Analýzou hudby k jejímu hlubšímu prožitku.

Cíle studijního programu

Doktorské studium v oboru Hudební teorie a pedagogika vytváří předpoklady pro hlubší odborné zaměření absolventů v práci především v oblasti terciárního vzdělávání, tj. na vysokých školách a v institucích z oblasti hudební kultury . Absolventi by měli být připraveni na vědecko-výzkumnou kariéru v akademických institucích, např. v pozicích postdoktorandů a odborných asistentů. Hlavní důraz studia je kladen na mezioborové vztahy – získání odbornosti v oblastech obecné a hudební estetiky, sémiotiky, hudební sociologie, hudební psychologie a pedagogiky.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2023/2024 (zahájení: jaro 2024)
Termín podání do půlnoci 30. 11. 2023

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Přijímací řízení probíhá formou ústního pohovoru před přijímací komisí, která zjišťuje odbornou a jazykovou způsobilost uchazeče. Uchazeč skládá vstupní zkoušku z odborného zaměření podle vybraného tématu budoucí doktorské práce (metodologie, odborná rozprava) a zkoušku z alespoň jednoho světového jazyka (dle výběru AJ, NJ, FJ, RJ).
 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program
  Přijímací zkouška se tedy skládá z:
  - Odborné rozpravy nad předloženým tématem výzkumného zaměření disertační práce zpracovaným uchazečem v rozsahu 6 - 12 normostran - 50 bodů
  - Ověření znalostí z cizího jazyka - 20 bodů
  - Prověření znalostí z vědního oboru - 30 bodů Každá část přijímací zkoušky se hodnotí body. Bodová hranice úspěšnosti pro přijetí je 60, přičemž maximálně může uchazeč získat 100 bodů. Současně v žádné ze tří částí přijímací zkoušky nesmí být bodová hodnota nižší než poloviční hodnota z maximálního počtu bodů v dané části. V případě, že podmínky pro přijetí splní větší počet uchazečů, rozhoduje pořadí nejlepších, sestavené podle výsledků přijímací zkoušky.

Studium

 • Cíle

  Doktorské studium v oboru Hudební teorie a pedagogika vytváří předpoklady pro hlubší odborné zaměření absolventů v práci především v oblasti terciárního vzdělávání, tj. na vysokých školách a v institucích z oblasti hudební kultury . Absolventi by měli být připraveni na vědecko-výzkumnou kariéru v akademických institucích, např. v pozicích postdoktorandů a odborných asistentů. Hlavní důraz studia je kladen na mezioborové vztahy – získání odbornosti v oblastech obecné a hudební estetiky, sémiotiky, hudební sociologie, hudební psychologie a pedagogiky.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • prohloubit odborné hudebně teoretické a pedagogické znalosti a dovednosti pro potřeby hudebně výchovné praxe
  • na základě získaných znalostí a zkušeností rozvíjet své estetické postoje a kritické myšlení v otázkách umění ve snaze formovat hodnotovou orientaci mládeže
  • samostatné individuální a týmové výzkumné práce včetně evaluace jejích výsledků na tuzemské i mezinárodní úrovni
  • zprostředkovat výsledky svého bádání odborné komunitě: studiemi v recenzovaných (popř. impaktovaných) časopisech, popř. formou monografie, referáty na tuzemské i zahraniční konferenci
  • rozvíjet profesní znalosti a dovednosti na bázi mezioborového pohledu příbuzných disciplín
  • kvalifikovaně vykonávat profesi akademického pracovníka na vysokých školách a institucích hudebně pedagogického zaměření
 • Uplatnění absolventa

  Uplatnění absolventa se předpokládá na vysokých školách, zejména na katedrách hudební výchovy pedagogických a podobně zaměřených fakult v ČR, dále v různých hudebně vzdělávacích institucích. Samozřejmostí je též uplatnění absolventa na školách středních hudebního zaměření, kde bude nabízet vyšší odbornou kvalifikaci než absolvent magisterského studia.

 • Praxe

  Praxe je naplňována:

  – podílem doktoranda na výuce v bakalářských nebo magisterských studijních programech

  – výzkumnými úkoly

  – aktivní účastí na konferencích, symposiích, odborných seminářích apod.

  – zahraniční stáží / studijním pobytem

 • Standardy kvalifikačních prací

  Jako disertační jsou akceptovány původní vědecké teoretické, metodologické a empirické práce, případně práce, které vhodným způsobem tato pojetí kombinují.

  Teoretické práce zpracovávají různé teoretické přístupy k problémům z předmětné oblasti, přičemž vyžadují vysoký stupeň abstraktního a analytického myšlení a vhledu.

  Metodologické práce analyzují (nové) výzkumné přístupy, metody, techniky nástroje a hodnotí jejich přednosti a nedostatky.

  Empirické práce přinášejí konkrétní zjištění získaná specifickými výzkumnými metodami, přičemž prezentovaná zjištění vždy vyplývají z realizovaného empirického šetření.

 • Další informace

Základní údaje

Zkratka
D-HTEP
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

5
odhadovaný počet přijatých
5
počet aktivních studentů
3
počet závěrečných prací

Pedagogická fakulta
Program zajišťuje