Speciální pedagogika je program zaměřený na vědeckou přípravu odborníků, kteří budou prostřednictvím prakticky orientovaného výzkumu usilovat o zlepšení podmínek pro vzdělávání, pracovní uplatnění a samostatný život dětí i dospělých se speciálními potřebami a o zvýšení kvality života nejen jich, ale i jejich blízkých.

Cíle studijního programu

Cílem doktorského studijního programu Speciální pedagogika je připravit vědecké pracovníky erudované pro výzkumnou, výukovou a odbornou činnost ve speciální pedagogice se zaměřením na obory: logopedie, surdopedie, psychologie handikapu a poruchy psychického vývoje, somatopedie, oftalmopedie, specifické poruchy učení, souběžné postižení více vadami, speciální andragogika a adiktologie. Jedná se o přípravu vysoce odborně kvalifikovaných pracovníků pro teoretickou a praktickou činnost v oblasti poskytování speciálněpedagogických služeb v nejširším aplikačním pojetí, včetně oblasti sociální inkluze,

Snahou je umožnit vynikajícím studentům pokračovat ve zvolené profilaci v doktorském studijním programu Speciální pedagogika, umožnit jim realizovat vědeckovýzkumnou činnost, které se mnozí věnují již od magisterského studia, a připravit tak vysoce kvalifikované odborníky pro jejich další působení na vysoké škole nebo na vědecko-výzkumných pracovištích u nás a v zahraničí.

Doktorský studijní program Speciální pedagogika je koncipován jako interdisciplinární a multidisciplinární. Při interdisciplinárním přístupu vzniká nová disciplína a těží při tom z těch, na jejichž základě vznikla a zároveň svým bádáním inspiruje původní vědy k dalšímu bádání. Multidisciplinární přístup je takovým, kdy se onen neprobádaný prostor nachází mezi několika disciplínami a každý z nich má právo dominance.

Program je realizován v prezenční a kombinované formě, v jazyce českém a anglickém.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program
  Přijímací zkouška se skládá z:
  - Odborné rozpravy nad předloženým tématem výzkumného zaměření disertační práce zpracovaným uchazečem v rozsahu 6 - 12 normostran - 50 bodů
  - Ověření znalostí z cizího jazyka - 20 bodů
  - Prověření znalostí z vědního oboru - 30 bodů.
  Každá část přijímací zkoušky se hodnotí body. Bodová hranice úspěšnosti pro přijetí je 60, přičemž maximálně může uchazeč získat 100 bodů. Současně v žádné ze tří částí přijímací zkoušky nesmí být bodová hodnota nižší než poloviční hodnota z maximálního počtu bodů v dané části. V případě, že podmínky pro přijetí splní větší počet uchazečů, rozhoduje pořadí nejlepších, sestavené podle výsledků přijímací zkoušky.

Studium

 • Cíle

  Cílem doktorského studijního programu Speciální pedagogika je připravit vědecké pracovníky erudované pro výzkumnou, výukovou a odbornou činnost ve speciální pedagogice se zaměřením na obory: logopedie, surdopedie, psychologie handikapu a poruchy psychického vývoje, somatopedie, oftalmopedie, specifické poruchy učení, souběžné postižení více vadami, speciální andragogika a adiktologie. Jedná se o přípravu vysoce odborně kvalifikovaných pracovníků pro teoretickou a praktickou činnost v oblasti poskytování speciálněpedagogických služeb v nejširším aplikačním pojetí, včetně oblasti sociální inkluze,

  Snahou je umožnit vynikajícím studentům pokračovat ve zvolené profilaci v doktorském studijním programu Speciální pedagogika, umožnit jim realizovat vědeckovýzkumnou činnost, které se mnozí věnují již od magisterského studia, a připravit tak vysoce kvalifikované odborníky pro jejich další působení na vysoké škole nebo na vědecko-výzkumných pracovištích u nás a v zahraničí.

  Doktorský studijní program Speciální pedagogika je koncipován jako interdisciplinární a multidisciplinární. Při interdisciplinárním přístupu vzniká nová disciplína a těží při tom z těch, na jejichž základě vznikla a zároveň svým bádáním inspiruje původní vědy k dalšímu bádání. Multidisciplinární přístup je takovým, kdy se onen neprobádaný prostor nachází mezi několika disciplínami a každý z nich má právo dominance.

  Program je realizován v prezenční a kombinované formě, v jazyce českém a anglickém.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • znát hluboce a systematicky předmět a rozsah svého speciálněpedagogického oboru, a to v historických i současných širších souvislostech a na úrovni soudobého současného stavu poznání;
  • získat prohloubené znalosti v oboru speciální pedagogika se zaměřením na inkluzi, inkluzivní vzdělávání a sociální inkluzi;
  • projektovat a realizovat speciálněpedagogický výzkum, evaluovat jeho výsledky, umět obohacovat vědecké poznání při respektu k etice výzkumné práce;
  • plnohodnotně se zapojovat do života národní i mezinárodní vědecké komunity, včetně publikační aktivity, plánování výzkumných projektů, získávání zdrojů pro jejich realizaci;
  • zprostředkovat výsledky svého bádání odborné komunitě: studiemi v recenzovaných (popř. impaktovaných) časopisech, popř. formou monografií, referáty na tuzemské i zahraniční konferenci;
  • využívat svých znalostí a zkušeností při řešení speciálněpedagogických problémů;
  • spolupracovat s odborníky z jiných pracovišť v národním i mezinárodním měřítku;
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi DSP Speciální pedagogika jsou vysoce kvalifikovanými odborníky a svoje další působení nachází většinou na vysoké škole nebo na vědecko-výzkumných pracovištích u nás a v zahraničí.

 • Praxe

  Ve DSP Speciální pedagogika se doktorandi podílejí na výuce bakalářů, jednak v předmětu Speciální pedagogika, jednak v předmětech svého zaměření po dobu 2 semestrů. Ze stáží se preferují stáže v zahraničí (ERASMUS, ERASMUS+, zahraniční praxe ad.). Stáž v zahraničí je povinná v délce 7 týdnů.

  Jsou pro ně vhodné stáže zejména v poradenských službách: speciálně pedagogická centra, pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, logopedické ambulance a další podle zaměření jejich disertační práce.

  Doktorandi jako členové vědeckých týmů

  - Výzkumný záměr Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu, řešitelkou je prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. (2007-2013)

  - Mezioborový výzkumný projektu Inkluze ve škole jako interdisciplinární problém. Východiska, podmínky a realizace strategie, řešitelkou je prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. (2013-2015)

  - Projekty ze specifického výzkumu – každoročně od roku 2010 (projekt A i B)

  - Projekty Fond rozvoje Masarykovy univerzity (FRMU)

  - Projekt OP VVV Kvalitní inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní a střední škole, řešitelkou je prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. (2017-2020)

  - Další projekty realizované katedrou speciální a inkluzivní pedagogiky nebo Institutem výzkumu inkluzivního vzdělávání (IVIV).

 • Standardy kvalifikačních prací

  Specifické cíle kvalifikačních prací v oboru Speciální pedagogika

  Student prokáže schopnost orientovat se v aktuálních otázkách oboru speciální pedagogika, umí jasně a srozumitelně vymezit téma své práce (výzkumu), popsat výchozí stav poznání a navrhnout adekvátní metody řešení, jasně a logicky vytvořit název práce.

  Student dovede pracovat s adekvátními primárními a sekundárními studijními prameny, citovat je dle platných norem a v souladu s etikou vědecké práce. Je schopen/a vést diskusi a polemizovat s autory, vyvozovat vlastní závěry a doporučení.

  Student umí navrhnout vlastní kvantitativní nebo kvalitativní výzkumné šetření, včetně jasného vymezení cílů a volby adekvátních výzkumných metod ve vztahu k charakteru zkoumaného jevu, pracovat s příslušnou metodou, včetně dovednosti analyzovat kvantitativní a kvalitativní data (údaje) a vhodným způsobem je interpretovat a vyvozovat závěry.

  Student prostřednictvím tvorby vlastního textu prokáže kompetence stylistické, je schopen vytvořit odborný text, udržuje logickou linii kompozice práce bez gramatických chyb.

  Student prokáže schopnost dobře klást otázky a řešit problémy nekonvenčním způsobem, formulovat nové myšlenky a závěry práce, které by přinesly alespoň dílčí nové poznatky o zkoumaném jevu, nebo by obohatily (nové) metodologické (v oblasti výzkumu) nebo metodické postupy (v oblasti edukace), a to ve vztahu k jasně definovaným a vymezeným cílovým skupinám (žáci ZŠ, studenti SŠ, skupiny se specifickými vzdělávacími potřebami atd.).

  Oborové standardy závěrečných prací - speciální pedagogika jsou zpracovány podle Pokynu děkana č. 1/2015 K realizaci závěrečných prací (bakalářských, diplomových, rigorózních a závěrečných prací CŽV) v aktuálním znění.

Základní údaje

Zkratka
D-SPD4
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

27
počet aktivních studentů
3
počet závěrečných prací

Pedagogická fakulta
Program zajišťuje