Speciální pedagogika zpřístupňuje vzdělávání lidem s postižením/ se znevýhodněním.

Představení studijního programu

Při studiu speciální pedagogiky se budete zabývat otázkami výchovy, vzdělávání a podpory osob se speciálními vzdělávacími potřebami všech věkových kategorií. Budete se učit komunikovat a spolupracovat i s jejich rodinnými příslušníky, učiteli a dalšími pracovníky. Seznámíte se z teoretického i praktického hlediska s širokou cílovou skupinou.

Podle svého zájmu si můžete vybrat ze dvou nabízených specializací. První specializací je logopedie a surdopedie, zde se dozvíte o podpoře osob s narušenou komunikační schopností a sluchovým postižením (při této volbě je třeba úspěšné absolvování vstupního testu a pohovoru).Druhou specializací je psychopedie, kterou lze kombinovat se somatopedií, s etopedií anebo s oftalmopedií. Ve studiu zvolených specializací můžete pokračovat i v navazujícím magisterském studiu.

Prostřednictvím přednášek a seminářů získáte znalosti i dovednosti nejen z oblasti speciální pedagogiky dle zvolené specializace, ale i z oblasti psychologie, obecné pedagogiky i dílčích částí medicínských oborů.

Ve spolupráci s vyučujícími se můžete angažovat ve výzkumných projektech. Do fakultního studentského života se můžete aktivně zapojit prostřednictvím studentské oborové rady. Další profesionální i osobní rozvoj se nabízí v absolvování studijních pobytů v zahraničí v rámci programu Erasmus+. Váš studentský život obohatí i možnost sportovního vyžití – podle svých zájmů si budete vybírat z nabídky sportovních aktivit a kurzů.

Jako absolventi naleznete uplatnění na asistentských pracovních pozicích ve školství, zdravotnictví a sociálních službách. Působit můžete jako asistenti pedagoga nebo vychovatelé v základních školách hlavního vzdělávacího proudu i ve školách pro žáky se speciálními potřebami. Po absolvování specializace logopedie a surdopedie můžete pracovat jako logopedičtí asistenti, například v mateřských školách či v zařízeních sociálních služeb.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Přejete si v budoucnu působit v oblasti pomáhajících profesí?

 • Zajímáte se o práci založenou na intenzivním osobním kontaktu?

 • Chcete si osvojit dovednosti pro práci s osobami s různými formami zdravotního postižení?

 • Chcete se orientovat v možnostech komunikace a spolupráce s osobami se speciálními vzdělávacími potřebami?

Pokud na tyto otázky odpovídáte ano, tak je náš program přesně pro vás.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2024/2025
Termín podání do půlnoci 29. 2. 2024

Studium

 • Cíle

  Současné pojetí výchovy a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je směrováno do oblasti inkluzivního přístupu, a to v komplexním mezioborovém pojetí. Diagnostika, intervence, výchova, vzdělávání a poradenství jsou zajišťovány speciálními pedagogy, a to nejen v oblasti školské, ale i v resortech ministerstva zdravotnictví a ministerstva práce a sociálních věcí. Rozšíření realizovaných odborných aktivit se týká nejširšího spektra věkových kategorií – od raného a předškolního, přes školní věk až po věk dospělých a seniorů. Studium je zaměřeno na vytváření oborových, pedagogických, psychologických, komunikačních a dalších osobnostně kultivačních kompetencí jako předstupeň k navazujícímu magisterskému studiu speciální pedagogiky.

  Cílem studijního programu Speciální pedagogika je připravit speciální pedagogy pro speciálně pedagogickou činnost ve třídách zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) v základních školách, ve školách pro žáky se SVP, v základních školách speciálních na pozici asistenta pedagoga, ve školských zařízeních, v mateřských školách s edukací dětí se SVP, v dětských domovech, v domovech mládeže a pro činnost v zařízeních sociálních služeb.

  Program je realizován ve formě prezenční a kombinované. Je vnitřně členěn povinně volitelnými předměty speciální pedagogiky, které jsou rozděleny do dvou specializací. Jedná se o specializaci 1 (logopedie, surdopedie - zde je počet studentů vstupujících do předmětů omezen počtem na základě vstupního testu a pohovoru ), specializace 2 (psychopedie, somatopedie, oftalmopedie a etopedie), které tvoří základ pro navazující magisterský studijní program. Bakalářský studijní program Speciální pedagogika je zpracován v souladu s aktuálními předpisy dostatečnou hodinovou dotací diagnostické a intervenční praxe. Strukturou a obsahem přednášek, seminářů a praxí reflektuje studijní program požadavky zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a jeho novely č. 379/2015 Sb.

  Studijní program Speciální pedagogika patří mezi studijní programy, jejichž absolvováním lze získat kvalifikaci pedagogických pracovníků, kteří jsou v nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství, zařazeni pod oblasti vzdělávání neučitelská pedagogika, učitelství a psychologie.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Má všeobecné vědomosti a dovednosti speciální pedagogiky, orientuje se v problematice speciální pedagogiky. Umí se orientovat v systému poradenských služeb
  • Má odborné znalosti a dovednosti speciální pedagogiky, včetně dílčích částí medicínských oborů
  • Ovládá pomocné edukační, výchovné a komunikační vědomosti a dovednosti, orientuje se v oblasti etiologie, klasifikace, diagnostiky, symptomatologie, přístupech ve vzdělávání a kompenzace včetně vhodné volby pomůcek jednotlivých oborů spec. ped.
  • Je schopen aplikovat znalosti z oblasti speciálněpedagogické diagnostiky, přístupy ke vzdělávání a výchově dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) na pozici asistenta pedagoga, má osvojené teoretické poznatky o společném vzdělávání
  • ovládá práci s dětmi/žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) na pozici asistenta pedagoga
  • metodologicky navrhnout a zpracovat případovou studii žáka se SVP, reflektovat praxi a má základní informace o kvalitativním a kvantitativním speciálně pedagogickém výzkumu.
  • student dokáže kriticky uvažovat o využití pedagogických a psychologických poznatků v praxi asistenta pedagoga.
  • s porozuměním používat základní odbornou terminologii a informační zdroje pedagogické a školní psychologie při popisu, analýze, interpretaci a zhodnocení typických výukových situací.
  • na konkrétním příkladu ze svého portfolia popsat a vysvětlit individuálně specifické procesy učení. Vlastními slovy shrne na základě doporučení odborníků ze školního, školského poradenského zařízení výsledky odborného vyšetření a zásady práce
  • reflektovat zkušenosti z vlastní pedagogické praxe v profesní komunitě a cíleně využívat reflexi a sebereflexi jako nástroj profesního učení
  • vysvětlit a při své výchovně-vzdělávací činnosti reflektuje principy inkluzivního vzdělávání na úrovní kultury, politiky a praxe školy
 • Uplatnění absolventa

  Absolvováním studia získáte kompetence na úrovni asistenta pedagoga k podpoře a spolupráci s dětmi či žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

  Uplatnění naleznete v řadě oblastí. Ve školství můžete působit na asistentských pozicích či jako vychovatelé v běžných i speciálních školách a školských zařízeních dle zvolené specializace. Pokud absolvujete specializaci logopedie a surdopedie, můžete pracovat na pozici logopedického asistenta.

  Dále můžete působit v dětských domovech a v domovech mládeže. Kompetence získáte i k práci v zařízeních sociálních služeb, rezortu zdravotnictví či ve státní správě. Ve všech uvedených oblastech je práce založena na intenzivním kontaktu a spolupráci s lidmi – uplatníte zde tedy získané sociální i komunikační kompetence.

 • Regulovaná povolání
  • Vychovatel
  • Asistent pedagoga
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Součástí odborné přípravy studentů jsou i speciálněpedagogické praxe, které probíhají ve školách a v dalších zařízeních orientovaných dle zvolené specializace.

  Ve druhém ročníku vás čeká průběžná praxe, kdy budete pravidelně docházet do vybrané školy či zařízení. Prostřednictvím pravidelného kontaktu s žáky i odborným personálem se seznámíte blíže s postupy speciálněpedagogické intervence.

  Ve třetím ročníku absolvujete souvislou čtyřtýdenní praxi pod supervizí určeného pracovníka, kdy se budete na speciálněpedagogické intervenci aktivně podílet.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Student prokáže schopnost orientovat se v aktuálních otázkách oboru speciální pedagogika, umí jasně a srozumitelně vymezit téma své práce (výzkumu), popsat výchozí stav poznání a navrhnout adekvátní metody řešení, jasně a logicky vytvořit název práce.

  Student dovede pracovat s adekvátními primárními a sekundárními studijními prameny, citovat je dle platných norem a v souladu s etikou vědecké práce. Je schopen/a vést diskusi a polemizovat s autory, vyvozovat vlastní závěry a doporučení.

  Student umí navrhnout vlastní kvantitativní nebo kvalitativní výzkumné šetření, včetně jasného vymezení cílů a volby adekvátních výzkumných metod ve vztahu k charakteru zkoumaného jevu, pracovat s příslušnou metodou, včetně dovednosti analyzovat kvantitativní a kvalitativní data (údaje) a vhodným způsobem je interpretovat a vyvozovat závěry.

  Student prostřednictvím tvorby vlastního textu prokáže kompetence stylistické, je schopen vytvořit odborný text, udržuje logickou linii kompozice práce bez gramatických chyb.

  Student prokáže schopnost dobře klást otázky a řešit problémy nekonvenčním způsobem, formulovat nové myšlenky a závěry práce, které by přinesly alespoň dílčí nové poznatky o zkoumaném jevu, nebo by obohatily (nové) metodologické (v oblasti výzkumu) nebo metodické postupy (v oblasti edukace), a to ve vztahu k jasně definovaným a vymezeným cílovým skupinám (žáci ZŠ, studenti SŠ, skupiny se specifickými vzdělávacími potřebami atd.).

  Oborové standardy závěrečných prací - speciální pedagogika jsou zpracovány podle Pokynu děkana č. 1/2015 K realizaci závěrečných prací (bakalářských, diplomových, rigorózních a závěrečných prací CŽV).

 • Návaznost na další studijní programy

  Studijní program má zajištěnou přímou návaznost v navazujícím magisterském studiu, kde získáte další kompetence a zkušenosti v již zvolené specializaci. Touto cestou můžete dosáhnout magisterského vzdělání, abyste mohli působit na pozici speciálního pedagoga.

Základní údaje

Zkratka
B-SPZP
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

399
počet aktivních studentů
191
počet závěrečných prací

Pedagogická fakulta
Program zajišťuje