Cestou praxe, teorie a reflexe do hlubin dětské duše.

Představení studijního programu

Chcete se stát prvním člověkem po rodičích, který provází dítě na cestě za poznáním, podporuje ho v jeho nápadech, experimentování, ale současně je mu oporou, když občas klopýtne a neví kudy kam?

Na Masarykově univerzitě naleznete studijní program, jehož největší předností je jeho multioborovost! Umožní vám proniknout do různých vědních oborů, jakými jsou kromě pedagogiky a psychologie například český jazyk a literatura, přírodní vědy nebo tělesná, výtvarná či hudební výchova. Takto široce rozprostřené studium vám otevírá prostor k širokému uplatnění na trhu práce, od péče o děti raného věku v privátním sektoru, přes vzdělávání předškolních dětí ve veřejných institucích až k realizaci mimoškolních aktivit v neziskové sféře.

Ve všech předmětech studijního programu se snažíme propojovat teoretickou složku s praktickou. Jak to děláme? V každém semestru probíhají praxe v mateřských školách s různým vzdělávacím programem. Mateřské školy byly vybrány na doporučení České školní inspekce, která je vyhodnotila jako příklady dobré praxe. Můžete tedy neustále ověřovat svoje rostoucí profesní dovednosti přímo v terénu!

V průběhu studia můžete vyrazit za zkušenostmi s předškolním vzděláváním také do zahraničí v rámci programu Erasmus+, a to například do Estonska, Rakouska, Španělska či Velké Británie. V rozsahu až jednoho roku můžete absolvovat nejen studijní pobyty, ale také pracovní stáže. Zdokonalíte si jak cizí jazyk, tak vaše pedagogické schopnosti. Zahraniční zkušenosti získáte i na domácí půdě, neboť zahraniční studenti jsou běžně zapojováni do výuky a nabízíme i předměty vyučované v anglickém jazyce.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2024/2025
Termín podání do půlnoci 29. 2. 2024

Studium

 • Cíle

  Cílem studia je příprava učitelů mateřské školy v souladu s požadavky současného kurikula pro předškolní vzdělávání. Je orientováno na utváření a rozvíjení oborově-didaktických, pedagogických, psychologických, komunikačních a dalších osobnostně kultivujících kompetencí pro výkon profese. Pro kvalifikované vykonávání profese učitele mateřské školy získává absolvent profesní kompetence (soubor profesních znalostí, dovedností, postojů, zkušeností, hodnot i osobnostních charakteristik), které se projevují v profesních činnostech. Profil absolventa oboru Učitelství pro mateřské školy vychází z Rámce profesních kvalit učitele mateřské školy (Syslová 2013; Syslová & Chaloupková, 2015), který nahlíží na kvality učitele komplexně v dimenzích znalostí (všeobecný rozhled, pedagogicko-psychologické a oborově didaktické znalosti), pedagogických a didaktických dovedností (komunikace a interakce, sociální klima, vyučovací strategie a řízení procesů učení, diagnostika a hodnocení dětí, spolupráce s kolegy a rodiči, reflexe vzdělávání a sebereflexe), postojů, hodnot a osobnostních vlastností. Kompetence v Profilu absolventa jsou vymezeny v oblastech: Profesní znalosti a dovednosti, Komunikace, Vzdělávací proces a Reflexe/sebereflexe.

  Těžištěm osobnostně rozvojového modelu přípravy je pedagogicko-psychologická složka, tvořená předměty odvozenými z pedagogických a psychologických disciplín relevantních pro učitelství, např. Úvod do pedagogiky a psychologie, Předškolní pedagogika, Pedagogická psychologie, Teorie a praxe kurikula předškolního vzdělávání, Pedagogicko-psychologická diagnostika aj.

  Oborová a oborově-didaktická složka je koncipována tak, aby korespondovala s komplexním charakterem práce učitele MŠ. Na pedagogiko-psychologickou složku navazují oborové předměty s didaktikou (český jazyk a literatura, poznávání přírody a společnosti, rozvoj předmatematických představ). Důležitou součástí jsou výchovné předměty s didaktikou (výchova dramatická, výtvarná, hudební, tělesná a ke zdraví) a předměty reflektující aktuální témata současnosti (environmentální a globální výchova). Oborově-didaktická složka směřuje k rozvoji didaktických znalostí obsahu, které umožňují absolventovi uvažovat o obsahu z hlediska předškolního vzdělávání. Její předměty průběžně rozšiřují a modifikují spektra výukových strategií a zohledňují nové trendy ve vzdělávání. Nově jsou koncipovány tak, že propojují praktické a teoretické znalosti studentů prostřednictvím reflexe jejich zkušeností z praxe.

  Sylaby všech předmětů jsou strukturovány tak, aby podpořily teoretické poznatky a aplikační dovednosti studentů.

  Reflektované pedagogické praxe jsou nastaveny tak, aby systematicky směřovaly k rozvoji profesních kompetencí studenta, dotvářených na základě reflexe vzdělávací reality a sebereflexe, a připravily ho na plnohodnotné zvládnutí role učitele s perspektivou dalšího vzdělávání.

  Zásady kontroly a hodnocení studia jsou stanoveny ve Studijním a zkušebním řádu MU. Nutnou podmínkou úspěšného absolvování studia v každém programu je získání 180 kreditů.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • aplikovat teoretické znalosti potřebné pro vzdělávání dětí předškolního věku v praxi;
  • kultivovaně se vyjadřovat, argumentovat a účinně komunikovat v interakcích se všemi účastníky vzdělávacího procesu, tj. s dětmi, rodiči, kolegy a dalšími odborníky a partnery školy. Adekvátně uplatňuje i nonverbální formy komunikace;
  • naplánovat vzdělávací nabídku v souvislosti s cíli stanovenými v kurikulárních dokumentech. Využívá vhodné strategie, které rozvíjejí klíčové kompetence v souladu s potřebami a možnostmi dětí. Vytváří podnětné a bezpečné psychosociální prostředí;
  • diagnostikovat pokroky dětí a jejich rozvoj, reflektovat svoje profesní dovednosti a efekty vzdělávací nabídky.
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolvent našeho oboru se budete orientovat v otázkách výchovy a vzdělání dětí předškolního věku. Studium vás tak připraví na práci učitele mateřské školy, a to jak ve veřejném, tak privátním sektoru. Všestranného poznání z různých oblastí našeho života však můžete využít také v dalších oblastech týkajících se práce s malými dětmi jako chůvy, asistenti, pečovatelé v dětských skupinách či jeslích a podobně.

 • Regulovaná povolání
  • Učitel mateřské školy
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Pedagogické praxe jsou realizovány v každém semestru a mají gradující charakter. V prvním semestru máte možnost seznámit se s různými programy v mateřských školách: Daltonský plán, Začít spolu, Podpora zdraví v mateřských školách či běžná mateřská škola. Poté si vybíráte mateřskou školu, do které docházíte další tři semestry, během nichž se zaměřujete na komunikační dovednosti svoje i svého provázejícího učitele. Učíte se poznávat jedinečnost dítěte, organizovat vzdělávání tak, aby vyhovovalo mentalitě jednotlivých dětí a podobně.

  V průběhu těchto tří semestrů se rozšiřuje počet praxí o tzv. didaktické, při nichž realizujete vzdělávací nabídku v souladu s jednotlivými vědními obory. Například se zaměřením na rozvoj čtenářské, matematické a přírodovědné pregramotnosti. V posledních dvou semestrech jsou zařazeny třítýdenní a pětitýdenní praxe, na nichž již samostatně realizujete vlastní vzdělávací projekty. Během studia máte možnost vidět i alternativní pedagogické systémy jako je Montessori vzdělávání nebo vzdělávání Reggio Emilia v privátním i veřejném sektoru. Dále nabízíme i volitelné praxe ve vámi vybraných institucích.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Cíle závěrečných a bakalářských prací by měly prokazovat znalosti a dovednosti vymezené profilem absolventa. Z toho důvodu by měly mít práce především metodický charakter. K dílčím cílům závěrečných a bakalářských prací patří především prokázat schopnost orientovat se v aktuálních otázkách předškolního vzdělávání; jasně a srozumitelně vymezit téma své práce a popsat výchozí stav poznání, navrhnout didaktické postupy; pracovat s adekvátními primárními a sekundárními studijními prameny, citovat je dle platných norem a v souladu s etikou vědecké práce, diskutovat a polemizovat s autory, vyvozovat vlastní závěry a doporučení; vhodným způsobem interpretovat a vyvozovat závěry z realizovaných vzdělávacích činností k prokázání reflektivních dovedností; prostřednictvím tvorby vlastního textu prokázat kompetence stylistické, vytvořit odborný text, udržovat logickou linii kompozice práce bez gramatických chyb; prokázat schopnost dobře klást otázky a řešit problémy tvořivým způsobem, formulovat nové myšlenky a závěry práce, které přinášejí alespoň dílčí nové poznatky a metodické postupy v oblasti předškolního vzdělávání.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolventi studijního programu mohou dále pokračovat v magisterských studijních programech se zaměřením na speciální či sociální pedagogiku.

  V současné době je nově otevřen také navazující magisterský program Předškolní pedagogika.

Základní údaje

Zkratka
B-MS
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

204
počet aktivních studentů
39
počet závěrečných prací

Pedagogická fakulta
Program zajišťuje