Představení studijního programu

Zajímáte se o historické předměty, jejich chemické složení, historii a o to, jak je uchovat pro další generace? Chcete proniknout do tajů historie pomocí moderních analytických technologií a stát se odborníky na historicky používané přírodní i syntetické materiály? Odpovídáte ano? Pak jste ideální kandidáti na studium Chemie a technologie materiálů pro konzervování - restaurování.

Po absolvování bakalářského studia máte základní přehled v chemických disciplínách i v historických vědách. V magisterském studiu si prohloubíte znalosti o materiálech, metodikách a postupech používaných v oblasti péče o předměty kulturního dědictví, které byly vyrobeny z anorganických (kovy, kámen, keramika, sklo), organických (textil, kůže, papír) nebo polymerních (dřevo) materiálů.

Rozšíříte si vědomosti z oblasti muzeologie a dějin umění. Naučíte se být součástí konzervátorsko-restaurátorského týmu. Dokážete realizovat a vyhodnotit konzervátorsko-restaurátorský výzkum, tedy provést nebo navrhnout vhodný materiálový průzkum, stanovit poškození materiálů předmětů, navrhnout vhodné postupy a materiály pro jejich konzervování-restaurování, provést vlastní odborný zásah a vést odpovídající dokumentaci.

Porozumíte materiálovému složení předmětů, metodikám a technikám konzervátorsko-restaurátorské práce. Budete spolupracovat s vrcholnými odborníky na poli chemie, ostatních přírodních věd a konzervování-restaurování. Čekají vás přednášky od excelentních českých i zahraničních odborníků a práce s nejmodernějším technologickým přístrojovým vybavením.

V rámci odborných praxí budete mít možnost poznat práci v renomovaných restaurátorských ateliérech, muzeích, galeriích a chemických laboratořích u nás i v zahraničí. Díky širokému spektru znalostí z oblasti přírodních věd i historie a umění bez problémů najdete uplatnění i v jiných oborech.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Zajímáte se o historické předměty, jejich chemické složení, historii a způsoby, jak je uchovat pro další generace?

 • Orientujete se v základních chemických problémech?

 • Baví vás práce v laboratoři i vyhledávání dávno zapomenutých informací z literatury?

 • Jste trpěliví, pečliví a zvídaví?

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Magisterský studijní program Chemie a technologie materiálů pro konzervování - restaurování připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří v rámci svého studia dále rozvíjí své znalosti přírodních věd (zejména chemie) a prohlubují znalosti a dovednosti spojené s materiály, postupy a metodikami konzervování - restaurování předmětů vyrobených z anorganických i organických materiálů. Tyto práce nejsou zpravidla vykonávány na realných předmětech kulturního dědictcí, ale na modelových vzorcích. Studium je zaměřeno především na teoretické i praktické osvojení si pokročilejších metod materiálového průzkumu a technik a metodik konzervování-restaurování. Cílem studia je vychovat pracovníky, kteří budou schopni kromě řešení běžných úkolů přímého konzervování-restaurování (průzkum, stanovení poškození, navržení a provedení vhodného zásahu, preventivní konzervace, dokumentace apod.) uplatnit své dovednosti také na poli výzkumu a vývoje. S ohledem na své vzdělání jsou absolventi schopni navrhovat a provádět vhodné experimenty a modelové zkoušky a na jejich základě vyvíjet nové postupy, technologie, materiály nebo činidla (nejen) pro oblast péče o kulturní dědictví.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • navrhovat a provádět materiálové analýzy a průzkumy artefaktů a památek i s využitím moderních instrumentálních technik a vyhodnocovat jejich výsledky
  • určit a popsat stav předmětu, charakter a stupeň jeho poškození a na tomto základě navrhnout nejvhodnější postup další manipulace, uložení nebo zásahu
  • provádět konzervátorsko-restaurátorské zásahy i s využitím pokročilých technik, metodik a materiálů
  • navrhovat, provádět a vyhodnocovat experimenty a modelové zkoušky a na jejich základě vyvíjet nové technologie, postupy, materiály a činidla
  • zpracovávat odborné zprávy a publikace, získané závěry prezentovat v odborném tisku a na konferencích
  • provádět a řešit jmenované úkony na předmětech vyrobených z různých materiálů (anorganických i organických)
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolventi se budete orientovat v oblasti materiálové chemie, analytických i přístrojových metodách a v dějinách umění. Budete umět pracovat s chemickými látkami. Zvládnete správně zacházet s předměty kulturního dědictví, navrhovat a provádět jejich analýzy a rovněž navrhovat a provádět techniky konzervátorsko-restaurátorských zásahů na předmětech vyrobených z anorganických i organických materiálů.

  Budete schopni pracovat s odbornou literaturou a vytvářet odbornou dokumentaci včetně fotodokumentace. Jako absolventi najdete uplatnění v institucích, které se věnují péči o kulturní dědictví. Jedná se o muzea, galerie, archivy, depozitáře, ateliéry a další. Široký přehled v materiálech a postupech vám dává výhodu oproti úzce specializovaným odborníkům.

  Díky širokému spektru znalostí z oblasti přírodních věd i historie a umění pak najdete uplatnění i v jiných oborech. Jako vystudovaní chemici se bez potíží uplatníte i v běžných chemických laboratořích nebo zkušebních ústavech. Zkrátka se neztratíte všude tam, kde je třeba spojovat teoretické poznatky s konkrétními praktickými problémy a postupy.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  V rámci odborných praxí zažijete práci v renomovaných restaurátorských ateliérech, muzeích, galeriích a chemických laboratořích u nás i v zahraničí. Během studia můžete získat cenné kontakty a zkušenosti na vědeckých konferencích nebo v rámci zahraničního pobytu Erasmus+ a Freemover. Už během studia se můžete zapojit v samostatných projektech či závěrečných pracích do aktuálních výzkumných i konzervátorsko-restaurátorských projektů. Také se naučíte prezentovat svoji práci na odborných konferencích a seminářích.

  Pro představu, kde všude naši studenti během studijních praxí působí, se můžete podívat na internetové stránky partnerských institucí: např. Technické muzeum v Brně a ateliér MD restaurování.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Typický rozsah závěrečné diplomové práce je přibližně 70 a více normovaných stran včetně veškerých formálních náležitostí (titulní list, obsah, literatura, přílohy apod.). Zpravidla je práce rozdělena na teoretickou a praktickou část. Při zpracování teoretického přehledu by studenti měli prokázat schopnost vyhledat a zhodnotit literární informace potřebné pro následnou praktickou (experimentální) práci. V praktické části se předpokládá získání a prezentace původních výsledků a závěrů, které student získává při vypracovávání zadaného úkolu pod dohledem vedoucího práce. Je žádoucí, aby alespoň část vlastní praktické práce byla věnována výzkumu a vývoji, tedy tématům jakými jsou zejména materiálové průzkumy, analýzy, provedení a vyhodnocení modelových experimentů, testování a hodnocení materiálů a činidel, apod. Tato část pak může být doplněna výsledky z oblasti přímé a nepřímé konzervace nebo restaurování.

  Vypracováním závěrečné práce pak student prokazuje, že je schopen zadané úkoly řešit komplexním a kritickým způsobem a to po stránce teoretické i praktické. Případné výjimky musí schválit garant studijního programu. Ostatní náležitosti se řídí všeobecnými zásadami pro závěrečné práce na PřF MU.

 • Návaznost na další studijní programy

  Doktorské studium, jehož ukončení je spojeno se získáním titulu Ph.D., máte možnost realizovat nejčastěji v  oboru Anorganická chemie, Materiálová chemie, příp. i Analytická chemie. V těchto doktorských studiích se zaměříte na konzervátorsko-restaurátorské téma z pohledu materiálových analýz a syntéz.

  V rámci doktorského studia se studenti nejčastěji zaměřují na studium kůže, povrchových úprav kovů a dřeva. Účastní se projektů vypisovaných např. Ministerstvem kultury ČR (NAKI – Národní a kulturní identita) a odborných konzervátorsko-restaurátorských setkání.

Základní údaje

Zkratka
N-CKR
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
RNDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

6
počet aktivních studentů
8
počet závěrečných prací

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje
Ve spolupráci s