Život na této planetě se obejde bez lidí, nikoliv však bez mikrobů. Adolf Branald

Představení studijního programu

Cílem studia magisterského navazujícího programu Mikrobiologie je pochopení široké problematiky této vědní disciplíny a ujasnění si vzájemných souvislostí mezi jejími jednotlivými směry. Absolvent programu bude po teoretické i praktické stránce ovládat problematiku humánní a veterinární mikrobiologie, a to včetně epidemiologie.

Studenti získají znalosti i z oblasti ekologie mikroorganizmů, významu mikroorganizmů pro životní prostředí a jejich využití v biotechnologiích a bioremediacích. Široký záběr poskytovaných vědomostí a získaných zkušeností dává dostatečnou záruku pro značnou přizpůsobivost absolventa v různých oblastech obecné i aplikované mikrobiologie.

Studenti jsou vedeni k samostatnému a tvůrčímu myšlení, pracovitosti, zodpovědnosti, respektu k morálním hodnotám, týmové práci a solidaritě. Naučí se systematicky pracovat s informacemi, navrhovat a provádět experimenty v laboratoři, správně interpretovat výsledky, kriticky vyvozovat závěry a srozumitelně je prezentovat odborníkům i laické veřejnosti.

Při zpracovávání diplomové práce studenti získávají zkušenosti s běžným provozem mikrobiologické laboratoře podle zvoleného zaměření. Pracoviště spolupracuje s výzkumnými ústavy i odbornými pracovišti Akademie věd ČR a s mnoha zahraničními univerzitami. Aktivní studenti se mohou zapojit do projektů řešených na Oddělení mikrobiologie MU, ale i na spolupracujících partnerských zahraničních pracovištích.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Zajímají tě biotechnologie?

 • Baví tě práce v laboratoři?

 • Chceš se dozvědět, jak fungují mikrobi a jak ovlivňují život na zemi?

 • Zajímá tě, jak omezit znečištění životního prostředí?

 • Jsi schopen systematické práce individuálně nebo v týmu?

 • Chceš mít uplatnění v perspektivním oboru?

Je velmi vhodné, pokud uchazeč o magisterské studium absolvoval již výuku se zaměřením na mikrobiologii v bakalářském stupni studia.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem studia magisterského navazujícího programu Mikrobiologie je pochopení široké problematiky této vědní disciplíny a ujasnění si vzájemných souvislostí mezi jejími jednotlivými směry. Absolvent programu Mikrobiologie bude po teoretické i praktické stránce ovládat problematiku humánní a veterinární mikrobiologie, včetně epidemiologie. Podrobnější informace jsou přednášeny i v oblasti ekologie mikroorganizmů, významu mikroorganizmů pro životní prostředí a jejich využití v biotechnologiích a bioremediacích. Škála poskytovaných informací a získaných zkušeností dává dostatečnou záruku pro značnou adaptabilitu absolventa v různých oblastech obecné i aplikované mikrobiologie. Oddělení mikrobiologie se v posledních letech zaměřuje na studium striktně anaerobních mikroorganizmů, což přispívá k jedinečnosti jeho výzkumných laboratoří v rámci univerzit České republiky. Studenti jsou vedeni k samostatnému a tvůrčímu myšlení, pracovitosti, zodpovědnosti, respektu k morálním hodnotám, týmové práci a solidaritě. Studenti se naučí systematicky pracovat s informacemi, navrhovat a provádět experimenty, správně interpretovat výsledky, kriticky vyvozovat závěry a srozumitelně je prezentovat odborníkům i laické veřejnosti.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Orientovat se v problematice humánní i veterinární mikrobiologie
  • Rozumět ekologickým vztahům mezi mikroorganizmy navzájem a mezi mikroorganizmy a makroorganizmy
  • Chápat význam mikroorganizmů v životním prostředí a jejich využití v biotechnologiích a bioremediacích
  • Aplikovat vhodné metodické postupy pro řešení běžných mikrobiologických analýz
  • Samostatně pracovat v mikrobiologické laboratoři a používat běžné přístroje a zařízení k provádění výzkumné a vývojové činnosti
  • Komunikovat v anglickém jazyce (vyhledávat a využívat cizojazyčnou vědeckou literaturu, prezentovat výsledky práce ústní i písemnou formou)
  • Diskutovat na odpovídající úrovni o problematice související se studovaným oborem a zaujmout stanovisko odpovídající současnému stavu poznání
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi navazujícího magisterského programu Mikrobiologie nacházejí uplatnění především v potravinářském, chemickém i farmaceutickém průmyslu, ve zdravotnictví, v ústavech Akademie věd ČR, na různých pozicích ve společnostech se zaměřením na tvorbu a ochranu životního prostředí, v orgánech státní správy a samosprávy (Krajské úřady, Krajské hygienické stanice, Státní zdravotní ústav) i na ministerstvech.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Odborná praxe není povinnou součástí studia programu Mikrobiologie.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah diplomové práce je 140 000 znaků včetně poznámek pod čarou, obsahu, anotací a seznamu literatury (bez tabulek a obrázků). Diplomová práce má prokázat schopnost studenta samostatné vědecké práce, což znamená teoretické zpracování zadaného problému (literární rešerše), formulaci hypotézy, plánování a vlastní provedení experimentů, hodnocení získaných výsledků (včetně statistického hodnocení), formulace závěrů a porovnání vlastních výsledků s výsledky jiných autorů a schopnost diskutovat dané informace. Za samozřejmé se pokládá využití aktuálních cizojazyčných zdrojů. Obsah práce se nesmí výrazně odklonit od zadaného tématu, případná změna názvu práce (i tématu) musí být po dohodě s vedoucím povolena vedením pracoviště. V gramatice a pravopise cizích a běžných slov se student musí řídit Novým akademickým slovníkem cizích slov (Academia, Praha 2009), Slovníkem spisovného jazyka českého (http://ssjc.ujc.cas.cz/) a Pravidly českého pravopisu (Academia, Praha 2010; http://prirucka.ujc.cas.cz/). Standardním jazykem DP je čeština. V případě zájmu o vypracování práce ve slovenském nebo anglickém jazyce je potřeba tuto skutečnost uvést v oficiálním Zadání diplomové práce, přičemž školitel a ředitel Ústavu experimentální biologie svými podpisy tuto výjimku umožní. Po formální stránce musí předkládaná práce splňovat podmínky definované Opatřením děkana č. 5/2014.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent magisterského studia má možnost pokračovat ve studiu mikrobiologie na MU v doktorském studijním programu Biologie, obor Mikrobiologie.

 • Další informace
  MU Přírodovědecká fakulta: http://www.sci.muni.cz/

  Ústav experimentání biologie: http://www.sci.muni.cz/cz/UEB/

  Oddělení mikrobiologie: http://www.sci.muni.cz/mik/

  Facebook Odd.mikrobiologie: http://www.sci.muni.cz/mik/facebook/

Základní údaje

Zkratka
N-MIK
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
RNDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

33
počet aktivních studentů
39
počet závěrečných prací

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje
Ve spolupráci s