkušenost ať již přes program Erasmus nebo spolupracující zahraniční subjekty.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky: 

 • Získali jste základní bakalářské vzdělání v biochemii či jiném příbuzném oboru?

 • Baví vás biochemie, biologie a jejich aplikace v biotechnologii?

 • Je pro vás přitažlivé uplatnit se ve výzkumu i praxi v oborech jako farmaceutická biotechnologie, biomedicína, rostlinná biotechnologie, mikrobiální a enzymová biotechnologie?

Pak bude biochemický biotechnolog ten nejvhodnější výstup vašeho studia!

Už v průběhu studia, zejména však při výběru témat diplomové práce, se lze zaměřit na širokou škálu biotechnologických problematik, od využití mikrobů a enzymů přes výzkum a využití kmenových a dalších živočišných buněk, vývoj léčiv a potravních doplňků, až po studium a využití řas, sinic a rostlinných buněk.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Posláním nového studijního programu Biotechnologie je příprava dostatečně kvalifikovaných absolventů uplatnitelných na trhu práce v biotechnologické praxi i v aplikovaném biotechnologickém výzkumu. V současnosti akreditované magisterské programy na jiných VŠ zahrnující biotechnologie jsou ve výsledku cíleny na relativně definované oblasti (fermentační technologie na VŠCHT, zemědělské aplikace na České zemědělské univerzitě). Zde navrhovaný program vychází z širokého a různorodého základu bakalářského biochemického studia, v němž je aplikována i široká škála dalších biologických a chemických oborů tvořících základ „Life sciences“, podobně jako na jiných VŠ analogického zaměření. Magisterský program pak prohlubuje a rozvíjí ty disciplíny, jež úzce souvisejí s moderními biotechnologiemi. Jde o teoretické i praktické znalosti z genových technik, přehled moderních biotechnologických procesů, biotechnologické (bioinženýrské) metody, procesy a zařízení, s důrazem na realizaci v bioreaktorech. Profil absolventa tak nejlépe odpovídá zaměření „biochemický biotechnolog“ a je založen na teoretických i praktických znalostech nutných pro moderní biotechnologie, jež zahrnují genovou modifikaci produkčního kmene a jeho metabolické využití v bioreaktorech, bez ohledu na konkrétní povahu bioprocesu. Jedním z hlavních a dlouhodobých požadavků zaměstnavatelů jsou praktické dovednosti a samostatnost absolventů. Cílem studia navrženého studijního programu je připravit odborníky s vysokou úrovní znalostí, aktivní propojení teoretických poznatků, praktických cvičení v laboratořích a především v praxi formou povinných stáží tak, aby byl absolvent v plném rozsahu připraven samostatně řešit úkoly zadané v praxi.

  Studium programu je zaměřeno především na komplexní řešení úkolů v praxi, a to ve všech oblastech biotechnologických procesů. Absolvent bude schopen podílet se na realizaci zakázek či projektů od jejich přípravy po návrh postupu realizace až po jeho zpracování a vyhodnocení. Absolventi budou moci být zaměstnáni v široké oblasti činností, kde je vyžadováno biochemické vzdělání s biotechnologickým zaměřením.

  Dvouletý magisterský studijní program je určen zejména studentům bakalářského studijního programu Biochemie a to pro všechny jeho specializace, tzn. biochemie, aplikovaná biochemie a bioinformatika. Do navrhovaného programu se mohou hlásit i absolventi jiných studijních programů po splnění odborné přijímací zkoušky.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Ovládat základní disciplíny potřebné pro biotechnologii (biochemické a biologické procesy a jejich aplikace, teorie a praxe genových technologií, teoretické a praktické základy bioinženýrství pro práci s bioreaktory).
  • Orientovat se v moderních biotechnologických procesech založených na využití mikrobů, rostlinných a živočišných buněk a enzymů a nanobiotechnologie.
  • Analytického monitorování bioprocesů.
  • Samostatně řešit problémy biotechnologické povahy vzniklé v praxi.
  • Zpracovat získaná data využitím vhodných informačních nástrojů.
  • Na základě několika odborných seminářů samostatně studovat anglickou odbornou literaturu a připravit odborný text a přednášku.
  • Schopnost podílet se na realizaci zakázek či projektů od jejich přípravy po návrh postupu realizace až po jeho zpracování a vyhodnocení.
  • Schopnost pružného přizpůsobení se absolventa požadavkům daného pracoviště díky hlubokému a obecnému základu studia.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi programu naleznou uplatnění v moderních biotechnologických firmách širokého zaměření, jako např. průmyslové biotransformace, biomedicína, farmacie, kosmetika, ochrana životního prostředí. Budou mít praktické předpoklady i pro oblasti tradičních biotechnologií v potravinářství a zemědělství. V těchto firmách mohou být zaměstnáni také v aplikovaném výzkumu.

  Dále se mohou uplatnit i v laboratořích Akademie věd ČR a dalších výzkumných ústavech, včetně vysokých škol. Otevřená jim budou analogická pracoviště v zahraničí.  Hluboký a obecný základ studia umožňuje absolventům pružné přizpůsobení požadavkům daného pracoviště a zvládnutí metod a postupů tam užívaných. Po doplnění znalostí z oblasti ekonomie a marketingu se může absolvent uplatnit jako manažer nebo obchodní zástupce firem výše zmíněného zaměření.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Pro profesně orientovaný program je specifikum povinná 6 týdenní praxe. Během ní mohou studenti získat nejen hlubší poznání biotechnologického provozu (nebo firemního výzkumu a vývoje), ale také může dojít k perspektivnímu spojení firmy a studenta pro posouzení konání diplomové práce a nabídky zaměstnání. Spolupráci již přislíbily 3 velké biotechnologické firmy působící v ČR (Bioveta, a.s., Contipro, a.s., Lonza Biotec, s.r.o.) i další menší firmy brněnského regionu.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah diplomové práce je kolem 60 stran. včetně poznámek pod čarou, titulního listu, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a anotací. Práce má charakter samostatného výzkumného projektu tvořeného literárním úvodem do problematiky, metodickou částí, experimentálními výsledky, diskusí a závěrem. Studující by měli by předvést schopnost kriticky pracovat s odbornými texty, zpracovávat koncepty a teorie v nich nalezené, na základě toho navrhovat a provádět experimenty, provést jejich vyhodnocování a nacházet relevantní odpovědi na zadanou otázku. Diplomová práce prezentuje výsledky experimentální práce diplomanta pod vedením vedoucího diplomové práce. Předkládá se v nerozbíratelné formě (v pevných deskách) v počtu 2 exemplářů. Detailní instrukce jsou dostupné na webu (http://orion.chemi.muni.cz/pozadavky/zasady_vypracovani_DP.pdf).

 • Návaznost na další studijní programy

  Můžete pokračovat v doktorském studiu ve fakultních biochemicky a molekulárně biologicky zaměřených programech. Absolventi budou připraveni i pro doktorské studium na prestižních univerzitách v zahraničí.

Základní údaje

Zkratka
N-BTC
Typ
magisterský navazující
Profil
profesní
Titul
Ing.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

15
počet aktivních studentů
35
počet závěrečných prací

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje