„Za vším hledej molekuly!“

Cílem studijního programu Chemie je příprava absolventů, kteří disponují jak teoretickými znalostmi, tak praktickými zkušenostmi získanými zejména při zpracování experimentální diplomové práce v rámci zvolené chemické specializace. Vzdělání v tomto programu navazuje na teoretické znalosti základních chemických disciplín (analytické chemie, anorganické chemie, organické chemie a fyzikální chemie) a praktické laboratorní dovednosti nabyté v průběhu bakalářského studia v programu Chemie. Studijní plán magisterského programu zahrnuje společnou část, která poskytuje přehled o separačních, spektroskopických a dalších metodách chemického výzkumu v těsné návaznosti na znalosti elektronové struktury. Specializovaných znalostí student dosáhne výběrem a absolvováním povinných a volitelných předmětů jedné ze sedmi nabízených specializací. Magisterské studium připraví studenty k samostatné výzkumné práci a k expertní činnosti v akademické i průmyslové praxi, v oblasti výroby i kontroly kvality v chemických, farmaceutických a potravinářských provozech.

Studijní plány

Analytická chemie
prezenční, se specializací
Anorganická chemie
prezenční, se specializací
Biofyzikální chemie
prezenční, se specializací
Fyzikální chemie
prezenční, se specializací
Materiálová chemie
prezenční, se specializací
Organická chemie
prezenční, se specializací
Strukturní chemie
prezenční, se specializací

Studium

 • Cíle

  Cílem studijního programu Chemie je příprava absolventů, kteří disponují jak teoretickými znalostmi, tak praktickými zkušenostmi získanými zejména při zpracování experimentální diplomové práce v rámci zvolené chemické specializace. Vzdělání v tomto programu navazuje na teoretické znalosti základních chemických disciplín (analytické chemie, anorganické chemie, organické chemie a fyzikální chemie) a praktické laboratorní dovednosti nabyté v průběhu bakalářského studia v programu Chemie. Studijní plán magisterského programu zahrnuje společnou část, která poskytuje přehled o separačních, spektroskopických a dalších metodách chemického výzkumu v těsné návaznosti na znalosti elektronové struktury. Specializovaných znalostí student dosáhne výběrem a absolvováním povinných a volitelných předmětů jedné ze sedmi nabízených specializací. Magisterské studium připraví studenty k samostatné výzkumné práci a k expertní činnosti v akademické i průmyslové praxi, v oblasti výroby i kontroly kvality v chemických, farmaceutických a potravinářských provozech.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatně a bezpečně pracovat v chemické laboratoři, odhalovat bezpečnostní rizika a dohlížet na činnost méně kvalifikovaných osob
  • provádět kvalitativní a kvantitativní analýzu v procesech zajišťování a kontroly kvality
  • navrhovat a provádět pokročilé syntézy anorganických a organických látek nebo materiálů
  • pracovat s moderním přístrojovým vybavením pro účely chemické analýzy a separace
  • odhalovat problémy a navrhovat řešení a optimalizace v souvislosti s provozem chemických výrob a technologií
  • efektivně a účelně používat chemické informační a strukturní databáze ke srovnávacím a statistickým účelům
  • řešit složité interdisciplinární problémy na rozhraní chemie, fyziky a biologie
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi programu jsou připraveni k práci ve výzkumných nebo aplikačních laboratořích zaměřených jak na syntézu látek či materiálů požadovaných vlastností, tak na následné stanovení jejich fyzikálně-chemických parametrů a jejich strukturní analýzu. Absolventi jsou také schopni provádět kvalitativní a kvantitativní analýzu na vysoce specializovaných přístrojích v procesech zajišťování a kontroly kvality a mohou pracovat ve výrobních provozech chemického, potravinářského nebo farmaceutického zaměření na kontrolních nebo řídicích pozicích. Absolventi jsou rovněž připraveni na studium v doktorských programech na Masarykově univerzitě i na dalších domácích a zahraničních vysokých školách.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Studenti absolvují během studia (obvykle o prázdninách mezi prvním a druhým ročníkem) povinnou praxi v některém z chemických podniků nebo ve výzkumné instituci po dobu 15 pracovních dní. Dále povinně absolvují sérii exkurzí ve vybraných firmách chemického, farmaceutického a potravinářského zaměření v rozsahu 1 týdne.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah diplomové práce je 50 až 70 stran včetně obrázků, grafů, obsahu a seznamu referencí. Diplomová práce má charakter samostatné výzkumné práce a má přispět k rozvoji současné úrovně poznání ve zvolené specializaci. Práce zahrnuje přehled relevantní literatury, popis získáných experimentálních výsledků a jejich vyhodnocení a diskuzi v kontextu dosavadních poznatků ve zkoumané oblasti. Pravidla pro vypracování bakalářských/diplomových prací jsou upravena Opatřením děkana č. 1/2012 - Pokyny pro vypracování bakalářských, diplomových a rigorózních prací na Přírodovědecké fakultě MU.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent magisterského studijního programu může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v libovolném navazujícím doktorském studiu na Masarykově univerzitě i jiných domácích a zahraničních univerzitách.

 • Další informace

Základní údaje

Název
Chemie
Zkratka
N-CHE
Kód
N0531A130001
Typ
magisterský navazující
Forma
St. doba studia (v letech)
2
Titul
Mgr.
Profil
akademický
Vyučovací jazyk
čeština
Titul v rigorózním řízení
RNDr.
Akreditace do
4. 8. 2028

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje