EN

Klasický řecký jazyk a literatura

„Cesta ke kořenům naší civilizace“

Studium klasického řeckého jazyka a literatury v navazujícím magisterském cyklu je zaměřeno na prohloubení znalostí a jazykových kompetencí, které student získal v bakalářském cyklu, a na jejich rozšíření o celkový vývoj řeckého jazyka, řecké dialekty a také o vývoj literatury (ale i dějin a kultury obecně) v obdobích následujících po helénistickém. Četba originálních řeckých textů je zaměřena na mimoattickou oblast a dále na texty předklasického, klasického a poklasického období, jejichž porozumění je možné jen na základě detailních znalostí fonologického i morfologického vývoje řečtiny v celé šíři. Znalost vývoje nové řečtiny (v jednooborovém studijním plánu) završuje komplexní porozumění řeckému jazyku v celé jeho historii.

Studium v modulu vedlejšího studijního plánu (minor) je určeno zejména studentům těch studijních programů, pro které je řečtina jedním z pramenných jazyků, ale nejen jim.

Studium klasického řeckého jazyka a literatury rozvíjí rovněž obecné kulturní znalosti i analytické schopnosti, které jsou dnes vyžadovány v nejrůznějších oborech.

Studijní plány

Klasický řecký jazyk a literatura
prezenční, jednooborový
Klasický řecký jazyk a literatura
prezenční, vedlejší

Studium

 • Cíle

  Studium klasického řeckého jazyka a literatury v navazujícím magisterském cyklu je zaměřeno na prohloubení znalostí a jazykových kompetencí, které student získal v bakalářském cyklu, a na jejich rozšíření o celkový vývoj řeckého jazyka, řecké dialekty a také o vývoj literatury (ale i dějin a kultury obecně) v obdobích následujících po helénistickém. Četba originálních řeckých textů je zaměřena na mimoattickou oblast a dále na texty předklasického, klasického a poklasického období, jejichž porozumění je možné jen na základě detailních znalostí fonologického i morfologického vývoje řečtiny v celé šíři. Znalost vývoje nové řečtiny (v jednooborovém studijním plánu) završuje komplexní porozumění řeckému jazyku v celé jeho historii.

  Studium v modulu vedlejšího studijního plánu (minor) je určeno zejména studentům těch studijních programů, pro které je řečtina jedním z pramenných jazyků, ale nejen jim.

  Studium klasického řeckého jazyka a literatury rozvíjí rovněž obecné kulturní znalosti i analytické schopnosti, které jsou dnes vyžadovány v nejrůznějších oborech.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • s použitím terminologie diachronní lingvistiky podrobně charakterizovat jazykový vývoj řečtiny od indoevropských počátků až po helénistické, příp. byzantské období (jednooborový studijní plán) včetně jejích dialektálních variant;
  • aplikovat metody historické a historicko-srovnávací lingvistiky a orientovat se v dějinách přístupů k vývoji řečtiny;
  • popsat charakteristické rysy řecké literatury, její žánrové rozvrstvení a její vývoj v pozdní antice;
  • načrtnout filozofické, historické a náboženské pozadí vývoje antické společnosti;
  • překládat do češtiny a kriticky interpretovat vybrané složitější starořecké prozaické i básnické texty;
  • aplikovat zásady řeckého prozodického systému na epické texty a vybrané lyrické strofy;
  • samostatně pracovat s cizojazyčnou odbornou literaturou, elektronickými databázemi a různými zdroji informací;
  • vytvořit delší vnitřně strukturovaný text o odborných tématech.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi magisterského programu Klasický řecký jazyk a literatura se mohou uplatnit v řadě oblastí. Samozřejmě mohou pokračovat v doktorském studiu a věnovat se vědecko-výzkumné činnosti. Vedle toho jsou však již kvalifikováni pro řadu dalších profesí. Jejich schopnost vyhledávat různé zdroje informací, kriticky je hodnotit a náležitě používat, stejně jako schopnost pečlivé práce s detaily (v jazyce i literatuře) jim otevírá možnosti zaměstnání v kulturních institucích, jako jsou archivy, knihovny a muzea, dále práci na vybraných vysokých školách (filozofické, teologické fakulty) a v humanitně orientovaných ústavech Akademie věd ČR, na pozicích odpovídajících magisterskému stupni vzdělání. Kromě toho mohou absolventi programu vykonávat rovněž odborně i jazykově orientované práce v knižních nakladatelstvích a ve všech médiích.

  Poznatky získané studiem antického světa a řecké vzdělanosti jim však především umožňují lepší orientaci ve většině oblastí evropské kultury i civilizace obecně – to i všechny výše uvedené znalosti a dovednosti pak absolventům programu umožňují flexibilně se adaptovat na neustále se měnící požadavky trhu práce.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah magisterské práce je 140 000 znaků, včetně poznámek pod čarou, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a anotací. Student volí téma práce samostatně, a to buď z témat zveřejněných v Informačním systému MU, anebo po individuální domluvě se školitelem.

  Magisterská práce dokládá schopnost studenta dobře se orientovat v domácí a zvláště cizojazyčné odborné literatuře ke zvolenému tématu a kriticky ji zhodnotit. Především však ověřuje schopnost studenta zpracovat odbornou práci v souladu se současnými teoretickými přístupy a příslušnou metodologií, pokročile pracovat s řeckými prameny a používat, formulovat a obhájit vlastní závěry.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent navazujícího magisterského studijního oboru může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v doktorském studijním programu Klasická filologie.

Základní údaje

Název
Klasický řecký jazyk a literatura
Zkratka
N-KR_
Kód
N0231A090017
Typ
magisterský navazující
Forma
prezenční
St. doba studia (v letech)
2
Titul
Mgr.
Profil
akademický
Vyučovací jazyk
čeština
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Akreditace do
17. 9. 2024

Filozofická fakulta
Program zajišťuje