Jazykem k mysli, myslí k jazyku.

Představení studijního programu

Cílem tohoto programu je rozšířit poznatky, principy a metodologické postupy, které jste nabyli v bakalářském oboru Obecná lingvistika, nebo v jiném filologickém oboru. Program je určen těm z vás, kteří cítí potřebu své lingvistické znalosti prohloubit a rozšířit.

V rámci programu se zaměřujeme na studium obecné lingvistiky, experimentální syntaxe a sémantiky. Díky tomu zvládnete navrhnout design lingvistického experimentu, jeho provedení a následné vyhodnocení. Dále si prohloubíte znalost fonetiky, fonotaktiky a mnoha dalších sub-disciplín.

V kurzu „Gramatika, logika, mysl“ se seznámíte s formálními základy jazykovědy, které se naučíte aplikovat na netriviální vzory dat z přirozeného jazyka. Metodologii věnujeme i kurzy k dějinám oboru, kdy na vybraných dílech demonstrujeme vývoj lingvistického myšlení.

Dalším okruhem studia, který nabízíme, je indoevropeistika. Ten přináší nejen základy srovnávací lingvistiky indoevropských jazyků, ale je také vstupem do diachronní lingvistiky a její metodologie. V jednooborovém studiu mají studenti povinnost prostudovat během čtyř semestrů další pramenný jazyk.

Studium se zaměřuje na teoretickou i praktickou lingvistiku. Jako absolventi budete ovládat pokročilé analytické metody, strukturální, generativní, formální a historicko-srovnávací lingvistiky, samostatné deskripce a analýzy jazykového materiálu. Budete schopni sestavit, provést a vyhodnotit lingvistický experiment. Kromě pokročilých znalostí lingvistiky si tedy odnesete i praktické znalosti jak experimentálního typu, tak i znalosti dalších pramenných jazyků.

Je studium programu pro vás?

 • Absolvovali jste filologický obor a chyběla vám teorie jazyka a jazykovědy, kterou na prakticky orientovaných filologiích není možné detailně probírat?

 • Chcete své schopnosti užívat jazyk postavit na vědecký základ?

 • Přáli byste si rozvinout své analytické schopnosti?

 • Máte zájem o matematické nebo statistické zpracování dat a chcete se dozvědět, jak propojit moderní statistiku s lingvistikou?

 • Máte absolvovanou jakoukoliv filologii či teoretickou lingvistiku?

Pokud odpovídáte kladně, můžete se přihlásit na navazující magisterský program Obecná jazykověda a ukojit svou touhu po poznání.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2023/2024 (zahájení: jaro 2024)
Termín podání do půlnoci 30. 11. 2023

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu

  Termín pro podání přihlášky: 1. srpna – 30. listopadu

  Komu je program určen: Program je určen absolventům bakalářského studia stejného nebo příbuzného filologického programu (příbuznost bude posouzena na základě přihlášky ke studiu).

  Předmět přijímací zkoušky: Zájemci o studium jsou přijati na základě motivačního dopisu, ve kterém popíší svůj vztah k jazykovědě a důvody pro studium jazykovědy. Dopis posoudí přijímací komise. Motivační dopis vkládejte do svých elektronických přihlášek (rubrika "Dokumenty") do 15. 12. Žádáme uchazeče a uchazečky, aby v motivačním dopise uvedli své celé jméno a číslo přihlášky.

  Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili bakalářskou zkoušku z oboru Obecná jazykověda na FF MU (či na jiné univerzitě v rámci jiného filologického oboru) s prospěchem výborným (hodnocení A), velmi dobrým (B) či dobrým (C). Od absolvování státní závěrečné zkoušky by však neměly uplynout více než dva roky, tedy čtyři semestry. O prominutí přijímací zkoušky žádají uchazeči prostřednictvím e-mailu na adrese prijimaci.rizeni@phil.muni.cz.

  Web Ústavu jazykovědy a baltistiky.

  Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program

  Hranice úspěšnosti: 50 bodů (maximální počet bodů 100).

Studium

 • Cíle

  Cílem studia magisterského navazujícího oboru obecné lingvistiky je rozšířit poznatky, principy a metodologické postupy které student nabyl buď studiem bakalářského oboru obecná lingvistika, nebo jiného filologického oboru. Je tedy určen těm, kteří cítí potřebu své znalosti prohloubit a rozšířit. V rámci studia se nově přidává celý blok indoevropeistických předmětů, které mají přinést znalost metodologie historicko-srovnávací fonologie a morfologie a antropolingvistiky. Vedle toho se studium zaměřuje na rozšíření znalostí a kompetencí z bakalářského studia: kursy věnované experimentální syntaxi a sémantice míří na prohloubení těchto disciplín (umožní studentovi navrhnout design lingvistického experimentu, jeho provedení a následné vyhodnocení), kurs Slovo a slovotvorba je prohloubením znalostí morfologie, slovotvorby a lexikologie, kurs Fonotaktiky naopak fonologie a fonetiky o „fonologickou syntax“, rozšířením metodologie je pak povinný kurs Gramatika, logika, mysl, kde se student seznámí s formálními základy jazykovědy, ale naučí se i praktické aplikace těchto formalizací na netriviální vzory dat z přirozeného jazyka.

  Studenti mají dále v jednooborovém studiu povinnost prostudovat během čtyř semestrů další pramenný jazyk, studenti jednooborového a rozšířeného dvouoborového studia jsou motivováni ke studiu výběrové předměty v souladu se zaměřením své budoucí diplomové práce.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • ovládat pokročilé analytické metody, strukturální, generativní, formální a historicko-srovnávací lingvistiky
  • samostatné deskripce a analýzy jazykového materiálu s využitím vhodné metody
  • je schopen sestavit, provést a vyhodnotit (pokročilejšími statistickými metodami) lingvistický experiment
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolventi jste připraveni k práci s jazykovým materiálem i jazykovými teoriemi na velmi pokročilé úrovni. Budete schopni samostatné analytické práce s jazykovými materiály jak ve smyslu teoretické lingvistiky, tak i z hlediska praktického uvažování a aplikací. Ovládnete schopnosti kritického analytického myšlení a budete vybaveni zdravou skepsí. Díky tomu budete všestranně připraveni pro svoje budoucí povolání.

  Dokážete připravit lingvistický experiment a zpracovat naměřená data pomocí statistických metod. Ve vztahu k přirozenému jazyku už nebudete pouze jeho uživatelem, ale pochopíte jeho strukturu a její vztah ke společnosti i mysli.

  Budete připraveni pokračovat jako odborný pracovník věnující se lingvistickým tématům i jako doktorský student.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  V rámci programu není vyžadována povinná praxe.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Součástí magisterské zkoušky jednooborového a rozšířeného dvouoborového studia je vypracování magisterské práce, jejíž téma dostane zadáno po dohodě se školitelem. Cílem práce je prokázat samostatnost odborné práce s vlastním vkladem. Student jejím sepsáním demonstruje dovednosti a schopnosti, které studiem nabyl. Pokyny k psaní magisterské práce jsou určeny studijním řádem.

 • Návaznost na další studijní programy

  Po dokončení magisterského stupně můžete pokračovat v doktorském studijním programu Obecná jazykověda, který můžete studovat bez specializace, nebo ve specializaci Experimentální a aplikovaná jazykověda. Další možností je studium v oboru Srovnávací indoevropská jazykověda.

 • Další informace

Základní údaje

Zkratka
N-OJ_
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

20
počet aktivních studentů
13
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje