Pro zdravou budoucnost.

Cíle studijního programu

Doktorský program integruje témata environmentální chemie, toxikologie a hodnocení rizik a související oblasti zpracování, analýzy a modelování velkých objemů dat, která vznikají při moderním výzkumu vlivu faktorů životního prostředí na zdraví. Cílem programu je podpora samostatného rozvoje mladých vědeckých pracovníků přispívajících svou výzkumnou činností k  poznání fundamentálních procesů, kterými chemické látky - v kontextu dalších vnějších faktorů - ovlivňují zdraví člověka a fungování ekosystémů. Program má za cíl výchovu mezioborově orientovaných samostatných osobností, které vedle špičkové orientace v konkrétním tématu svého výzkumu také dobře rozumí širokých souvislostem i praktickému využití výsledků své vědecké práce. Cílem je vychovávat absolventy s vynikající uplatnitelností ve společnosti doma i v zahraničí, kteří mají nejen vynikající schopnost komunikace v anglickém jazyce (díky aktivnímu užívání v průběhu celého studia), ale disponují dalšími přenositelnými kompetencemi, které získávají praktickým a samostatným řešením problémů a také přípravou a řízením vlastních malých projektů.

STRUKTURA PROGRAMU: Program je připravován v české i anglické verzi. Český program je administrován v češtině, ale i zde je důležitým cílem posílení mezinárodní konkurenceschopnosti, což je podporováno vzděláváním a kurzy v angličtině. Studium v programu je realizováno ve dvou specializacích, kde rozdíly a specifika jsou definována především v požadavcích na teoretickou SDZ. Studium v obou specializacích je možné v prezenční formě (preferovaná varianta) nebo v kombinované formě studia (nabízena je studentům, kteří dokončují dizertační práci po standardní době 4 let studia nebo výjimečně externím studentům). V kombinované formě jsou v individuálním plánu odlišnosti především v požadavcích na periodické týdenní povinnosti (semináře) nebo na pedagogické kompetence (pomoc při výuce).

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2023/2024 (zahájení: jaro 2024)
Termín podání do půlnoci 30. 11. 2023

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Průběh přijímacího řízení
  Přijímací řízení probíhá formou ústní přijímací zkoušky, která má dvě části:
  1) odborná část spočívá v odborné diskuzi v oblastech Environmental Health Sciences (max. 200 bodů),
  2) jazyková část – hodnocena je komunikace a znalost odborné angličtiny (max. 100 bodů).

  Termín přijímací zkoušky
  Pozvánka k přijímací zkoušce je uchazeči zpřístupněna nejméně 10 dní před termínem konání zkoušky skrze e-přihlášku.

  Podmínky přijetí
  Pro přijetí musí uchazeč celkem získat alespoň 120 bodů v odborné části a 60 bodů v jazykové části.
  Úspěšný uchazeč je informován o přijetí v e-přihlášce a následně obdrží pozvánku k zápisu.

  Kapacita programu
  Kapacita daného programu není pevně stanovena, studenti jsou přijímáni na základě rozhodnutí oborové rady po posouzení jejich předpokladů ke studiu a motivace.

Studium

 • Cíle

  Doktorský program integruje témata environmentální chemie, toxikologie a hodnocení rizik a související oblasti zpracování, analýzy a modelování velkých objemů dat, která vznikají při moderním výzkumu vlivu faktorů životního prostředí na zdraví. Cílem programu je podpora samostatného rozvoje mladých vědeckých pracovníků přispívajících svou výzkumnou činností k  poznání fundamentálních procesů, kterými chemické látky - v kontextu dalších vnějších faktorů - ovlivňují zdraví člověka a fungování ekosystémů. Program má za cíl výchovu mezioborově orientovaných samostatných osobností, které vedle špičkové orientace v konkrétním tématu svého výzkumu také dobře rozumí širokých souvislostem i praktickému využití výsledků své vědecké práce. Cílem je vychovávat absolventy s vynikající uplatnitelností ve společnosti doma i v zahraničí, kteří mají nejen vynikající schopnost komunikace v anglickém jazyce (díky aktivnímu užívání v průběhu celého studia), ale disponují dalšími přenositelnými kompetencemi, které získávají praktickým a samostatným řešením problémů a také přípravou a řízením vlastních malých projektů.

  STRUKTURA PROGRAMU: Program je připravován v české i anglické verzi. Český program je administrován v češtině, ale i zde je důležitým cílem posílení mezinárodní konkurenceschopnosti, což je podporováno vzděláváním a kurzy v angličtině. Studium v programu je realizováno ve dvou specializacích, kde rozdíly a specifika jsou definována především v požadavcích na teoretickou SDZ. Studium v obou specializacích je možné v prezenční formě (preferovaná varianta) nebo v kombinované formě studia (nabízena je studentům, kteří dokončují dizertační práci po standardní době 4 let studia nebo výjimečně externím studentům). V kombinované formě jsou v individuálním plánu odlišnosti především v požadavcích na periodické týdenní povinnosti (semináře) nebo na pedagogické kompetence (pomoc při výuce).

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Samostatně a tvořivě plánovat a realizovat vědecké a výzkumné aktivity a zvládat metodiky a modely v rámci širšího oboru vlivu chemických látek a dalších faktorů prostředí na zdraví člověka a ekosystémy
  • sepsat kritické vědecké práce - odborné články – a připravit je k publikování v nejlepších časopisech příslušných oborů
  • prezentovat a obhájit výsledky vlastního výzkumu na mezinárodním vědeckém foru příslušných oborů
  • chápat a umět využívat širší odborné a teoretické znalosti o vlivu chemických látek a dalších faktorů prostředí na zdraví člověka a ekosystémy
  • znát a kriticky hodnotit nejnovější poznatky a vědecký rozvoj v širším oboru životní prostředí a zdraví
  • rozumět a zvládat plynulou odbornou komunikaci v angličtině
  • využívat zkušenosti získané z mezinárodní spolupráce
  • využívat získané přenositelné zkušenosti při plánování vědeckých projektů pro grantové žádosti a při organizování týmové práce ve výzkumu
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi doktorského programu se uplatní v národním i mezinárodním prostoru ve výzkumných institucích a na univerzitách v oborech zaměřených na studium znečištění a dalších faktorů prostředí a jeho vlivů na ekosystémy a zdraví člověka včetně výzkumných oborů využívajících a analyzujících velké objemy dat jako jsou matematická biologie, bioinformatika nebo biomedicína. Kromě uplatnění ve výzkumu a vzdělávání mohou absolventi pracovat v organizacích kontroly bezpečnosti jednotlivých složek prostředí, kvality potravin a hodnocení rizik. Absolventi také mohou aktivně pracovat v institucích řídících bezpečnost chemických látek, v laboratořích a vývojových odděleních inovativních biotechnologických podniků, ve společnostech věnujících se technologiím ochrany prostředí včetně bioremediací nebo v institucích regionální a státní samosprávy.

 • Praxe

  V rámci dizertačních projektů pracují studenti prakticky na svých výzkumných projektech a využívají různé přístupy podle zaměření svých prací (laboratorní experimenty, terénní studie, hodnocení vzorků a dat z kohortových studií výzkumu environmentální epidemiologie, programování a vývoj technik analýzy a modelování dat). Součástí povinností ve studiu je zahraniční praktická stáž nebo jiná forma mezinárodní praxe.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Cílem dizertační práce je v uceleném psaném díle prokázat studentovu samostatnost při formulování hypotéz, navrhování postupů k řešení problémů, praktické realizaci experimentů a studií a také schopnost vyhodnocování, interpretaci a kritické diskuze nad daty a výsledky výzkumu.

  V souladu s mezinárodními zvyklostmi je preferovanou formou disertační práce komentovaný soubor originálních prací, na nichž se student významným způsobem autorsky podílel a jejichž obsah pokrývá zadané téma disertační práce. Nejvhodnější formou prezentace je předložení celé práce v jazyce anglickém. Také obhajoba dizertační práce se zpravidla vede v angličtině a jedním z členů komise a/nebo oponentem je expert z respektovaného zahraničního pracoviště.

 • Další informace
  http://www.recetox.muni.cz/

  O doktorské studenty PřF MU se stará Oddělení pro doktorské studium, kvalitu, akademické záležitosti a internacionalizaci:

  https://www.sci.muni.cz/student/phd

  Na webové stránce oddělení najdete informace ke studiu:

  - formuláře (přihlášky k SDZ a ODP, různé žádosti aj.)

  - legislativa (odkazy na: SZŘ, Stip. řád MU, OD ke stipendijním programům PřF)

  - disertační práce (OD Pokyny k vypracování disertačních prací, šablony)

  - manuály a metodiky (návod pro ISP, studijní a výzkumné povinnosti v DSP apod.)

  - doktorské studijní programy (Doporučený průchod studiem, zkušební komise, přehled akreditovaných programů)

  - termíny SDZ a ODP

  - zápisy (potřebné informace pro zápis do dalšího semestru)

  - promoce

  ale také úřední hodiny, kontakty, aktuality, informace k rozvoji dovedností a ke stipendiím.

  Podrobné informace k zahraničním stážím najdete na této webové stránce:

  https://www.sci.muni.cz/student/phd/rozvoj-dovednosti/stay-abroad

Základní údaje

Zkratka
D-ZPZ_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

58
počet aktivních studentů
40
počet závěrečných prací

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje
Ve spolupráci s
Akademie věd ČR
Ústav výzkumu globální změny AV ČR