Příroda je součástí historie lidstva

Představení studijního programu

Chodíte rádi do přírody? Rádi poznáváte vše, co se v přírodě nachází? Předáváte pak rádi své nabyté znalosti a zkušenosti jiným? Tak to jste tu správně. Podrobnější poznatky o živé a neživé přírodě můžete získat při studiu na Pedagogické fakultě MUNI v programu „Přírodopis se zaměřením na vzdělávání“.

Po ukončení studia pak budete mít znalosti a dovednosti z mnoha biologických disciplín jako je např. botanika a zoologie, fyziologie rostlin, fyziologie živočichů a člověka nebo ekologie. S využitím prostředků a materiálů jednotlivých přírodopisných disciplín a bioinformačních technologií budete mít během studia možnost realizovat vlastní přírodopisné studie a absolvovat biologické vzdělávací aktivity v terénu.

Obvykle v kombinaci s dalším oborem (např. zeměpis, chemie, matematika apod.) a tzv. učitelskou propedeutikou včetně absolvování nezbytné pedagogické praxe získáte potřebné kompetence, které vám v budoucnu umožní pracovat jako asistent/ka učitele přírodopisu.

Čekají vás praxe ve školách, práce v laboratořích i přímo v terénu. Během studia se můžete zapojit do výzkumů a vypracovat odbornou závěrečnou práci z vybrané oblasti studovaného přírodovědného oboru. Můžete vyjet v rámci programu ERASMUS na zahraniční pobyt a ve spolupráci s partnerskou univerzitou absolvovat zajímavé předměty či realizovat odborné práce v zahraničních laboratořích. Nedílnou součástí studia je možnost naučit se cizí jazyk a tyto znalosti dále prohlubovat.

Z pedagogických činností se budete učit metody podporující spolupráci a komunikaci ve výuce, jako je např. kooperativní výuka, skupinová práce, projektová výuka nebo terénní výuka. Díky tomu budete na konci studia schopni spolupracovat s různými učiteli ve škole a pracovat ve třídách pod jejich vedením, případně v tandemu s učitelem. Po poradě s učitelem budete umět stanovovat výchovně-vzdělávací cíle a metody, plánovat sekvence výuky a aktivity. Zároveň je budete moci realizovat a vyhodnocovat. Zvládnete také působit v oblasti volnočasových aktivit.

Je studium programu pro vás?

Na otázku, zda je tento program vhodný právě pro vás, si odpovězte sami:

 • Zajímáte se o přírodu, rádi vstřebáváte poznatky z živé a neživé přírody, baví vás chodit do terénu a hledat souvislosti mezi přírodními jevy?

 • Baví vás pracovat s dětmi a předávat jim své nabyté znalosti v oblasti poznávání přírody?

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  * vytvořit a rozvíjet oborové profesní vědomosti a dovednosti (s důrazem jak na neživou přírodu, tak na botanicko-zoologicko-ekologické a antropologické zaměření), které absolventi mohou využít v praxi, zejména pak v dalším navazujícím magisterském studiu;

  * založit dovednosti a postoje vedoucí k dalšímu vysokoškolskému studiu biologických a geologických disciplín a celoživotnímu STEM vzdělávání;

  * dovednost reflexe procesu výchovy a vzdělávání v přírodopisně zaměřených institucích;

  * dovednost sebereflexe v roli lektora přírodopisu.

  Absolvent studijního programu Přírodopis se zaměřením na vzdělávání je kvalifikovaný odborník připravený vykonávat povolání jako asistent pedagoga, který získal během bakalářského studia odpovídající profesní kompetence, které vnímáme jako soubor profesních znalostí, dovedností, postojů, zkušeností, hodnot i osobnostních charakteristik, které se projevují ve vybraných profesních činnostech.

  Studium rozvíjí analytické a komparativní schopnosti, které umožňují porozumět rozmanité pedagogické realitě a vy-užívat při své práci oborové, pedagogické, psychologické publikace pro plánování, realizaci i reflexi výchovně vzdělávací činnosti. Rozvíjí komunikativní dovednosti významné pro komunikaci a spolupráci s žáky/klienty, kolegy na pracovišti, s rodiči žáků/klientů i odborníky z praxe. Významným benefitem studia je rozvoj sebereflektivních dovedností, jež poskytují prostor pro rozvoj postojů k sobě, k vychovávaným jedincům a k profesi: vnímání odpovědnosti pedagogické profese, přijetí morálních závazků pomáhající profese a její etiky. Studium akcentuje princip interdisciplinarity (propojení některých pedagogických a psychologických předmětů); princip postupnosti a gradace témat a předmětů, od obecnějších ke konkrétnějším. Koncepce je dále charakteristická provázaností teorie a praxe. Významnou součástí koncepce jsou reflektované pedagogické praxe. Principy reflexe praxe a sebereflexe se váží jak na praxe, tak i na další zkušenostně orientované předměty. Důležitou součástí koncepce je také podpora inkluze, která je vnímána jako průřezové téma (zároveň podpořené samostatným předmětem).

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • dále rozvíjet oborové profesní vědomosti
  • používat správnou odbornou biologickou terminologii
  • vytvářet pozitivní postoje k odbornosti
  • generovat a obhájit svá profesní rozhodnutí a nést za ně plnou odpovědnost;
  • pozitivní seberealizace, sebevýchovy, sebevzdělávání a sebereflexe
  • kriticky uvažovat o využití pedagogických a psychologických poznatků v praxi asistenta pedagoga či jiného pedagogického pracovníka, číst běžné pedagogické a psychologické texty pro pedagogy a tvořivě jim rozumět.
  • dokáže pracovat ve třídách pod jejich vedením, případně v tandemu s učitelem. Po poradě s učitelem stanovuje výchovně-vzdělávací cíle a metody, plánuje, realizuje a reflektuje sekvence výuky a aktivity
  • svoje znalosti a dovednosti využívá při komunikaci s žáky, rodiči i učiteli v praxi.
  • dokáže lépe zdůvodňovat a hodnotit své argumenty, pojmenovávat své emoce a jejich souvislost s jednáním nebo kriticky nahlédnout vlastní postoje k edukaci
  • používá základní metody a nástroje pedagogické diagnostiky v praxi a získává tak data dostupná pro individuální podporu žáka/klienta
  • formuluje argumenty z teorie a praxe vlastní pojetí výchovy, které by rád uplatňoval ve své budoucí profesi
  • vysvětlí základní principy inkluzivního a speciálního vzdělávání
  • orientuje se v základních pojmech vývojové a sociální psychologie, má přehled o dynamice vývojových i sociálně psychologických aspektů života žáka ve třídě
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolventi získáte rozšířené znalosti o jednotlivých složkách živé a neživé přírody. Budete umět v terénu poznávat rostliny, živočichy, minerály a horniny. Vyškolíme vás v předmětech jako botanika a zoologie, fyziologie rostlin, fyziologie živočichů a člověka a ekologie a v dalších oblastech, které se týkající biosféry.

  Studiem bakalářského stupně získáte potřebné kompetence, které vám umožní pracovat jako asistenti učitele. Dále můžete působit v centrech volného času, jako vychovatelé v domovech mládeže, vychovatelé v družinách, v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností. Budete také připraveni pro vstup do následného magisterského studijního programu učitelství přírodopisu pro základní školy či učitelství biologie pro střední školy.

 • Regulovaná povolání
  • Asistent pedagoga
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Systém pedagogických praxí je nastaven tak, aby dlouhodobě a systematicky směřoval k rozvoji vašich schopností připravit se na plnohodnotné zvládnutí role asistenta pedagoga. Systém praxí tvoří organizační strukturu, ve které si volíte buď Asistentskou praxi zaměřenou na individuální doučování žáka, nebo na asistování učiteli ve škole.

  Na základě konzultace s garantem předmětu můžete svoji praxi zaměřit také na výchovné činnosti ve škole, například ve školním klubu nebo ve školní družině, případně v jiné instituci. Alternativou individuálního doučování je také doučování ve školním klubu. Je možné se přihlásit k vybrané praxi přes Informační systém Masarykovy univerzity, kde získáte podrobné informace o vybraném typu praxe. Důraz je kladen na provázanost teorie a praxe s cílem podpory zkušenostní výuky.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah bakalářské práce je 72 000 až 90 000 znaků včetně poznámek pod čarou, titulního listu, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a anotací, což je asi 45 normostran. Bakalářská práce má charakter samostatného výzkumu. Studující pracují v terénu nebo laboratoři a co se týče přehledu daného tématu, mohou studenti pracovat s již publikovanými texty a daty přístupnými pro analýzu dané problematiky. Měli by předvést schopnost kriticky pracovat s odbornými texty, zpracovávat koncepty a teorie v nich nalezené a nacházet v nich relevantní odpovědi na zadanou otázku. Pokyny pro státní závěrečné zkoušky a vypracování bakalářské/diplomové práce jsou upraveny Pokynem děkana PF č. 1/2010,ve změně účinné od 1. 12. 2014 O státních závěrečných zkouškách pro studenty Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

  Závěrečnou prací studující prokazuje schopnost aplikovat znalosti a dovednosti získané v průběhu studia na řešení konkrétního odborně-pedagogického problému. Typ závěrečné práce odpovídá obsahu a úrovni daného stupně studia. Student si volí z následujících typů prací: a) teoreticko-aplikační, b) teoreticko-empirická (výzkumná), c) teoretická. Typy prací a doporučení pro jejich realizaci se dále řídí manuálem APA. Rozsah závěrečné práce je v rozmezí 117 000 – 200 000 znaků včetně mezer, tj. 65 – 80 normostran.

  Standardy pro realizaci závěrečných bakalářských prací kateder jsou v souladu s Pokynem děkana č. 1/2015 K realizaci závěrečných prací (bakalářských, diplomových, rigorózních a závěrečných prací CŽV) ve znění účinném od 1. 11. 2015.

  Závěrečné práce sledují níže uvedené cíle dle profilu absolventa PdF MU. Student/ka:

  prokáže schopnost orientovat se v aktuálních otázkách svého oboru, umí jasně a srozumitelně vymezit téma závěrečné práce a její cíle, popsat výchozí stav poznání a navrhnout adekvátní metody řešení ve vztahu k stanoveným cílům;

  pracuje s adekvátními primárními a sekundárními informačními prameny, cituje je dle platné normy (APA) a v souladu s etikou vědecké práce;

  prostřednictvím tvorby vlastního textu prokáže kompetence stylistické, dokáže vytvořit odborný text.

  prokáže schopnost klást otázky a řešit problémy, formulovat nové myšlenky a závěry, které přinášejí alespoň dílčí nové poznatky o zkoumaném jevu, případně obohacují metodologické (v oblasti výzkumu) nebo metodické (v oblasti edukace) postupy, a to ve vztahu k jasně definovaným a vymezeným cílovým skupinám (žáci ZŠ, studenti SŠ, skupiny se specifickými vzdělávacími potřebami atd.).

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolventi jsou připraveni pro navazující magisterské studium příslušného oboru, učitelství daného oboru pro základní školy či učitelství daného oboru pro střední školy.

Základní údaje

Zkratka
B-PR3S
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

207
počet aktivních studentů
26
počet závěrečných prací

Pedagogická fakulta
Program zajišťuje