Představení studijního programu

Bakalářský studijní program Chemie se zaměřením na vzdělávání je prvním stupněm přípravy středoškolských učitelů chemie. Budoucí učitel studuje vždy dva obory. Chemii tak můžete kombinovat s matematikou, biologií, fyzikou nebo geografií a kartografií.

Pokud rádi pracujete s lidmi, a zvláště s mládeží, přitahuje vás povolání učitele a zároveň vás baví přírodní vědy, je studium některé z učitelských kombinací na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity ideální volbou.

Studovat budete na vědecky orientované fakultě, což znamená výborné odborné zázemí a moderně vybavené laboratoře. Přírodovědecká fakulta ale vedle odborných aktivit podporuje i rozvoj učitelských studijních programů, protože si je vědoma významu kvalitních učitelů. Spolupracujeme také s řadou středních škol a pořádáme různé aktivity pro středoškoláky nebo veřejnost, do kterých se můžete zapojit.

V bakalářském studijním programu na vás čekají především odborné předměty ze dvou oborů, které si v přihlášce zvolíte. Dále absolvujete blok obecných pedagogicko-psychologických předmětů a krátkou učitelskou praxi na střední škole. Část potřebných kreditů ale můžete získat i za libovolné předměty vyučované na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Závěrečnou práci pak zpracováváte v jednom z oborů a může mít didaktické nebo odborné téma.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Jste připraveni na to, že studium bude především na začátku velmi náročné a zabere vám hodně času?

 • Baví vás experimentovat? Chemie je experimentální věda a práce v laboratoři je důležitou součástí výuky. Pokusy jsou navíc kořením výuky, které vám pomůže studenty zaujmout, nebo je dokonce pro chemii nadchnout.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Obor je součástí dvouoborového studia a tvoří první stupeň vysokoškolského studia vedoucího k získání učitelské aprobace pro střední školy. Poskytuje obecné chemické vzdělání, které je doplněno též o základy vysokoškolské matematiky a fyziky, případně o kompletní vzdělání matematické či fyzikální, je-li toto součástí druhého studovaného oboru. Očekávaným cílem oboru je připravit absolventa ke studiu navazujícího magisterského oboru Učitelství chemie pro střední školy, avšak vzhledem k tomu, že absolvent oboru získá ucelené chemické vzdělání a základy pedagogiky, didaktiky a psychologie, může najít přímé uplatnění v praxi i mimo oblast školství.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Absolvent rozumí základním pojmům z pedagogiky a didaktiky, má přehled o široké škále výukových metod a možnostech hodnocení žáků/studentů.
  • Absolvent porozumí aktuálním trendům v plánování a vedení výuky, dokáže připravit výukové materiály i prostředí výuky a vést výuku podle pokynů učitele.
  • Absolvent dokáže pod vedením učitele řídit skupiny žáků/studentů a motivovat jednotlivce k práci.
  • Absolvent rozumí základním psychologickým pojmům a poznatkům z vývojové psychologie a na tomto základě dokáže rozeznat a respektovat individuální potřeby žáků/studentů a přizpůsobit své pedagogické intervence jejich možnostem.
  • Absolvent zná základy školské politiky a rozumí aktuálním trendům ve školství. Je připraven ke spolupráci s učiteli, uvědomuje si jejich poslání a dokáže diskutovat o specificích učitelské profese v 21. století.
  • Absolvent má znalosti základních chemických vlastností prvků a jejich sloučenin, jejich struktury a vzájemných reakčních přeměn.
  • Absolvent je schopen samostatné a bezpečné práce v chemické laboratoři s využitím základního laboratorního vybavení.
  • Absolvent ovládá základní chemické výpočty.
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent tohoto bakalářského studijního programu bohužel není podle současných zákonů plnohodnotným učitelem. Po úspěšném absolvování bakalářského studia můžete najít uplatnění třeba jako asistent učitele.

  K získání plné kvalifikace středoškolského učitele je potřeba absolvovat navazující magisterské studium, které rovněž nabízí naše fakulta.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Během bakalářského studia projdete povinným praktikem laboratorní techniky a dalšími laboratorními cvičeními z různých chemických oborů, která si budete moci sami vybrat.

  K tomu rovněž absolvujete v rámci přípravy na učitelské povolání praxi na spolupracující střední škole. Kromě náslechů v hodinách u zkušeného učitele si vyzkoušíte také sami odučit část hodiny.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah bakalářské práce je od 30 do 50 stran včetně obrázků, grafů, obsahu a seznamu referencí. Bakalářská práce zpravidla zahrnuje didaktický aspekt, typicky se jedná o zpracování úlohy do některého praktického kurzu z povinného kurikula programu Chemie nebo zpracování testových úloh do některé z přednášek včetně jejich implementace do systému elektronického testování v Informačním systému MU. Studenti by v bakalářské práci měli prokázat schopnost absorbovat informace z původních zdrojů a schopnost kriticky pracovat s odbornými texty. Pravidla pro vypracování bakalářských/diplomových prací jsou upravena Opatřením děkana č. 1/2012 - Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU.

 • Návaznost na další studijní programy

  Doporučujeme pokračovat na naší fakultě ve studiu navazujícího magisterského studijního programu Učitelství chemie pro střední školy v kombinaci s druhou aprobací.

  Absolventi se také někdy úspěšně hlásí do různých navazujících magisterských programů, které jsou odborně zaměřené.

Základní údaje

Zkratka
B-UCC
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

90
počet aktivních studentů
6
počet závěrečných prací

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje