Chemie je mocná čarodějka

Cíle studijního programu

Cílem doktorského studijního programu Chemie je příprava vysoce kvalifikovaných odborníků v pěti studijních specializacích - analytické, anorganické, fyzikální, materiálové a organické chemii. Příprava doktorandů probíhá na Ústavu chemie Př. f. a je založená na vědeckém bádání a samostatné tvůrčí činnosti ve vybraném oboru a oblasti výzkumu nebo vývoje. Hlavní tématické okruhy vědeckého bádání jsou pro jednotlivé specializace:

Analytická chemie

Vývoj metodologie a instrumentace v oblasti spektrometrie a analytické separace.

Instrumentální analýza anorganických, organických a biologických vzorků.

Analytické aplikace a charakterizace nanomateriálů.

Anorganická chemie

Syntéza a charakterizace vlastností komplexních sloučenin kovů a koordinačních polymerů

Syntéza organokovových sloučenin a studium jejich struktury a vlastností

Syntéza molekulárních sloučenin jako prekurzorů pro nové materiály

Fyzikální chemie

Fyzikálně chemická charakterizace látek a materiálů - studium jejich vlastností moderními metodami výzkumu

Aplikace metod kvantové chemie na problémy struktury, reaktivity a molekulové spektroskopie

Charakterizace a studium biomolekul moderními spektrálními a elektrochemickými metodami

Materiálová chemie

Chemická syntéza nanočástic kovů a oxidů

Fázové rovnováhy a transformace materiálů

Kvantově chemické výpočty v materiálové chemii

Organická chemie

Moderní přístupy v syntetické a medicinální chemii zaměřené na přípravu nových organických molekul s cílenou biologickou aktivitou

Mechanistická organická chemie a fotochemie

Syntéza makrocyklických sloučenin a studium jejich supramolekulárních vlastností

Práce doktoranda pod vedením příslušného školitele je zaměřená buď na samostatnou a tvůrčí experimentální nebo teoretickou činnost. Studium je založeno na hlubokých teoretických znalostech celé disciplíny chemie, které student získává absolvováním povinně volitelných předmětů, doplněných nejnovějšími poznatky ze studované oblasti jak experimentálních technik, tak nových metod, které získává studiem volitelných předmětů. Doktorand se učí kriticky vyhodnocovat poznatky z literatury a informovat o nich, stejně jako o svých výsledcích, odbornou veřejnost prostřednictvím seminářů. Pedagogické zkušenosti získává při pomoci ve výukovém procesu studentů bakalářského či magisterského studia. Cílem studia je i získání širšího vědeckého rozhledu, mezinárodních zkušeností a jazykových dovedností, které je umožněno pobyty na partnerských domácích i zahraničních pracovištích a aktivní účastí na národních a především mezinárodních vědeckých konferencích. V průběhu studia se studenti naučí sepisovat publikace v anglickém jazyce. Metou studia je dosáhnout významných vědeckých poznatků schopných publikace v renomovaných odborných časopisech a nakonec tyto shrnout v podobě doktorské disertační práce. Absolventi studia by měli být připraveni především na další vědecké kariéry v akademických institucích, ale také na možné uplatnění ve firmách disponujících výzkumným zázemím, ve zdravotnických zařízeních a státních institucích.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Průběh přijímacího řízení

  Přijímací řízení probíhá formou ústní přijímací zkoušky, která má dvě části:
  1) odborná část spočívá v odborné diskuzi v oblastech spojených s tématem disertační práce (max. 100 bodů),
  2) jazyková část – hodnocena je komunikace a znalost odborné angličtiny (max. 100 bodů).

  Termín přijímací zkoušky
  Pozvánka k přijímací zkoušce je uchazeči zpřístupněna nejméně 10 dní před termínem konání zkoušky skrze e-přihlášku.

  Podmínky přijetí
  Pro přijetí musí uchazeč celkem získat alespoň 120 bodů ze 200, přičemž z obou částí musí mít alespoň 60 bodů.
  Úspěšný uchazeč je informován o přijetí v e-přihlášce a následně obdrží pozvánku k zápisu.

  Kapacita programu
  Kapacita daného programu není pevně stanovena, studenti jsou přijímáni na základě rozhodnutí oborové rady po posouzení jejich předpokladů ke studiu a motivace.

Studium

 • Cíle

  Cílem doktorského studijního programu Chemie je příprava vysoce kvalifikovaných odborníků v pěti studijních specializacích - analytické, anorganické, fyzikální, materiálové a organické chemii. Příprava doktorandů probíhá na Ústavu chemie Př. f. a je založená na vědeckém bádání a samostatné tvůrčí činnosti ve vybraném oboru a oblasti výzkumu nebo vývoje. Hlavní tématické okruhy vědeckého bádání jsou pro jednotlivé specializace:

  Analytická chemie

  Vývoj metodologie a instrumentace v oblasti spektrometrie a analytické separace.

  Instrumentální analýza anorganických, organických a biologických vzorků.

  Analytické aplikace a charakterizace nanomateriálů.

  Anorganická chemie

  Syntéza a charakterizace vlastností komplexních sloučenin kovů a koordinačních polymerů

  Syntéza organokovových sloučenin a studium jejich struktury a vlastností

  Syntéza molekulárních sloučenin jako prekurzorů pro nové materiály

  Fyzikální chemie

  Fyzikálně chemická charakterizace látek a materiálů - studium jejich vlastností moderními metodami výzkumu

  Aplikace metod kvantové chemie na problémy struktury, reaktivity a molekulové spektroskopie

  Charakterizace a studium biomolekul moderními spektrálními a elektrochemickými metodami

  Materiálová chemie

  Chemická syntéza nanočástic kovů a oxidů

  Fázové rovnováhy a transformace materiálů

  Kvantově chemické výpočty v materiálové chemii

  Organická chemie

  Moderní přístupy v syntetické a medicinální chemii zaměřené na přípravu nových organických molekul s cílenou biologickou aktivitou

  Mechanistická organická chemie a fotochemie

  Syntéza makrocyklických sloučenin a studium jejich supramolekulárních vlastností

  Práce doktoranda pod vedením příslušného školitele je zaměřená buď na samostatnou a tvůrčí experimentální nebo teoretickou činnost. Studium je založeno na hlubokých teoretických znalostech celé disciplíny chemie, které student získává absolvováním povinně volitelných předmětů, doplněných nejnovějšími poznatky ze studované oblasti jak experimentálních technik, tak nových metod, které získává studiem volitelných předmětů. Doktorand se učí kriticky vyhodnocovat poznatky z literatury a informovat o nich, stejně jako o svých výsledcích, odbornou veřejnost prostřednictvím seminářů. Pedagogické zkušenosti získává při pomoci ve výukovém procesu studentů bakalářského či magisterského studia. Cílem studia je i získání širšího vědeckého rozhledu, mezinárodních zkušeností a jazykových dovedností, které je umožněno pobyty na partnerských domácích i zahraničních pracovištích a aktivní účastí na národních a především mezinárodních vědeckých konferencích. V průběhu studia se studenti naučí sepisovat publikace v anglickém jazyce. Metou studia je dosáhnout významných vědeckých poznatků schopných publikace v renomovaných odborných časopisech a nakonec tyto shrnout v podobě doktorské disertační práce. Absolventi studia by měli být připraveni především na další vědecké kariéry v akademických institucích, ale také na možné uplatnění ve firmách disponujících výzkumným zázemím, ve zdravotnických zařízeních a státních institucích.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatně a tvořivě plánovat a realizovat vědecké a výzkumné aktivity a zvládat experimentální metodiky a teoretické modely v oblasti analytické, anorganické, fyzikální, materiálové a organická chemie
  • sepsat a k publikaci připravit vědecký text v podobě odborných článků v oblasti své příslušné chemické specializace
  • prezentovat a obhájit výsledky vlastního výzkumu na mezinárodním vědeckém fóru v oblasti své příslušné chemické specializace
  • chápat a umět používat hluboké teoretické a praktické znalosti chemie jako celku a zvláště v oblasti své příslušné specializace v oblasti analytické, anorganické, fyzikální, materiálové a organická chemie
  • znát, umět vyhledat a kriticky hodnotit nejnovější poznatky v oboru a sledovat vědecký rozvoj v oblasti své příslušné specializace
  • rozumět a plynule komunikovat v odborné chemické angličtině
  • využívat zkušenosti a kontakty získané z projektů mezinárodní spolupráce, účasti na konferencích a ze zahraničních pobytů
  • efektivně předávat své znalosti, vědecké výsledky a zkušenosti ostatním díky svým dobrým pedagogickým schopnostem
  • využívat získané přenositelné zkušenosti pro přípravu a řízení menších výzkumných projektů, obhajobu výsledků a řešení projektů, komunikaci a spolupráci v týmu a k motivaci mladších studentů pro tématiku výzkumu v oblasti své příslušné specializace
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi programu Chemie se dle své specializace uplatňují na pracovištích vysokých škol, v ústavech Akademie věd, ve výzkumných ústavech a provozních a kontrolních laboratořích v soukromých firmách a státních institucích. Další oblasti uplatnění jsou zejména chemický, farmaceutický, elektronický a potravinářský průmysl, laboratoře v oblasti ochrany životního prostředí, zdravotnictví, zemědělství a biotechnologií. Uplatnění nalézají i ve sféře vývoje a výroby přístrojů jakož i jejich kvalifikovaného prodeje a servisu. Absolventi jsou flexibilní a dovedou se přizpůsobit požadavkům ostatních pracovišť s chemickým zaměřením, jsou připraveni nejen na profesionální působení ve své specializaci, ale široké vzdělání jim umožňuje i snadnou adaptaci k působení v jiném oboru. Prací v badatelském týmu a získáváním zkušeností při pedagogické pomoci v bakalářském a magisterském studiu si absolventi rovněž rozvíjejí schopnost vést své mladší kolegy. Tím získávají další nepostradatelné zkušenosti pro uplatnění v profesní roli vedoucího pracovníka. Jazykové znalosti, zahraniční kontakty a studijní pobyty umožní absolventovi nalézt uplatnění i na špičkových zahraničních pracovištích.

 • Praxe

  Dle nařízení vlády mají studenti povinnost absolvovat zahraniční stáž minimálně v rozsahu jednoho měsíce. V rámci programu Chemie je doporučenou formou semestrální stáž.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Disertační práce obsahuje souhrn dosavadních literárních poznatků v dané vědní oblasti, významné podněty pro vlastní práci, experimentální část popisující podrobně experimenty, výsledky vlastní práce, které ji podrobně popisují, dokumentují a diskutují v kontextu současných poznatků vědy, dále shrnutí výsledků a závěry, český a anglický abstrakt, seznam literatury a seznam zkratek v disertaci používaných. Podmínkou pro úspěšné ukončení doktorského studia je publikování výsledků v odborné literatuře. Dosažené výsledky musí být publikovány nebo alespoň přijaty k tisku do renomovaného odborného časopisu. Přístup k obhajobě doktorské disertace je podmíněn dosažením následujících kritérií:

  1. Doktorand je autorem dvou publikací v periodiku, jenž spadá do kvartilů Q1 nebo Q2 v daném oboru podle Web of Science. Pokud je časopis zařazen do více oborů, počítá se nejlepší umístění. Doktorand je prvním autorem alespoň jedné z těchto publikací. Autorství nebo spoluautorství podané nebo udělené mezinárodní patentové přihlášky může být považováno za autorství jedné z těchto publikací, avšak pouze na základě výslovného schválení Oborovou radou.

  nebo

  2. Doktorand je prvním autorem jedné publikace v prvním decilu periodik příslušného oboru podle Web of Science, s výjimkou přehledových článků (tato alternativa je možná pouze na základě výslovného schválení Oborovou radou).

  Disertační práce může být předložena v českém nebo anglickém jazyce. Doktorand předkládá k přihlášce k obhajobě pro potřeby oponentů a členů komise následující dokumenty:

  1. Abstrakt práce v českém a anglickém jazyce shrnující motivy a výsledky práce

  2. Životopis autora

  3. Seznam publikační činnosti a konferenčních prezentací

Základní údaje

Zkratka
D-CHE_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

56
počet aktivních studentů
42
počet závěrečných prací

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje
Ve spolupráci s
Akademie věd ČR
Ústav analytické chemie AV ČR