Objev svoji minulost, otevři svou budoucnost.

Představení studijního programu

Bakalářský studijní program archeologie vám umožní získat základní znalosti a dovednosti, které jsou potřeba k povolání v oboru na pozicích, odpovídajících bakalářskému vzdělání. Studium je koncipováno tak, abyste získali základy metodologie a teorie, přehled vývoje pravěku, rané doby dějinné a středověku, včetně hmotné kultury se zaměřením na střední Evropu.

Jako absolventi budete po úspěšném ukončení studia schopni:

 • vysvětlit základní souvislosti ve vývoji pravěku, rané doby dějinné a středověku na území střední Evropy, provádět vzdělávací činnost pro veřejnost (přednášky, výstavy)

 • psát odborné texty k tématům středoevropské archeologie, pracovat s českou i cizojazyčnou odbornou literaturou, vhodně využívat výpočetní techniku

 • podílet se na realizaci archeologického výzkumu, provádět běžné terénní práce, použít interdisciplinární analýzy

 • prakticky provádět geodetické postupy a používat odpovídající přístroje, pracovat s informačními technologiemi, provádět základní laboratorní a konzervační postupy

 • prosazovat zásady památkové péče a ochrany historického kulturního dědictví.

Naši studenti jsou zapojováni do výzkumných aktivit specializovaných laboratoří, které působí v rámci Ústavu archeologie a muzeologie: Oddělení Archeologicko-geofyzikální prospekce, Traseologická laboratoř, Archeometrická laboratoř a Laboratoř komplexní dokumentace.

Studium je založeno na teoretické výuce povinných předmětů v oblasti základů vývoje pravěku, protohistorie a středověku. Mezi povinně volitelné předměty patří i Tuzemské stáže v institucích, což je dlouhodobý požadavek praktické sféry v terénní archeologii, muzejní archeologii i v památkové péči. Patří sem i předmět Zahraniční studijní stáž – dlouhodobá, která má podpořit aktivní výjezdy studentů do zahraničí, a tak posílit jejich kompetence teoretické i jazykové.

V rámci bakalářského studia také absolvujete povinné terénní praxe, kde budete zapojování do výzkumu ÚAM nebo jiných archeologických institucí (např. pravěká archeologie na základně Tešetice-Kyjovice, raně středověká archeologie na základně Břeclav-Pohansko, vrcholně středověká archeologie na základně Panská Lhota, terénní výzkumné praxe na oppidu Bibracte ve Francii).

Je studium programu pro vás?

Each age confronts the debris of its history, material and traditional, as a way of finding home for itself.“ - J. C. Barrett

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Chcete porozumět řeči zdánlivě němých pozůstatků lidské prehistorie?

 • Vždy vás přitahovala objevitelská práce, hledání archeologických nálezů s lopatou v ruce či skládání fragmentů minulosti v laboratořích a knihovnách?

 • Láká vás diskuse o vašich objevech s jinými stejně zapálenými studenty či badateli? Chcete se naučit prezentovat a obhajovat své myšlenky slovem i písmem?

 • Máte potřebu lépe se zorientovat v dnešním překotně se měnícím světě poznáním jeho kořenů, ať jsou jakkoliv hluboké?

Archeologie není věda pro každého, ale pokud jste si na výše položené otázky odpověděli kladně, možná je to program právě pro vás.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Studium programu Archeologie umožňuje získání hlavních znalostí a dovedností, které jsou potřeba k povolání archeologa. Studium je koncipováno tak, aby student získal základy metodologie a teorie oboru, přehled vývoje pravěku, rané doby dějinné a středověku včetně hmotné kultury se zaměřením na střední Evropu. Vysokou úroveň studia zajišťuje široký výběr specializovaných archeologických předmětů, a předmětů s širokým interdisciplinárním přesahem. Odborná příprava je zabezpečena rozsáhlou nabídkou technických a praktických předmětů.

  Jedním z cílů je umožnit absolventům kvalifikovanou volbu jejich další profilace, ať již zvoleným zaměstnáním nebo prostřednictvím některého magisterského programu.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • vysvětlit základní souvislosti ve vývoji období pravěku, rané doby dějinné a středověku na území střední Evropy, provádět edukační činnost pro zájemce z řad veřejnosti (přednášky, výstavy)
  • psát odborné texty k tématům středoevropské archeologie, pracovat s českou i cizojazyčnou odbornou literaturou, vhodně využívat výpočetní techniku
  • podílet se na realizaci archeologického výzkumu (prospekci i exkavaci), provádět běžné terénní práce, použít interdisciplinární analýzy
  • prakticky použít geodetické postupy a přístroje, informační technologie, laboratorní a konzervační postupy
  • uplatnit zásady památkové péče v rámci současné právní úpravy
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolventi studia budete připraveni z hlediska teorie, metodologie i praxe k výkonu odpovídajícího povolání v oboru archeologie v institucích památkové péče, paměťových institucích a veřejné správě. Praktické znalosti geodézie, informačních technologií a základů konzervace historických artefaktů mohou absolventi uplatnit v řadě dalších profesí mimo archeologii. Obecně se absolventi uplatní ve všech pozicích vyžadujících získávání, analýzu a správu dat. U větší části absolventů se předpokládá pokračování studia v navazujícím magisterském stupni, ve kterém prohloubí svoje znalosti archeologie a příbuzných oborů.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Čeká vás absolvování teoretických i praktických školení ve všech užívaných prospekčních metodách, základní konzervaci artefaktů a terénních postupech. Praxe prospekčních metod zahrnuje nácvik obsluhy přístrojů, vlastní měření a vyhodnocení dat získaných metodami magnetometrie, GPR, geoelektrickými metodami, detektoringem, vyhledáváním a průzkumem 3D reliktů v krajině a povrchovým sběrem, včetně zaměření a vektorizace v GIS. Praxe exkavačních postupů zahrnuje vzorkování, prosévání, plavení, vlastní exkavační postupy a plnou dokumentaci a digitalizaci. Základní praxe konzervačních postupů zahrnuje ošetření keramických, kovových, kamenných i kostěných artefaktů.

  Dále můžete také participovat na výzkumech jako vedoucí pracovních skupin nebo zodpovědní spolupracovníci při konkrétní metodě.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah bakalářské práce je 70 000 znaků (počty znaků včetně mezer). Součástí rozsahu je vedle vlastního textu poznámkový aparát a bibliografie, nikoli však katalog materiálu ani seznam a popis objektů, seznam zkratek a vyobrazení, přílohy a titulní listy. Rozhodující pro dostačující rozsah práce je slovo vedoucího práce a stanovisko komise pro státní zkoušku.

  Bakalářská diplomová práce je zaměřena na archeologické zpracování vhodných, avšak převážně menších až středně velkých témat z prehistorie až novověku. Student v ní má prokázat schopnost samostatně zvolené téma zpracovat. Prioritu mají témata artefaktuální, zvolit však lze po konzultaci s pedagogy i témata teoretická. Důraz se klade na formální a technickou úroveň dokumentace, správnost odborné terminologie a na dobrou práci s odbornou literaturou.

  Pokyny pro státní závěrečné zkoušky jsou upraveny Směrnicí děkana FF č. 6/2017 O státních závěrečných zkouškách na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.

 • Návaznost na další studijní programy

  Z podstaty věci je nejvhodnější navazující magisterské studium archeologie.

Základní údaje

Zkratka
B-AE_
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

58
počet aktivních studentů
12
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje