Jazyk ve změně. Změna v jazyce.

Představení studijního programu

Studijní doktorský program indoevropeistika je určen zejména vážným zájemcům o poznání vývoje jazyků, zvláště indoevropských, ideálně pro ty, kteří s diachronní lingvistikou chtějí spojit svou profesionální kariéru.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu

  Termín podání přihlášek: 1. leden – 30. duben

  Termín dodání podkladů pro přijímací řízení: do 15. května

  Podklady pro přijímací řízení:

  • podepsaný životopis;
  • soupis publikační činnosti (pokud existuje);
  • projekt disertační práce;
  • motivační dopis.

   Podklady k přijímacímu řízení vložte do e-přihlášky (rubrika "Dokumenty") do 15. 5. Žádáme uchazeče a uchazečky, aby ve všech přiložených podkladech měli uvedené své celé jméno a číslo přihlášky.

   Doporučení: Doporučujeme uchazečům kontaktovat potenciálního školitele již před podáním přihlášky za účelem konzultace výzkumného zaměření a jeho možného vedení (je možný i externí školitel).

   Přijímací zkouška má formu ústní rozpravy nad projektem disertační práce.

   Upozornění: Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu, u vzdělání získaného v zahraničí také tzv. nostrifikaci) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia. U přijímacích zkoušek se doklad o absolvování magisterského studia nevyžaduje.

 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program

  Hranice úspěšnosti: 27 bodů (max. počet bodů 36). Položeny budou 3 otázky, za každou bude možné získat max. 12 bodů.

Studium

 • Cíle

  Studium v rámci programu vede k poznání a pochopení diachronní vývoje jazyků, zejména indoevropských, k pochopení struktur a trajektorií, po kterých se tyto struktury diachronně pohybují a k seznámení se ke základními poznatky faktickými tak i metodologickými.

  Cíly studia tedy je:

  i. poznat základní typologické a strukturální vlastnosti systémů starých indoevropských jazyků;

  ii. osvojit si potřebnou metodologii k popisu diachronního vývoje jazyků;

  iii. aplikovat tuto metodologii při analýze zadaného problému (předmětu disertační práce).

  Program navazuje buď na nmgr. stupeň "Obecná jazykověda", nabízený na stejném mateřském ústavu, ale na jakoukoliv indoevropskou magisterskou filologii.

  Student studuje podle individuálního studijního plánu, vytvořeného školitelem a zaměřeného na konkrétní potřebný metodologický rozvoj a lingvistickou analýzu obecně, studium je výlučně jednooborové.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • analyzovat systémy a struktury indoevropských jazyků synchronně i diachronně
  • samostatné aplikace vybrané metodologie
  • vytvořit vlastní inovativní vklad jak materiálový tak i metodologický
  • připravit nejméně jeden vědecký článek a dovést jej k publikaci, zúčastnit se odborné konference s příspěvkem
  • znát i metodologickou historii oboru
 • Uplatnění absolventa

  Studium je primárně určeno zájemcům o profesionální akademickou kariéru v diachronní lingvistice.

 • Praxe

  Součástí studia je jednak publikační činnost (v rozsahu daném individuálním studijním plánem) a výuka nejméně jednoho semestrálního kursu.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Rozsah a forma disertační práce je dán studijním řádem MU. Důležitým předstupněm je vyhotovení tezí disertační práce.

  Vyhotovením disertační práce doktorand musí prokázat jednak obeznámenost se stávajícím poznáním, jednak s adekvátní metodologií a do třetice i vnést vlastní inovace jak metodologické tak i v poznání studované látky.

  Příklady témat dizertačních prací (již absolvované):

  1) Sandhi jako jev fonologický

  2) Topics in the Reconstruction and Development of Indo-European, Balto-Slavic and Proto-Slavic Prosodic Patterns (Morphonological Analysis)

  3) Baltská deminutiva v genetické a areálové perspektivě

  4) Anthropological and Philological Analysis of Social and Gender Relations in Indo-European Myths: Priest-King of the Warriors and Witch-Queen of the Others

  5) Classicism versus Modernisn: An Analysis of the Sociolinguistic Problems of the Contemporary Sinhala Language as regards its Diglossia

Základní údaje

Zkratka
D-IESJ_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

8
počet aktivních studentů
1
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje