EN

Experimentální biologie rostlin

„Rostliny – základ života na Zemi“

Cílem studia v tomto programu je prohloubení znalostí v biologii rostlin získané v bakalářském studiu. Zejména je kladen důraz na praktické znalosti a dovednosti při experimentální práci. Tyto získané schopnosti zvyšují atraktivitu uplatnění absolventů zejména ve výzkumných a kontrolních organizacích i soukromých firmách zaměřených na výzkum a vývoj.

Studijní plány


Studium

 • Cíle

  Cílem studia v tomto programu je prohloubení znalostí v biologii rostlin získané v bakalářském studiu. Zejména je kladen důraz na praktické znalosti a dovednosti při experimentální práci. Tyto získané schopnosti zvyšují atraktivitu uplatnění absolventů zejména ve výzkumných a kontrolních organizacích i soukromých firmách zaměřených na výzkum a vývoj.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Dobře se orientovat ve stavbě různých typů rostlinných buněk, pletiv a orgánů a je schopen samostatně pozorovat struktury ve světelném mikroskopu.
  • Rozumět transportním, metabolickým a regulačním procesům u rostlin a chápat jejich vzájemné souvislosti.
  • Orientovat se v reakcích rostlin na podmínky vnějšího prostředí a rozumět mechanismům těchto reakcí.
  • Samostatně získávat aktuální vědecké informace z relevantních zdrojů, kriticky je hodnotit a zpracovávat je do ucelených zpráv.
  • Tvůrčím způsobem samostatně provádět výzkumnou a vývojovou činnost v různých oblastech experimentální biologie včetně vedení výzkumných projektových týmů.
  • Vlastní výsledky zpracovat, zařadit do současného stavu poznání, prezentovat je, diskutovat a obhájit.
  • Komunikovat o výsledcích své práce i obecně v oblasti přírodních věd v českém i anglickém jazyce.
 • Uplatnění absolventa

  Vzhledem k rozsahu absolvovaných kurzů je zaručena značná adaptibilita a konkurenceschopnost absolventů s možností uplatnění jak v základním či aplikovaném biologickém výzkumu, tak v oborech souvisejících s chemií životního prostředí, aplikovanou ekologií, či ochranou životního prostředí.

  Část absolventů také nachází uplatnění v  kontrolních organizacích i některých dalších složkách státní správy.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praktické zkušenosti absolventů nejsou striktně vyžadovány. Pracovní stáže na výzkumných institucích doma i v zahraničí jsou ale při studiu doporučovány a prakticky podporovány.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Diplomová práce má charakter samostatné experimentální vědecké práce zahrnující stručný přehled současných poznatků o tématu, cíle a hypotézy, metodiku, výsledky, diskusi výsledků a přehled použitých informačních zdrojů. Autor má prokázat schopnost testovat experimentální hypotézy, výsledky správně statisticky vyhodnotit, prezentovat je vhodným způsobem v tabulkách a grafech a následně také interpretovat v souvislosti se aktuálními poznatky v dané oblasti.

 • Návaznost na další studijní programy

  Studenti navazujícího magisterského studia se mohou hlásit ke studiu v programu postgraduálního studia „Fyziologie rostlin“ na dané fakultě.

 • Další informace
  Podrobnější informace o studiu v tomto programu lze nalézt na:

  http://www.sci.muni.cz/ofar/vyuka/

  Informace o SZZ a složení komisí jsou dostupné na:

  http://www.sci.muni.cz/ueb/studium/magisterske-studium/

Základní údaje

Název
Experimentální biologie rostlin
Zkratka
N-EBR
Kód
N0511A030004
Typ
magisterský navazující
Forma
St. doba studia (v letech)
2
Titul
Mgr.
Profil
akademický
Vyučovací jazyk
čeština
Titul v rigorózním řízení
RNDr.
Akreditace do
4. 8. 2028

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje