Porozuměj naší planetě Zemi!

Cíle studijního programu

Cílem doktorského studijního programu Geologie je výchova doktorandů k samostatné vědecké práci na úrovni srovnatelné se zahraničím tak, aby se po absolvování studia mohli plně zapojit to vědecké či výzkumné práce, a to i v rámci mezinárodní vědecké spolupráce. V profilu absolventa doktorského studijního programu Geologie je kladen důraz na samostatnou vědeckou práci, na mezinárodní komunikaci a spolupráci a na využívání jejích přínosů.

Doktorský studijní program Geologie je široce založený program napříč geologickými vědami s vysokým počtem doktorandů a školitelů. Je rozdělen do následujících pěti specializací podle zaměření doktorské práce studenta:

- Geologie dynamická, tektonika a fyzika Země

- Geologie stratigrafická, paleontologie a sedimentologie

- Mineralogie, petrologie a ložisková geologie

- Geochemie a hydrogeologie

- Aplikovaná a environmentální geologie

Pravidla pro sestavování Individuálního studijního plánu (ISP) jsou shodná pro všechny specializace, jak v prezenční formě studia, tak i ve formě kombinované. Požadavky specializace jsou vymezeny výzkumným tématem dizertačního projektu a specializovanými přednáškami. Kombinovaná forma studia se v ISP odlišuje v požadavcích na přítomnost studenta na školícím pracovišti.

Studijní plány

Přijímací řízení
International applicants for doctoral study (Czech and Slovak Republics applicants not included)
Termín podání do půlnoci 15. 12. 2022

Studium

 • Cíle

  Cílem doktorského studijního programu Geologie je výchova doktorandů k samostatné vědecké práci na úrovni srovnatelné se zahraničím tak, aby se po absolvování studia mohli plně zapojit to vědecké či výzkumné práce, a to i v rámci mezinárodní vědecké spolupráce. V profilu absolventa doktorského studijního programu Geologie je kladen důraz na samostatnou vědeckou práci, na mezinárodní komunikaci a spolupráci a na využívání jejích přínosů.

  Doktorský studijní program Geologie je široce založený program napříč geologickými vědami s vysokým počtem doktorandů a školitelů. Je rozdělen do následujících pěti specializací podle zaměření doktorské práce studenta:

  - Geologie dynamická, tektonika a fyzika Země

  - Geologie stratigrafická, paleontologie a sedimentologie

  - Mineralogie, petrologie a ložisková geologie

  - Geochemie a hydrogeologie

  - Aplikovaná a environmentální geologie

  Pravidla pro sestavování Individuálního studijního plánu (ISP) jsou shodná pro všechny specializace, jak v prezenční formě studia, tak i ve formě kombinované. Požadavky specializace jsou vymezeny výzkumným tématem dizertačního projektu a specializovanými přednáškami. Kombinovaná forma studia se v ISP odlišuje v požadavcích na přítomnost studenta na školícím pracovišti.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatně a tvořivě realizovat vědecké a výzkumné aktivity, přiměřeně je plánovat a zvládat metodiky a modely v oblasti geologických věd
  • sepsat a k publikaci připravit kritický vědecký text v podobě odborných článků v mezinárodních vědeckých časopisech v oblasti geologických věd
  • prezentovat a obhájit výsledky vlastního výzkumu na mezinárodním vědeckém fóru v rámci své specializace
  • chápat a umět využít širší odborné a teoretické znalosti v oblasti geologických věd
  • znát a kriticky hodnotit nejnovější poznatky a vědecký rozvoj ve své specializaci
  • rozumět a zvládat plynulou odbornou komunikaci v angličtině
  • využívat zkušenosti získané z mezinárodní spolupráce
  • předávat znalosti a zkušenosti díky svým pedagogickým zkušenostem, odborně vést studenty
  • využívat získané přenositelné zkušenosti, např. připravit kompetitivní grantovou žádost
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi DSP najdou uplatnění především v základním či aplikovaném výzkumu např. na vysokých školách, ústavech AV ČR (Geologický ústav, Archeologický ústav), institucích státní služby (Česká geologická služba) a přírodovědně orientovaných muzeích (Moravském zemské muzeum, Národní muzeum). Při řešení praktických úloh mají absolventi dobré předpoklady pro práci v mezinárodních soukromých firmách, v různých resortních ústavech, výzkumných, poradenských a projektových firmách, případně v podnikatelské činnosti.

 • Standardy kvalifikačních prací

  V disertační práci student prokazuje schopnost samostatně řešit odborný problém na mezinárodně uznávaném stupni kvality s použitím nových metodických přístupů. Témata disertačních prací projednává a schvaluje oborová rada programu, na základě návrhu předloženého školitelem.

  Vysoký stupeň kvality disertace je dosahován splněním následujících kritérií.

  Doktorand je povinen publikovat hlavní výsledky z tématu své práce (před obhajobou disertační práce): nejméně v jednom článku v odborném časopise s IF, který je nad mediánem oboru nebo minimálně ve dvou článcích v časopisech s IF pod mediánem oboru. Doktorand musí být 1. autorem takové publikace nebo do třetího místa v pořadí autorů a zároveň korespondujícím autorem (publikační podmínka stanovená oborovou radou).

  Disertační práci v DSP Geologie je možné předložit v češtině (příp. slovenštině) nebo angličtině, a to ve dvou formách:

  a) monografická práce o rozsahu textu do 100 stran,

  b) soubor nejméně tří publikovaných článků s IF doplněný jednotícím textem o rozsahu cca 30 stran.

  Strukturu disertační práce určuje Opatření děkana č. 5/2012.

 • Další informace

Základní údaje

Zkratka
D-GEOL_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

40
počet aktivních studentů
24
počet závěrečných prací

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje