Poznáním k porozumění a mezinárodní kooperaci

Představení studijního programu

Chcete prohloubit a zlepšit své znalosti jazyka a kultury největší země světa? Tento program dále rozšíří a upevní aktivními formami výuky vaše jazykové schopnosti a kompetence. Seznámíte se s pokročilejšími možnostmi analýzy věcných i uměleckých textů a dosáhnete vysoké jazykové úrovně C1.

V rámci programu si vyberete mezi dvěma specializacemi. Ve specializaci Ruská filologická a kulturní studia si osvojíte terminologii a metody lingvistiky a literární vědy. Získáte přehled o ruské literatuře, kultuře a umění a zvládnete o těchto tématech kompetentně diskutovat a psát. Ruština a znalost ruských textů vám otevře dokořán bránu do velké země s obrovským přírodním a kulturním bohatstvím a s možnostmi podnikání a obchodu.

Absolvování specializace Ruština se zaměřením na překladatelství vám umožní stát se kvalifikovaným překladatelem. Vedle teoretických předmětů budou ve vašem studiu hrát důležitou roli i prakticky orientované překladatelské semináře specializované na různé druhy překladu. Pracovat budete v menších skupinách, což vám umožní získat zpětnou vazbu a zvládnout velké objemy překládaných textů.

Do výuky se zapojují i odborníci z praxe, kteří vám předají své praktické zkušenosti. Na výběr budete mít také ze širokého spektra zahraničních stáží, které upevní vaše znalosti ruštiny a umožní vám poznat Rusko z první ruky.

Je studium programu pro vás?

 • Chcete ovládat ruský jazyk na vysoké úrovni a moci plynně v ruštině debatovat na různá témata a v různých situacích?

 • Zajímají vás kulturní a historické souvislosti společenského dění v Rusku a chcete jim porozumět?

 • Chcete lépe zvládnout světové téma Ruska, které je dominantní zejména v zemích západní Evropy, USA, Číně a v Japonsku?

 • Chcete se naučit profesionálně překládat a používat při tom nejmodernější nástroje a pomůcky?

Program je určený především absolventům bakalářského studia rusistiky, ale otevřený je všem, kdo si na položené otázky odpověděli kladně.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu

  Termín pro podání přihlášky: 1. leden – 30. duben

  Komu je program určen: program je určen všem absolventům bakalářského studia.

  Předmět přijímací zkoušky: Písemný test ověřující praktickou znalost ruského a českého jazyka, ruské a české mluvnice a slovní zásoby, schopnost orientace v ruském a českém textu, orientaci v základních teoretických otázkách, konceptech a terminologii jazykovědy a literární vědy a znalosti z ruské literatury, historie a kultury na úrovni požadavků k bakalářské státní zkoušce specializace Ruská kulturní studia na FF MU.

  Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta těm absolventům bakalářského studia některé ze specializací programu Ruská studia na FF MU, kteří u bakalářské státní zkoušky dosáhli celkového hodnocení A-B.

  O prominutí přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia je potřeba požádat prostřednictvím e-přihlášky. Podklady pro prominutí přijímací zkoušky je třeba vložit nejpozději v den konání příslušné přijímací zkoušky do e-přihlášky do rubriky „Žádost o prominutí přijímací zkoušky“. Uchazeči, kteří konají Státní závěrečnou zkoušku (SZZ) na FF MU ve stejný den jako se koná příslušná přijímací zkouška, mohou pro účely posouzení žádosti vložit do e-přihlášky čestné prohlášení o termínu vykonání SZZ a o jeho výsledku.

  Úspěšným uchazečům bude nabídnut zápis do konkrétní specializace dle jejich preferencí a dle kapacity specializací.

  Web Ústavu slavistiky.

  Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program

  Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 60 bodů (maximální počet bodů 100).

Studium

 • Cíle

  Cílem navazujícího magisterského studijního programu Ruská studia je rozvinout a prohloubit poznatky a dovednosti, které si student osvojil v průběhu bakalářského studia. Posluchači v aktivních formách výuky (seminářích a cvičeních) dále rozšíří a upevní své jazykové schopnosti a kompetence, seznámí se s pokročilejšími možnostmi diskursivní a stylistické analýzy věcných i uměleckých textů. Absolventi budou mít vysokou jazykovou kompetenci jak v jazyce českém, tak v ruském (úroveň C1 dle Evropského rámce). Během studia si dále prohloubí komplexní znalosti Ruska jako geografického, geopolitického, kulturního, jazykového a literárního prostoru i v souvislosti s aktuálními událostmi.

  Navazující studijní program je vždy realizován se specializací. Cílem specializace Ruská filologická a kulturní studia je připravit filologa-rusistu, který se seznámí s širšími diachronními aspekty zkoumání jazyka a v literárněvědných disciplínách získá hlubší vhled do literárněvědné metodologie a rozšířené znalosti kultury a reálií dané jazykové oblasti. Cílem specializace Ruština se zaměřením na překladatelství je vzdělat vysoce kvalifikované odborníky vybavené potřebnými znalostmi a dovednostmi v oboru překladatelství, kteří se mohou uplatnit jednak přímo jako profesionální překladatelé, jednak v oblasti řízení překladatelských projektů či v redakční praxi a dále také jako pracovníci národních a evropských institucí. Vedle teoretických předmětů hrají velmi důležitou roli prakticky orientované překladatelské semináře, specializované na různé konkrétní druhy překladu. Práce v menších skupinách umožňuje poskytnout studentům zpětnou vazbu a zvládnout velké objemy překládaných textů. Výuka v seminářích v maximální možné míře probíhá prakticky na základě aplikace osvojených teoretických poznatků a se znalostí autentických aktuálních textů.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • užívat praktický ruský jazyk (mluvený i psaný) na úrovni C1;
  • tlumočit komunikaci na běžná témata z ruštiny do češtiny a naopak;
  • porozumět netriviálnímu uměleckému nebo věcnému textu a provést jeho textovou a stylistickou analýzu;
  • překládat běžné texty a po předchozí přípravě i složitější věcné texty z ruštiny do češtiny;
  • pokročilé orientace v dějinách Ruska v kontextu celého východoslovanského areálu, v jeho kultuře a literatuře, ruské filozofii, společenském myšlení a vědě a v politickém systému včetně aktuálních událostí a jejich interpretace;
  • pro docílení optimálního překladu efektivně využívat studiem nabyté odborné, technické, věcné a estetické znalosti a dovednosti (specializace Ruština se zaměřením na překladatelství);
  • při překládání efektivně využívat dostupné aktuální překladatelské nástroje a pomůcky (specializace Ruština se zaměřením na překladatelství);
  • samostatně provádět analytickou a expertní činnost v oblasti ruského jazyka, ruské literatury a kultury (specializace Ruská filologická a kulturní studia).
  • sledovat aktuální situaci v souvislosti s ruskou agresí proti Ukrajině a interpretovat její příčiny a následky.
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolventi ruských studií budete mít prohloubené komplexní filologické rusistické vzdělání. Stanete se kvalifikovanými odborníky s komplexní znalostí Ruska jako geografického, geopolitického, kulturního, jazykového a literárního prostoru a budete ovládat ruský jazyk na úrovni C1.

  Nabyté znalosti a dovednosti vám umožní vykonávat kvalifikované řídící odborné činnosti v kulturních institucích, na odpovědných pozicích v médiích a na úrovni středního firemního managementu. Budete vybaveni i potřebnými znalostmi a dovednostmi pro obor překladatelství. Ty uplatníte nejen jako profesionální překladatelé, ale také v oblasti řízení překladatelských projektů či v redakční praxi. Angažovat se můžete také jako pracovníci národních a evropských institucí.

  Proč v současné době zvolit studium ruštiny?

  Uplatnitelnost univerzitního vzdělání není jen otázkou dneška a zítřka, svět se rychle proměňuje, přináší nové výzvy a Česká republika vždy bude potřebovat odborníky, kteří ovládají ruštinu a rozumí Rusku, proto vidíme hned několik důvodů, proč studovat ruštinu i v situaci (ruská agrese na Ukrajině a evropské a světové sankce), která se pro tento obor může na první pohled jevit jako nepříznivá.

  • Právě s ohledem na aktuální situaci je ruština důležitým jazykem a dorozumívacím prostředkem – sám jazyk není nijak spojen s politikou státu, ve kterém se užívá, ale důležitost této země ve smyslu její znalosti nyní a ekonomických a kulturních styků s budoucím Ruskem po ukončení války a podepsání spravedlivé mírové smlouvy zůstává. Bez znalosti ruského jazyka nelze poznat autentickou tvář areálu Ruské federace, a volit tak vůči ní správnou a účinnou politickou a ekonomickou strategii.

  • Znalost ruštiny umožňuje přímé a nezprostředkované poznávání nejen reality současného Ruska, ale poskytuje také hluboký vhled do ruské mentality a kultury, bez něhož není možné pochopit ani ruskou minulost, ani současnost.

  • Ruštinou se lze stále dorozumět nejen v Ruské federaci, tedy na obrovském území, které nyní zahrnuje 17 100 000 km čtverečních dvou kontinentů, ale i v řadě dalších zemí, hlavně v bývalých sovětských republikách (slovanský jazykový areál, Pobaltí, střední Asie) a v některých bývalých sovětských satelitech střední a jihovýchodní Evropy, částečně i v některých zemích Asie a Afriky.

  • Znalost ruského jazyka, literatury, historie a kultury otevírá široké možnosti profesního uplatnění. Absolventi rusistických oborů najdou v budoucnu uplatnění v oblasti překladatelství a tlumočnictví, ve sféře obchodu, cestovního ruchu, práva, diplomacie, vojenství, vzdělávání, mediální komunikace, nebo jako interkulturní pracovníci, pracovníci bezpečnostních složek, mezinárodních institucí a nevládních organizací, včetně těch, které se věnují lidskoprávní problematice, a v řadě dalších profesí.

  • Znalost ruštiny vytváří také možnosti pracovního uplatnění u těch zahraničních subjektů, kde může být jazyková kompetence v ruštině zajímavou komparativní výhodou. Studium ruštiny tak ve spojitosti se znalostí dalšího jazyka/dalších jazyků EU, ale zejména Asie a hispánské Ameriky, představuje výhodnou pracovní investicí.
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  V oblasti praxí klademe důraz na zahraniční stáže a nezbytné vlastní zkušenosti s kontaktem s ruským prostředím. Mohli jste absolvovat krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé stáže na vysokých školách v Ruské federaci a Bělorusku. Stáže trvaly od 1 měsíce do 1 roku.

  Ale v důsledku agrese Ruské federace proti Ukrajině, následných sankcí EU a přerušení vztahů s ruskými a běloruskými univerzitami se tyto pobyty nemohou realizovat, a proto se hledají a nacházejí jiná vhodná místa, kde se rusistika studuje a kde se alespoň částečně mluví rusky (baltský areál, Polsko, země postsovětského areálu aj.).

  Kromě toho můžete využívat dalších možností individuálních stáží a pobytů na letních a zimních školách ruského jazyka v zemích mimo Rusko a Bělorusko v rámci výměnných programů Erasmus+ nebo Freemover.

  Během stáží posílíte své jazykové kompetence v ruštině.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Minimální rozsah diplomové práce je 140 000 znaků včetně poznámek pod čarou, titulního listu, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a cizojazyčného resumé. Práce může být napsána v jazyce českém nebo ruském. Tématem práce může být široce pojatá problematika jazykovědná, literárněvědná, kulturně-historická nebo kulturně areálová. Témata diplomových prací vypisují průběžně vyučující oboru prostřednictvím příslušné aplikace v IS. Téma práce může vyučujícímu navrhnout i sám diplomant. V diplomové práci řeší studenti pod vedením školitele vytyčený odborný problém nebo několik věcně a metodologicky spojených problémů. Měli by být schopni vytyčit a řešit výzkumný projekt na základě analýzy vlastního shromážděného textového materiálu nebo dat různého typu a s využitím relevantních vědeckovýzkumných metod a dále by měli demonstrovat schopnost kriticky pracovat s odbornými texty, kreativně zpracovávat koncepty a teorie v nich nalezené a nacházet v nich samostatně relevantní řešení vytyčených problémů, a to na odborné úrovni odpovídající současnému vědecké poznání v dané oblasti a obsahové a předmětové struktuře studijního programu. Další informace ke státní závěrečné zkoušce a vypracování bakalářské/diplomové práce jsou upraveny na webových stránkách Ústavu slavistiky http://slavistika.phil.muni.cz/studium.

 • Návaznost na další studijní programy

  Ve studiu můžete pokračovat v některém z programů doktorského studia – Slovanské jazyky, Slovanské literatury, Areálově filologická studia a Literární komparatistika.

Základní údaje

Zkratka
N-RS_
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

40
odhadovaný počet přijatých
17
počet aktivních studentů
27
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje