Rostliny – základ života na Zemi

Představení studijního programu

V rámci navazujícího magisterského programu Experimentální biologie rostlin si prohloubíte znalosti získané v bakalářském studiu a získáte více praktických dovedností při experimentální práci v laboratoři i v terénu. Studium vám umožní lépe porozumět transportním, metabolickým a regulačním procesům u rostlin a chápat jejich vzájemné souvislosti. Také vám umožní lépe porozumět reakcím rostlin na podmínky vnějšího prostředí a mechanismům, které za nimi stojí.

Naučíte se samostatně získávat aktuální vědecké informace z nejrůznějších zdrojů, kriticky je hodnotit a zpracovávat do ucelených zpráv. Získáte také praktické dovednosti jako je samostatné provádění a vyhodnocování vědeckých experimentů, včetně využití pokročilých statistických metod, a obsluhování měřicích přístrojů. Výsledky budete prezentovat v souvislosti s nejnovějšími poznatky. 

Studentské projekty většinou úzce navazují na probíhající výzkum, takže výsledky studentských prací můžete uplatnit jako součást vědeckých publikací. Během studia se také můžete zúčastnit krátkých stáží a navštívit jiná pracoviště v České republice i v zahraničí a získat tak další cenné zkušenosti. Mimořádně talentovaní studenti se také mohou účastnit mezinárodních konferencí a vědeckých expedicí.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Fascinuje vás schopnost rostlin přežít v často extrémních podmínkách?

 • Chtěli byste se podílet na řešení vážného problému s nedostatkem potravin ve světě?

 • Zajímá vás, jak a proč se změní společenstva rostlin kolem nás se změnou klimatu?

Souhlasně přikyvujete? Potom je studium v tomto programu správná volba.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem studia v tomto programu je prohloubení znalostí v biologii rostlin získaných v bakalářském studiu. Zejména je kladen důraz na praktické znalosti a dovednosti při experimentální práci. Tyto získané schopnosti zvyšují atraktivitu uplatnění absolventů zejména ve výzkumných a kontrolních organizacích i soukromých firmách zaměřených na výzkum a vývoj.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • dobře se orientovat ve stavbě různých typů rostlinných buněk, pletiv a orgánů a je schopen samostatně pozorovat struktury ve světelném mikroskopu.
  • rozumět transportním, metabolickým a regulačním procesům u rostlin a chápat jejich vzájemné souvislosti.
  • orientovat se v reakcích rostlin na podmínky vnějšího prostředí a rozumět mechanismům těchto reakcí.
  • samostatně získávat aktuální vědecké informace z relevantních zdrojů, kriticky je hodnotit a zpracovávat je do ucelených zpráv.
  • tvůrčím způsobem samostatně provádět výzkumnou a vývojovou činnost v různých oblastech experimentální biologie včetně vedení výzkumných projektových týmů.
  • vlastní výsledky zpracovat, zařadit do současného stavu poznání, prezentovat je, diskutovat a obhájit.
  • komunikovat o výsledcích své práce i obecně v oblasti přírodních věd v českém i anglickém jazyce.
 • Uplatnění absolventa

  Díky rozsahu absolvovaných kurzů a příležitosti nabýt praktických zkušeností můžete hledat uplatnění v základním i v aplikovaném biologickém výzkumu a také v oborech souvisejících s chemií životního prostředí, aplikovanou ekologií či ochranou životního prostředí. 

  Po ukončení studia získáte kvalifikaci pro práci ve státních i soukromých výzkumných ústavech (např. zemědělské výzkumné ústavy), v kontrolních organizacích (např. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Státní rostlinolékařská správa) nebo ve vzdělávacích institucích (na úrovni VŠ studia). 

  Uplatnění můžete najít také ve firmách zabývajících se projekty v oblasti ochrany životního prostředí, podporou zemědělské produkce nebo vývojem a výrobou vědeckých přístrojů. Část absolventů také pracuje v některých složkách státní správy (ministerstva, městské úřady, Agentura ochrany přírody apod.).

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praktické zkušenosti absolventů nejsou striktně vyžadovány. Pracovní stáže na výzkumných institucích doma i v zahraničí vám však budou doporučovány a budeme vás v nich podporovat.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Diplomová práce má charakter samostatné experimentální vědecké práce zahrnující stručný přehled současných poznatků o tématu, cíle a hypotézy, metodiku, výsledky, diskusi výsledků a přehled použitých informačních zdrojů. Autor má prokázat schopnost testovat experimentální hypotézy, výsledky správně statisticky vyhodnotit, prezentovat je vhodným způsobem v tabulkách a grafech a následně také interpretovat v souvislosti s aktuálními poznatky v dané oblasti.

 • Návaznost na další studijní programy

  Po absolvování navazujícího magisterského studia se můžete hlásit k postgraduálnímu studiu „Anatomie a fyziologie rostlin“.

 • Další informace
  Podrobnější informace o studiu v tomto programu lze nalézt na: https://www.muni.cz/uchazeci/navazujici-magisterske-studium/vyberte-si-obor/23694-experimentalni-biologie-rostlin

  Informace o SZZ a složení komisí jsou dostupné na: https://ueb.sci.muni.cz/pro-studenty/ukonceni-magisterskeho-studia

Základní údaje

Zkratka
N-EBR
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
RNDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

15
počet aktivních studentů
8
počet závěrečných prací

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje