Speciální pedagogika je obor zaměřený na vzdělávání, intervenci a poradenství u osob se speciálními potřebami všech věkových skupin.

Představení studijního programu

Studiem programu speciální pedagogika se z vás stanou odborníci pro poradenskou a intervenční podporu dětí a dospělých se speciálními vzdělávacími potřebami. Absolvováním studia se stáváte speciálním pedagogem. Uplatnění naleznete především v rezortu školství, ale i v resortu zdravotnictví (nelékařské profese), sociálních věcí nebo spravedlnosti aj.

Uchazeč si vybírá z jedné z oborových specializací - logopedie/surdopedie, oftalmopedie, poruchy chování, mentální postižení a poruchy autistického spektra (psychopedie), souběžné postižení více vadami, nebo speciální andragogika.

V průběhu studia si osvojíte teoretické koncepty a strategie v poradenské práci s cílovou skupinou a seznámíte se s širokou škálou metod, materiálů a pomůcek. Naučíte se diagnostické i terapeutické postupy využívané v rámci speciálně-pedagogické intervence se zřetelem k potřebám a možnostem cílové skupiny.

Studium vychází z mezioborových souvislostí problematiky vzdělávání, podpory a intervence jedinců s postižením a znevýhodněním a reflektuje medicínské a inkluzivní kontexty. Máte příležitost se v průběhu studia zapojovat do praxe i do výzkumných projektů. Nedílnou součástí studia je i mezinárodní zkušenost, na výuce se pravidelně podílejí i zahraniční akademici.

Čeká vás celá škála možností studia i praxe na spolupracujících zahraničních univerzitách a pracovištích, ať v rámci programu ERASMUS+, nebo individuálních projektů. Do fakultního studentského života se můžete zapojit i prostřednictvím studentské oborové rady.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Zajímá Vás práce založená na intenzivním kontaktu a spolupráci?

 • Chcete se věnovat poradenství, intervenci a podpoře osob s postižením/znevýhodněním?

 • Zajímá Vás spolupráce v týmu na mezioborové úrovni?

Kombinovaná forma studia

Studijní program Speciální pedagogika je nabízen rovněž ve formě kombinované, pro tuto výuku jsou vyhrazeny pátky i soboty.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Cílem studijního programu Speciální pedagogika je připravit odborníky pro přímou speciálněpedagogickou činnost v procesech výuky, učení, poradenství, intervence a provázení jedince se speciálními vzdělávacími potřebami - ve třídě/škole (mateřské, základní, střední) zřízené pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP), v zařízeních pro výkon ústavní výchovy a preventivně výchovné péče, v poradenských zařízeních, v sociálních službách, ve zdravotnictví a v resortu spravedlnosti. Program připravuje studenty také pro výzkumnou činnost.

  V programu speciální pedagogika získávají absolventi odborné znalosti z oboru s širokým společenskovědním rozsahem v kontextu inkluzivních přístupů ve vzdělávání a v životě. Získávají i kompetence v praktických strategiích pro přímou práci s cílovou skupinou a pro mezioborovou spolupráci. Studijní program reflektuje současný stav oboru v mezinárodním srovnání, zabývá se problematikou jedince se speciálními potřebami od jeho narození až po stáří.

  V oboru došlo v posledních třiceti letech a průběžně dochází i v současnosti k velkým změnám v souvislostech s vědeckým poznáním, s diagnostickými kritérii postižení, se změnami ve společnosti a s přístupy ke kvalitě života člověka v dospělosti a mnohých jiných atributů vývoje společnosti.

  Studium vychází z mezioborových souvislostí problematiky vzdělávání, podpory a intervence jedinců s postižením a znevýhodněním a reflektuje medicínské a inkluzivní kontexty. Poskytuje studentům v průběhu studia zkušenosti z praxe i z výzkumných projektů. Nedílnou součástí studia je i mezinárodní zkušenost studentů, na výuce se pravidelně podílejí i zahraniční akademici, zařazujeme společné předměty a projekty se studenty partnerských univerzit.

  Program je realizován v prezenční a kombinované formě se šesti studijními plány: logopedie a surdopedie, oftalmopedie, poruchy chování, mentální postižení a poruchy autistického spektra, souběžné postižení více vadami a speciální andragogika. Program je akreditován také v anglickém jazyce. Na program navazuje rigorózního řízení.

  Studijní program Speciální pedagogika je zpracován v souladu s aktuálním zněním Standardů Akreditační komise pro studijní program Speciální pedagogika. Rovnocennou částí studia je společný základ studia, který zahrnuje předměty psychologické, pedagogické, komunikační (včetně cizího jazyka) a obecně kultivační s doplněním o oborovou a pedagogicko-psychologickou praxi.

  Studijní program Speciální pedagogika patří mezi studijní programy, jejichž absolvováním lze získat kvalifikaci pedagogických pracovníků, kteří jsou v nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství, zařazeni pod oblasti vzdělávání neučitelská pedagogika, učitelství a psychologie.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Vhodně používat široké odborné speciální znalosti a dovednosti speciální pedagogiky a speciální andragogiky; pracovat a se základními speciálními metodami ve vyučovacím procesu, využívat reedukační postupy a strategie v inkluzivním vzdělávání
  • Aplikovat znalosti a dovednosti nejen z oboru (pojetí, etiologie, symptomatologie, systém péče), využívat komunikační a edukační znalosti a dovednosti ve vztahu k dalším odborníkům i zákonným zástupcům
  • Využívat znalosti základních diagnostických postupů podle volby oboru, užívat diagnostické postupy v jednotlivých vývojových období u dítěte/žáka/jedince s postižením
  • Pod vedením vytvářet kompenzační strategie a dovednosti, aplikovat kompenzační techniky s ohledem na typ a hloubku postižení
  • Použít vhodné komunikační strategie u dětí i u dospělých jedinců s ohledem na jejich možnosti, dovednosti a aktuální životní situaci,
  • Aplikovat přístupy ke vzdělávání a výchově žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do výuky (individuální přístup i práce se skupinou),
  • Aktivně pracovat s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na úrovni speciálního pedagoga
  • Aplikovat dovednosti pro podporu pedagoga při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivní třídě, pro podporu rodičů dětí s postižením.
  • orientuje se v aktuálních přístupech zaměřených na poradenství a podporu osob se specifickými potřebami v období dospělosti a v seniorském věku, jejich rodin a sociálního okolí
  • analyzovat životní situace osob s postižením či znevýhodněním a volit vhodný postup pro intervenci a podporu,
  • provádět speciálně pedagogickou či poradenskou činnost, vysvětlit a popsat stupně podpůrných opatření u žáků se SVP, navrhnout a realizovat podporů dospělých osob s postižením
  • Metodologicky navrhnout a zpracovat výzkum v edukaci žáka se SVP, argumentovat ve prospěch zvoleného postupu, získaná data zpracovat a adekvátně interpretovat
  • Metodologicky navrhnout a zpracovat aplikovaný výzkum se zaměřením na dospělé jedince s postižením či znevýhodněním a argumentovat ve prospěch zvoleného postupu, získaná data zpracovat a adekvátně interpretovat
 • Uplatnění absolventa

  Po absolvování studia naleznete uplatnění především v resortu školství na poradenských pozicích (školské poradenské zařízení a školní poradenské pracoviště), jako vyučující pak můžete působit i v mateřských školách.

  Studium zakládá kvalifikaci i pro působení ve zdravotnictví (nelékařské profese), v resortu práce a sociálních věcí (sociální služby, sociálněprávní ochrana dětí a mladistvých) nebo v resortu spravedlnosti.

 • Regulovaná povolání
  • Speciální pedagog
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praktické ověření a upevnění znalostí probíhá ve třech semestrálních praxích přímo na pracovištích pod vedením odborníků, s nimiž katedra dlouhodobě spolupracuje. Součástí praktické přípravy je i reflexe vašich zkušeností a poznatků v seminářích. Získané zkušenosti budete diskutovat se svými kolegy i vyučujícími a dostanete tak užitečnou zpětnou vazbu, z níž můžete těžit při svém dalším působení v praxi.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Specifické cíle kvalifikačních prací v oboru Speciální pedagogika

  Student prokáže schopnost orientovat se v aktuálních otázkách oboru speciální pedagogika, umí jasně a srozumitelně vymezit téma své práce (výzkumu), popsat výchozí stav poznání a navrhnout adekvátní metody řešení, jasně a logicky vytvořit název práce.

  Student dovede pracovat s adekvátními primárními a sekundárními studijními prameny, citovat je dle platných norem a v souladu s etikou vědecké práce. Je schopen/a vést diskusi a polemizovat s autory, vyvozovat vlastní závěry a doporučení.

  Student umí navrhnout vlastní kvantitativní nebo kvalitativní výzkumné šetření, včetně jasného vymezení cílů a volby adekvátních výzkumných metod ve vztahu k charakteru zkoumaného jevu, pracovat s příslušnou metodou, včetně dovednosti analyzovat kvantitativní a kvalitativní data (údaje) a vhodným způsobem je interpretovat a vyvozovat závěry.

  Student prostřednictvím tvorby vlastního textu prokáže kompetence stylistické, je schopen vytvořit odborný text, udržuje logickou linii kompozice práce bez gramatických chyb.

  Student prokáže schopnost dobře klást otázky a řešit problémy nekonvenčním způsobem, formulovat nové myšlenky a závěry práce, které by přinesly alespoň dílčí nové poznatky o zkoumaném jevu, nebo by obohatily (nové) metodologické (v oblasti výzkumu) nebo metodické postupy (v oblasti edukace), a to ve vztahu k jasně definovaným a vymezeným cílovým skupinám (žáci ZŠ, studenti SŠ, skupiny se specifickými vzdělávacími potřebami atd.).

  Oborové standardy závěrečných prací - speciální pedagogika jsou zpracovány podle Pokynu děkana č. 1/2015 K realizaci závěrečných prací (bakalářských, diplomových, rigorózních a závěrečných prací CŽV).

 • Návaznost na další studijní programy

  Zájemcům o další studium nabízíme čtyřletý doktorský studijní program Speciální pedagogika, který je realizován v prezenční i kombinované formě.

Základní údaje

Zkratka
N-SPZP
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

172
počet aktivních studentů
246
počet závěrečných prací

Pedagogická fakulta
Program zajišťuje