Cíle studijního programu

Cílem programu Genomika a proteomika je připravovat špičkové odborníky v těchto vědních oborech. Absolventi získají rozsáhlé a hluboké vědomosti o struktuře a funkci genomu na všech základních úrovních živých soustav (tj. virový genom, genom bakterií, protozoí, hub a kvasinek, řas, vyšších rostlin, živočichů a podrobněji genom člověka). Prohloubí si znalosti a dovednosti v základních biologických disciplínách (především genetika, molekulární biologie, mikrobiologie, imunologie, biostatistika, fyziologie organismů), biochemii a proteomice (obecná biochemie, enzymologie, biochemické a proteomické metody) a biofyzice (biofyzikální metody).

Kromě teoretických principů daného oboru jsou studenti rovněž podrobně seznámeni s praktickým prováděním základních a pokročilých metod využívaných v jednotlivých disciplínách. Absolventi tohoto směru se uplatní především v základním a aplikovaném výzkumu zaměřeném na analýzu genomů, v bioinformatice (včetně aspektů evolučních), v oblasti molekulární medicíny (nádorová onemocnění, familiální a dědičné choroby, genové terapie), v oblasti genového inženýrství mikroroganismů, rostlin a živočichů, ve vývoji nových biotechnologií, ve farmakogenomice a při analýze proteomů jednotlivých skupin organismů, včetně člověka.

Studijní plány

Přijímací řízení
International applicants for doctoral study (Czech and Slovak Republics applicants not included)
Termín podání do půlnoci 15. 12. 2022

Studium

 • Cíle

  Cílem programu Genomika a proteomika je připravovat špičkové odborníky v těchto vědních oborech. Absolventi získají rozsáhlé a hluboké vědomosti o struktuře a funkci genomu na všech základních úrovních živých soustav (tj. virový genom, genom bakterií, protozoí, hub a kvasinek, řas, vyšších rostlin, živočichů a podrobněji genom člověka). Prohloubí si znalosti a dovednosti v základních biologických disciplínách (především genetika, molekulární biologie, mikrobiologie, imunologie, biostatistika, fyziologie organismů), biochemii a proteomice (obecná biochemie, enzymologie, biochemické a proteomické metody) a biofyzice (biofyzikální metody).

  Kromě teoretických principů daného oboru jsou studenti rovněž podrobně seznámeni s praktickým prováděním základních a pokročilých metod využívaných v jednotlivých disciplínách. Absolventi tohoto směru se uplatní především v základním a aplikovaném výzkumu zaměřeném na analýzu genomů, v bioinformatice (včetně aspektů evolučních), v oblasti molekulární medicíny (nádorová onemocnění, familiální a dědičné choroby, genové terapie), v oblasti genového inženýrství mikroroganismů, rostlin a živočichů, ve vývoji nových biotechnologií, ve farmakogenomice a při analýze proteomů jednotlivých skupin organismů, včetně člověka.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • rozumět teoriím, konceptům a metodám, které reprezentují aktuální trendy v genomice a proteomice na mezinárodní úrovni
  • samostatně navrhovat a provádět výzkum ve všech jeho fázích
  • odborně vést studenty, orientovat se v oblasti etiky vědecké práce a konkrétních etických problémů své specializace
  • interpretovat výsledky a prezentovat je na mezinárodní konferenci
  • připravit vědecký článek a publikovat v impaktovaném mezinárodním vědeckém časopise
  • uplatnit se na trhu práce např. jako vědecký postdoktorandský pracovník (včetně zahraničních laboratoři)
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi doktorského studijního programu mohou získanou kvalifikaci uplatnit zejména ve výzkumných ústavech a pracovištích, jako vysokoškolští učitelé apod. Jsou oprávněni realizovat samostatnou vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti základního i aplikovaného výzkumu se zaměřením na analýzu genomů, bioinformatiku, molekulární medicínu, genové inženýrství mikroroganismů, rostlin a živočichů, na vývoj nových biotechnologií, a při analýze proteomů jednotlivých skupin organismů. V širším smyslu jsou připraveni provádět všechny činnosti spojené s vědeckou prací, tzn. zabývat se koncepčními otázkami, vědecko-organizační činností a také výukou.

 • Praxe

  Studenti provádí výzkum v laboratořích svých školitelů, kde získávají praktické dovednosti v dané oblasti zaměření. Praktické i teoretické zkušenosti si dále mohou rozšířit v rámci spolupráce s jinými laboratořemi (jak českými tak zahraničními).

 • Standardy kvalifikačních prací

  Nutnou podmínkou obhajoby disertační práce je, aby alespoň část výsledků již byla uveřejněná nebo přijatá ke zveřejnění v časopise z databáze Web of Science (WoS) s impaktním faktorem nad mediánem oboru a aby byl student prvním autorem publikace. Pokud má časopis nižší IF (pod mediánem), pak je nutné mít minimálně 2 články. V případě spoluautorských publikací musí student specifikovat svůj podíl. Pokud je student spoluautorem alespoň 3 publikací je preferovaným formátem disertační práce soubor již uveřejněných nebo do tisku (nebo k jinému typu zveřejnění) přijatých prací k danému tématu, který student opatří uceleným úvodem do problematiky a komentářem (čl. 30, odst. 2 Studijního a zkušebního řádu MU). Při nižším počtu publikací musí mít disertační práce formát monografie obsahující originální výsledky.

  Dále musí student absolvovat státní doktorské závěrečné zkoušky jejichž předmětem je prověření odborných znalostí v oboru genomika a proteomika a v souvisejících disciplínách, zejm. v molekulární a buněčné biologii, strukturní biologii, bioinformatice a v oblasti experimentálních přístupů používaných v oboru. Student by měl prokázat především dostatečný všeobecný rozhled v oboru a dále hlubší znalosti v oblastech souvisejících s řešeným tématem, včetně přehledu o recentních významných publikacích v rámci své specializace.

 • Další informace

Základní údaje

Zkratka
D-GEPR_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

59
počet aktivních studentů
25
počet závěrečných prací

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje
Ve spolupráci s
Akademie věd ČR
Biofyzikální ústav AV ČR