Rozumět buňce znamená rozumět životu

Představení studijního programu

Navazující magisterský program Buněčná biologie nabízí svým studentům získání pokročilých znalostí životních dějů u eukaryontních organismů na buněčné úrovni. Z hlediska přímé návaznosti je tento program primárně určen pro absolventy bakalářského programu Experimentální a molekulární biologie, specializace Buněčná biologie.

Absolventi programu budou schopni komplexně porozumět důležitým biologickým fenoménům a procesům, jakými jsou buněčná architektura a interakce mezi buňkami, buněčný cyklus a buněčné dělení, buněčná signalizace a komunikace mezi buňkami, pohyb buněk, diferenciace buněk, patologie buňky a způsoby buněčné smrti. Důraz je kladen i na konsekvence těchto dějů na úrovni tkání a organismů.

Studium zahrnuje jednobuněčné eukaryotické mikroorganismy, protozoa, rostlinné buňky a buňky hub, důraz však bude kladen zejména na buňky živočišné a buňky lidské včetně nádorových. Důležitou součástí studia jsou i aplikace znalostí o eukaryontních buňkách v biotechnologiích a v různých odvětvích biomedicíny.

Při studiu budete používat nejmodernější zobrazovací, buněčně biologické a molekulárně biologické metody včetně bioinformatických přístupů, samozřejmostí je aktivní používání odborné angličtiny.

Nedílnou součástí studia jsou i semináře, během nichž si osvojíte zásady odborné komunikace, způsoby prezentace svých výsledků a schopnost kritického myšlení. Diplomové práce jsou koncipovány jako řešení samostatných experimentálních výzkumných projektů.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem studia tohoto programu je získání detailních znalostí základních životních dějů u eukaryotických organismů na buněčné úrovni. Z hlediska návaznosti je tento program určen pro absolventy bakalářského programu Experimentální a molekulární biologie, specializace Buněčná biologie. Absolventi programu budou schopni porozumět důležitým biologickým fenoménům a procesům, jako jsou buněčná architektura a interakce mezi buňkami, buněčný cyklus, buněčné dělení, buněčná signalizace a komunikace mezi buňkami, pohyb buněk, diferenciace buněk, patologie buňky, buněčná smrt atd. Důraz bude kladen na komplexní chápání těchto dějů na buněčné úrovni i na jejich konsekvence na úrovni tkání a organismů. Studium bude zahrnovat jednobuněčné eukaryotické mikroorganismy, protozoa, rostlinné buňky a buňky hub, důraz však bude kladen zejména na buňky živočišné a buňky lidské včetně nádorových, neboť tyto buněčné typy představují hlavní biologické modely moderní buněčné biologie. Do studijních plánů bude také zařazena aplikační oblast, tedy využití znalostí uvedených buněčných dějů v biotechnologiích a v různých odvětvích biomedicíny. Studenti budou rovněž schopni využívat nejmodernější zobrazovací, buněčně biologické a molekulárně biologické metody včetně adekvátních bioinformatických přístupů, samozřejmostí bude aktivní používání odborné angličtiny. Nedílnou součástí studia budou i pravidelné semináře, během nichž si studenti osvojí schopnosti odborné komunikace a diskusí k určitému problému, prezentace svých výsledků a schopnost kritického myšlení. Diplomové práce budou koncipovány jako řešení samostatných vědeckých projektů, absolventi jsou tedy primárně vychováváni k profesní dráze tvůrčích vědeckovýzkumných pracovníků. Předpokládá se zejména pokračování jejich vědecké výchovy v rámci doktorského studia, uplatnění však naleznou i v klinických laboratořích, biobankách, biotechnologických nebo obchodních firmách.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • popsat detailní architekturu jednotlivých typů eukaryontních buněk a znát strukturní a funkční rozdíly mezi nimi
  • porozumět molekulární podstatě základních buněčných dějů (buněčný cyklus, buněčné dělení, buněčná signalizace, pohyb buněk, diferenciace buněk) a průběh i důsledky těchto dějů správně interpretovat na komplexní buněčné úrovni
  • porozumět vztahům v mnohobuněčném eukaryotickém organismu na úrovni mezibuněčných interakcí a komunikace mezi buňkami
  • chápat podstatu patologických dějů v buňkách včetně jejich důsledků na úrovni organismu, porozumět procesu nádorové transformace a mechanismům různých typů buněčné smrti
  • znát aplikační potenciál poznatků z buněčné biologie v biotechnologiích a v různých oblastech biomedicíny
  • aktivně využívat nejmodernější experimentální metody a bioinformatické přístupy
  • tvůrčím způsobem řešit zadaný vědecký problém
  • kriticky hodnotit vlastní dosažené výsledky, prezentovat je před odbornou komunitou a vést k nim odbornou diskusi, to vše v českém i anglickém jazyce
 • Uplatnění absolventa

  Absolventy programu Buněčná biologie připravujeme primárně na profesní dráhu vědeckých pracovníků v základním či aplikovaném výzkumu (ústavy Akademie věd ČR, resortní výzkumné ústavy, univerzitní pracoviště).

  Jejich znalosti a schopnosti však budou dobře využitelné i v praxi, zejména v biomedicínských oborech: mohou být zaměstnáni v různých odborných pozicích na pracovištích reprodukční medicíny, v imunologických nebo hematologických laboratořích, krevních bankách, tkáňových a buněčných bankách a v biotechnologických firmách.

  Očekáváme rovněž jejich dobrou uplatnitelnost i v komerční sféře, konkrétně v obchodních firmách na pozicích produktových specialistů v různých oblastech Life Sciences.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Jedná se o akademický studijní program, v němž není vyžadována žádná povinná praxe.

  Své praktické znalosti získáte jednak ve cvičeních, která jsou nedílnou součástí řady předmětů studijního plánu. Do vědeckovýzkumné, laboratorní a případně klinické praxe se však dále zapojíte hlavně při řešení svých diplomových prací, a to v některém z výzkumných týmů, které se na výuce přímo podílejí, nebo na spolupracující externí výzkumné instituci.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolventi studijního programu Buněčná biologie mohou jednak pokračovat v doktorském studiu přímo na Přírodovědecké fakultě (DSP Biologie – primárně obor Buněčná a molekulární biologie a genetika, případně i další relevantní obory podle konkrétního tématu, dále DSP Life Sciences / Vědy o živé přírodě).

  Dále předpokládáme úspěšné uplatnění absolventů i v doktorském studiu na Lékařské fakultě MU (DSP Onkologie, DSP Lékařská biologie, případně DSP Anatomie, histologie a embryologie), stejně jako na dalších vysokých školách v ČR i v zahraničí.

 • Další informace

Základní údaje

Zkratka
N-CELLBI
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
RNDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

7
počet aktivních studentů

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje