Janua linguarum reserata

Cíle studijního programu

V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme při přijímání přihlášek ke studiu v navazujících magisterských studijních programech podmínku příbuznosti zvoleného oboru s absolvovaným bakalářským studiem.

Tento studijní obor je určen absolventům bakalářského studia stejného zaměření (resp. stejné kombinace oborů).

Hlavním cílem studia daného studijního oboru je vytvoření předpokladů k zajištění kvalitní profesní přípravy pro pedagogickou praxi. K nim patří během studia získávané velmi dobré jazykové znalosti (na úrovni C1 v jazykové produkci a C2 v jazykové percepci dle Společného evropského rámce pro jazyky) společně se znalostmi sociokulturními, které přispívají k rozvoji interkulturní komunikační kompetence absolventů. Vedle toho jsou v rámci studia získávány solidní a strukturované znalosti z jednotlivých lingvistických disciplín, literárněvědný a kulturní přehled a rozvíjena oborově didaktická kompetence směřující k dosažení profilu absolventa daného oboru, plně kvalifikovaného učitele německého jazyka.

Studijní plány


Studium

 • Cíle

  V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme při přijímání přihlášek ke studiu v navazujících magisterských studijních programech podmínku příbuznosti zvoleného oboru s absolvovaným bakalářským studiem.

  Tento studijní obor je určen absolventům bakalářského studia stejného zaměření (resp. stejné kombinace oborů).

  Hlavním cílem studia daného studijního oboru je vytvoření předpokladů k zajištění kvalitní profesní přípravy pro pedagogickou praxi. K nim patří během studia získávané velmi dobré jazykové znalosti (na úrovni C1 v jazykové produkci a C2 v jazykové percepci dle Společného evropského rámce pro jazyky) společně se znalostmi sociokulturními, které přispívají k rozvoji interkulturní komunikační kompetence absolventů. Vedle toho jsou v rámci studia získávány solidní a strukturované znalosti z jednotlivých lingvistických disciplín, literárněvědný a kulturní přehled a rozvíjena oborově didaktická kompetence směřující k dosažení profilu absolventa daného oboru, plně kvalifikovaného učitele německého jazyka.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • mít jazykové znalosti v němčině na úrovni C1/C2 a umět jazyk efektivně používat pro společenské a profesní účely;
  • popsat a vysvětlit pravidla a zákonitostí popisující jazyk s jeho formálními sémantickými a komunikativně pragmatickými strukturami a používat metodologický aparát lingvistického výzkumu;
  • vysvětlit literární a kulturně společenský vývoj v zemích cílového jazyka se zřetelem k aplikaci v edukační praxi, bude schopen používat metodologický aparát v oblasti literárněvědného a oborově-didaktického výzkumu;
  • mít oborově didaktické znalosti a dovednosti (didaktické znalosti obsahu) a kompetenci používat metodologický aparát v oblasti výzkumu učení a vyučování cizích jazyků;
  • plánovat, realizovat a reflektovat vlastní výuku v odpovídající úrovni stanovených profesních kompetencí;
  • používat základní odbornou terminologii a informační zdroje pedagogické a školní psychologie při popisu, analýze, interpretaci a zhodnocení typických výukových situací i při popisu edukačního prostředí školy, na níž absolvoval učitelskou praxi;
  • používat metody a nástroje pedagogické diagnostiky a získávat data dostupná pro individuální podporu žáka a data pro práci třídním kolektivem. Výsledky vhodným způsobem komunikovat s žáky, vyučujícími, popř. s rodiči a jinými odborníky.
  • popsat a vysvětlit na konkrétním příkladu ze svého portfolia individuálně specifické procesy učení;
  • reflektovat zkušenosti z vlastní pedagogické praxe v profesní komunitě a cíleně využívat reflexi a sebereflexi jako nástroj profesního učení;
  • pojmenovávat silné a slabé stránky svého profesního výkonu, navrhovat osobní rozvojové cíle, způsob jejich dosažení;
  • vysvětlit a reflektovat principy inkluzivního vzdělávání na úrovní kultury, politiky a praxe školy; vytvářet inkluzivní prostředí ve třídě, aplikovat alespoň některé strategie individualizace a diferenciace ve výuce.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi nalézají své uplatnění zejména v základní škole, řada z nich ale i ve školách středních či odborných učilištích, ve státních i soukromých jazykových školách nebo institucích organizujících jazykové vzdělávání (např. v Brně „Rakouský institut“). Řada absolventů se rovněž uplatňuje v profesi školitelů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Vzhledem k tomu, že od školního roku 2013/14 je povinně vyučován další cizí jazyk a němčinu dle aktuálních statistických šetření volí nejvíce žáků, významně se zvyšují šance absolventů na uplatnění v pedagogické praxi.

  Společenská poptávka po absolventech VŠ s dobrými znalostmi jazyka se odráží v oblasti ekonomické, kde v poslední době působí mnoho německých, rakouských či švýcarských firem, v nichž absolventi rovněž nalézají své uplatnění, zejména v případě, pokud aktuálně ve škole volné místo není.

 • Regulovaná povolání
  • Učitel druhého stupně základní školy
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praxe jsou koncipovány jako ucelený a gradující systém s důrazem na propojení s teorií a na reflexi a sebereflexi studenta v roli učitele.

  Cílem učitelských praxí je osvojení si profesních kompetencí nezbytných při každodenní práci učitele, seznámení se s rolemi, do nichž učitel při své práci vstupuje, uvědomění si vlastních profesních potřeb a postupné přebírání odpovědnosti za plánování, realizaci a evaluaci výuky. Během praxe student získává reálnou představu o tom, co obnáší každodenní práce učitele.

  Praxe tvoří ucelený systém na sebe navazujících předmětů. V navazujících magisterských programech se jedná o předměty učitelská praxe 1 (1. semestr), učitelská praxe 2 (2. semestr) učitelská praxe 3 (3. semestr). Celkově jsou tyto praxe v rozsahu 280 hodin (dvouoborové studium), na které navazuje předmět seminář k učitelské praxi . Seminář k učitelské praxi si studenti zapisují během studia dvakrát (v prvním a druhém semestru). Cílem reflexe je poskytnout studentům prostor pro sdílení a reflexi zkušeností z vlastní pedagogické praxe a pomoci jim prohloubit reflektivní a sebe-reflektivní dovednosti.

  Systém praxí je pravidelně evaluován, jak pomocí uzavřených tak pomocí otevřených otázek, a to studenty i provázejícími učiteli. Evaluovány jsou také reflektivní semináře.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Závěrečnou prací studující prokazuje schopnost aplikovat znalosti a dovednosti získané v průběhu studia na řešení konkrétního odborně-pedagogického problému. Typ závěrečné práce odpovídá obsahu a úrovni daného stupně studia. Student si volí z následujících typů prací: a) teoreticko-aplikační, b) teoreticko-empirická (výzkumná), c) teoretická. Typy prací a doporučení pro jejich realizaci se dále řídí manuálem APA. Rozsah závěrečné práce je v rozmezí 117 000 – 200 000 znaků včetně mezer, tj. 65 – 80 normostran.

  Standardy pro realizaci závěrečných prací kateder jsou v souladu s Pokynem děkana č. 1/2015 K realizaci závěrečných prací (bakalářských, diplomových, rigorózních a závěrečných prací CŽV) ve znění účinném od 1. 11. 2015.

  Závěrečné práce sledují níže uvedené cíle dle profilu absolventa PdF MU.

  Student:

  - prokáže schopnost orientovat se v aktuálních otázkách svého oboru, umí jasně a srozumitelně vymezit téma závěrečné práce a její cíle, popsat výchozí stav poznání a navrhnout adekvátní metody řešení ve vztahu k stanoveným cílům;

  - pracuje s adekvátními primárními a sekundárními informačními prameny, cituje je dle platné normy (APA) a v souladu s etikou vědecké práce;

  - prostřednictvím tvorby vlastního textu prokáže kompetence stylistické, dokáže vytvořit odborný text.

  - prokáže schopnost klást otázky a řešit problémy, formulovat nové myšlenky a závěry, které přinášejí alespoň dílčí nové poznatky o zkoumaném jevu, případně obohacují metodologické (v oblasti výzkumu) nebo metodické (v oblasti edukace) postupy, a to ve vztahu k jasně definovaným a vymezeným cílovým skupinám (žáci ZŠ, studenti SŠ, skupiny se specifickými vzdělávacími potřebami atd.).

 • Návaznost na další studijní programy

  Po ukončení navazujícího magisterského studia mají absolventi možnost pokračovat v doktorském studiu filologického či pedagogického zaměření na pedagogických nebo filozofických fakultách.

 • Další informace
  https://is.muni.cz/ - Informační systém MU

  http://www.ped.muni.cz/ - Pedagogická fakulta MU

  http://www.ped.muni.cz/katedry-a-instituty/nemecky-jazyk-literatura/aktuality - katedra německého jazyka a literatury PdF MU

Základní údaje

Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Titul
Mgr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština
Akreditace do
20. 9. 2028

Pedagogická fakulta
Program zajišťuje