Speciální pedagogika zpřístupňuje vzdělávání lidem s postižením/ se znevýhodněním.

Cíle studijního programu

Současné pojetí výchovy a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je směrováno do oblasti inkluzivního přístupu, a to v komplexním mezioborovém pojetí. Diagnostika, intervence, výchova, vzdělávání a poradenství jsou zajišťovány speciálními pedagogy, a to nejen v oblasti školské, ale i v resortech ministerstva zdravotnictví a ministerstva práce a sociálních věcí. Rozšíření realizovaných odborných aktivit se týká nejširšího spektra věkových kategorií – od raného a předškolního, přes školní věk až po věk dospělých a seniorů. Studium je zaměřeno na vytváření oborových, pedagogických, psychologických, komunikačních a dalších osobnostně kultivačních kompetencí jako předstupeň k navazujícímu magisterskému studiu speciální pedagogiky.

Cílem studijního programu Speciální pedagogika je připravit speciální pedagogy pro speciálně pedagogickou činnost ve třídách zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) v základních školách, ve školách pro žáky se SVP, v základních školách speciálních na pozici asistenta pedagoga, ve školských zařízeních, v mateřských školách s edukací dětí se SVP, v dětských domovech, v domovech mládeže a pro činnost v zařízeních sociálních služeb.

Program je realizován ve formě prezenční a kombinované. Je vnitřně členěn povinně volitelnými předměty speciální pedagogiky, které jsou rozděleny do dvou specializací. Jedná se o specializaci 1 (logopedie, surdopedie), specializace 2 (psychopedie, somatopedie, oftalmopedie a etopedie), které tvoří základ pro navazující magisterský studijní program. Bakalářský studijní program Speciální pedagogika je zpracován v souladu s aktuálními předpisy dostatečnou hodinovou dotací diagnostické a intervenční praxe. Strukturou a obsahem přednášek, seminářů a praxí reflektuje studijní program požadavky zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a jeho novely č. 379/2015 Sb.

Studijní program Speciální pedagogika patří mezi studijní programy, jejichž absolvováním lze získat kvalifikaci pedagogických pracovníků, kteří jsou v nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství, zařazeni pod oblasti vzdělávání neučitelská pedagogika, učitelství a psychologie.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Současné pojetí výchovy a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je směrováno do oblasti inkluzivního přístupu, a to v komplexním mezioborovém pojetí. Diagnostika, intervence, výchova, vzdělávání a poradenství jsou zajišťovány speciálními pedagogy, a to nejen v oblasti školské, ale i v resortech ministerstva zdravotnictví a ministerstva práce a sociálních věcí. Rozšíření realizovaných odborných aktivit se týká nejširšího spektra věkových kategorií – od raného a předškolního, přes školní věk až po věk dospělých a seniorů. Studium je zaměřeno na vytváření oborových, pedagogických, psychologických, komunikačních a dalších osobnostně kultivačních kompetencí jako předstupeň k navazujícímu magisterskému studiu speciální pedagogiky.

  Cílem studijního programu Speciální pedagogika je připravit speciální pedagogy pro speciálně pedagogickou činnost ve třídách zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) v základních školách, ve školách pro žáky se SVP, v základních školách speciálních na pozici asistenta pedagoga, ve školských zařízeních, v mateřských školách s edukací dětí se SVP, v dětských domovech, v domovech mládeže a pro činnost v zařízeních sociálních služeb.

  Program je realizován ve formě prezenční a kombinované. Je vnitřně členěn povinně volitelnými předměty speciální pedagogiky, které jsou rozděleny do dvou specializací. Jedná se o specializaci 1 (logopedie, surdopedie), specializace 2 (psychopedie, somatopedie, oftalmopedie a etopedie), které tvoří základ pro navazující magisterský studijní program. Bakalářský studijní program Speciální pedagogika je zpracován v souladu s aktuálními předpisy dostatečnou hodinovou dotací diagnostické a intervenční praxe. Strukturou a obsahem přednášek, seminářů a praxí reflektuje studijní program požadavky zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a jeho novely č. 379/2015 Sb.

  Studijní program Speciální pedagogika patří mezi studijní programy, jejichž absolvováním lze získat kvalifikaci pedagogických pracovníků, kteří jsou v nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství, zařazeni pod oblasti vzdělávání neučitelská pedagogika, učitelství a psychologie.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Má všeobecné vědomosti a dovednosti speciální pedagogiky, orientuje se v problematice speciální pedagogiky. Umí se orientovat v systému poradenských služeb
  • Má odborné znalosti a dovednosti speciální pedagogiky, včetně dílčích částí medicínských oborů
  • Ovládá pomocné edukační, výchovné a komunikační vědomosti a dovednosti, orientuje se v oblasti etiologie, klasifikace, diagnostiky, symptomatologie, přístupech ve vzdělávání a kompenzace včetně vhodné volby pomůcek jednotlivých oborů speciální pedago
  • Je schopen aplikovat znalosti z oblasti speciálněpedagogické diagnostiky, přístupy ke vzdělávání a výchově dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) na pozici asistenta pedagoga, má osvojené teoretické poznatky o společném vzdělávání žá
  • Ovládá práci s dětmi/žáky se SVP na pozici asistenta pedagoga
  • Je schopen metodologicky navrhnout a zpracovat případovou studii žáka se SVP, reflektovat praxi a má základní informace o kvalitativním a kvantitativním speciálně pedagogickém výzkumu.
  • Student dokáže kriticky uvažovat o využití pedagogických a psychologických poznatků v praxi asistenta pedagoga.
  • Umí s porozuměním používat základní odbornou terminologii a informační zdroje pedagogické a školní psychologie při popisu, analýze, interpretaci a zhodnocení typických výukových situací.
  • Umí na konkrétním příkladu ze svého portfolia popsat a vysvětlit individuálně specifické procesy učení. Vlastními slovy shrne na základě doporučení odborníků ze školního, školského poradenského zařízení výsledky odborného vyšetření a zásady práce uči
  • Umí reflektovat zkušenosti z vlastní pedagogické praxe v profesní komunitě a cíleně využívat reflexi a sebereflexi jako nástroj profesního učení
  • Umí vysvětlit a při své výchovně-vzdělávací činnosti reflektuje principy inkluzivního vzdělávání na úrovní kultury, politiky a praxe školy
 • Uplatnění absolventa

  Uplatnění absolventa bakalářského studijního programu Speciální pedagogika se předpokládá v asistentských pracovních pozicích ve školství, zdravotnictví a v resortu ministerstva práce a sociálních věcí, na kterých jsou v osobním kontaktu s dětmi, žáky nebo dospělými osobami se zdravotním postižením. Absolvent je připraven na komunikaci a spolupráci s rodiči dětí a žáků a pedagogy speciálních i běžných škol.

  Kvalifikační připravenost a míru profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe:

  získání kompetencí k edukaci dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu se zákonem č. 379/2015 Sb., který je novelou zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

  Charakteristika profesí a institucí, kde může uplatnit získané vzdělání:

  asistenti pedagoga ve školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, učitelé v mateřských školách, logopedičtí asistenti (pokud mají specializaci logopedie a surdopedie) v mateřských školách, v zařízeních sociálních služeb, vychovatelé ve speciálních školách a školských zařízeních pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, a ve státní správě, firemním managmentu apod.

 • Regulovaná povolání
  • Vychovatel
  • Asistent pedagoga
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Student prokáže schopnost orientovat se v aktuálních otázkách oboru speciální pedagogika, umí jasně a srozumitelně vymezit téma své práce (výzkumu), popsat výchozí stav poznání a navrhnout adekvátní metody řešení, jasně a logicky vytvořit název práce.

  Student dovede pracovat s adekvátními primárními a sekundárními studijními prameny, citovat je dle platných norem a v souladu s etikou vědecké práce. Je schopen/a vést diskusi a polemizovat s autory, vyvozovat vlastní závěry a doporučení.

  Student umí navrhnout vlastní kvantitativní nebo kvalitativní výzkumné šetření, včetně jasného vymezení cílů a volby adekvátních výzkumných metod ve vztahu k charakteru zkoumaného jevu, pracovat s příslušnou metodou, včetně dovednosti analyzovat kvantitativní a kvalitativní data (údaje) a vhodným způsobem je interpretovat a vyvozovat závěry.

  Student prostřednictvím tvorby vlastního textu prokáže kompetence stylistické, je schopen vytvořit odborný text, udržuje logickou linii kompozice práce bez gramatických chyb.

  Student prokáže schopnost dobře klást otázky a řešit problémy nekonvenčním způsobem, formulovat nové myšlenky a závěry práce, které by přinesly alespoň dílčí nové poznatky o zkoumaném jevu, nebo by obohatily (nové) metodologické (v oblasti výzkumu) nebo metodické postupy (v oblasti edukace), a to ve vztahu k jasně definovaným a vymezeným cílovým skupinám (žáci ZŠ, studenti SŠ, skupiny se specifickými vzdělávacími potřebami atd.).

  Oborové standardy závěrečných prací - speciální pedagogika jsou zpracovány podle Pokynu děkana č. 1/2015 K realizaci závěrečných prací (bakalářských, diplomových, rigorózních a závěrečných prací CŽV).

 • Cíle kvalifikačních prací

  Absolvent bakalářského studijního programu Speciální pedagogika může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu Speciální pedagogika ve specializaci, která navazuje na profilaci v bakalářském studijním programu: Logopedie a surdopedie, Oftalmopedie, Poruchy chování, Edukace žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením a s  poruchami autistického spektra, Edukace žáků se souběžným postižením více vadami nebo Speciální andragogika na Pedagogické fakultě MU.

Základní údaje

Zkratka
B-SPZPA
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
angličtina angličtina
Roční poplatek za studium
2400 €

Pedagogická fakulta
Program zajišťuje