Porozumět Polákům i Polsku: teoretické poznání i praktické dovednosti

Představení studijního programu

Zajímáte se o Polsko, polštinu či polskou kulturu? Na Masarykově univerzitě získáte potřebné znalosti i praktické dovednosti! Během studia získáte všestrannou jazykovou kompetenci v polském jazyce, poznáte gramatický systém polštiny i její vazby na jiné slovanské a indoevropské jazyky. Seznámíte se také s polskou literaturou, dějinami Polska a česko-polských vztahů, kulturou a reáliemi.

Čekají vás přednášky a cvičení vedené renomovanými odborníky z MU i z praxe. Absolvujete také dvoutýdenní odbornou exkurzi v Polsku či třítýdenní praxi ve firmě. Během studia můžete vyjet na studijní pobyt v rámci programu Erasmus+ či na základě mezinárodních a meziuniverzitních smluv. Nabízíme vám také možnost účasti na letních školách v Polsku.

U specializace Polská kulturní studia vás čeká prohloubené studium polské literatury, poznávání polské kultury a kulturního dědictví. Naučíte se také pracovat s uměleckým textem a osvojíte si základy uměleckého překladu. Specializace Polština pro profesní a obchodní praxi je zaměřena především na získání praktických dovedností. U této specializace vás čeká navíc studium obchodní polštiny, praktická překladatelská a tlumočnická cvičení i základy nefilologických disciplín.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Baví Vás učit se cizí jazyky a poznávat jejich vnitřní strukturu?

 • Baví vás četba krásné literatury?

 • Láká Vás překlad a tlumočení?

 • Chcete blíže poznat Polsko, jeho jazyk, kulturu, dějiny i turistické zajímavosti?

 • Chcete spolu se studiem polonistiky získávat i praktické dovednosti pro uplatnění v praxi?

Pokud stále odpovídáte ano, podejte si k nám přihlášku!

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2023/2024
Termín podání do půlnoci 28. 2. 2023

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Kritérium pro přijetí ke studiu představují výsledky Testu studijních předpokladů (TSP). Uchazeči mohou být přijati také na základě dalších kritérií, viz Přijetí bez přijímací zkoušky. K výsledkům Národních srovnávacích zkoušek SCIO se na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nepřihlíží.

  E-přihlášky ke studiu podávejte od 1. 11. 2022 do 28. 2. 2023.
  Termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá. Uchazeči, kteří se ve sdruženém studiu hlásí do hlavního a vedlejšího plánu, musí splnit podmínky přijetí do obou těchto plánů.

  Test studijních předpokladů (TSP)

  Aktuální informace najdete zde

  Oborová zkouška

  Pro přijetí ke studiu tohoto programu není třeba skládat oborovou zkoušku.

  Přijetí bez přijímací zkoušky

  Veškeré podklady pro prominutí přijímací zkoušky je třeba vložit v podobě autorizovaných konverzí (Co je autorizovaná konverze a kdo ji může provést? ) přímo do e-přihlášky do rubriky Žádost o prominutí přijímací zkoušky nejpozději do 28. 2. 2023.

  Prominutí přijímací zkoušky je možné na základě středoškolského prospěchu ze čtyř profilových předmětů stanovených fakultou: anglický jazyk, český (slovenský) jazyk, základy společenských věd/ občanská nauka a čtvrtého předmětu dle vlastního výběru uchazeče z následující nabídky: čínština, dějepis, francouzský jazyk, hudební výchova, informatika, italský jazyk, latina, matematika, německý jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk.
  O prominutí přijímací zkoušky na základě prospěchu mohou požádat uchazeči, kteří z každého ze čtyř profilových předmětů dosáhli průměrného prospěchu nejvýše do 1,5 (včetně). Celkový průměr ze všech předmětů se nebere v úvahu. Semináře z jednotlivých předmětů se nezohledňují.
  Při výpočtu průměru se berou v úvahu známky z posledních čtyř ročníků takto: z posledního ročníku se započítává pololetní vysvědčení, z předcházejících tří ročníků vysvědčení závěrečná. Současně se požaduje, aby uchazeči studovali každý z vybraných profilových předmětů na střední škole v posledních čtyřech ročnících alespoň po dobu dvou let.
  Středoškolský prospěch můžete doložit vložením autorizované konverze jednoho ze dvou následujících dokumentů:
  1. Potvrzení středoškolského prospěchu z e-přihlášky: vepište prospěch do tabulky v e-přihlášce, tabulku vytiskněte a nechte potvrdit střední školou ( Jak vytisknout a potvrdit prospěch z e-přihlášky: návod );
  2. Katalogový list: katalogový list musí obsahovat Vaše jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo, razítko a podpis střední školy.
  Pouze v případě, že jste maturovali před podáním přihlášky a nemůžete už získat výše zmíněné dokumenty, můžete do e-přihlášky vložit autorizované konverze všech středoškolských vysvědčení z posledních čtyř ročníků školy.
 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program
  Hranice percentilu TSP pro prospěch u přijímací zkoušky: 30

Studium

 • Cíle

  Cílem studijního programu Polská studia je příprava vysokoškolsky kvalifikovaných odborníků v oblasti polské filologie s výraznějším přesahem do příbuzných filologicky a areálově koncipovaných oborů.

  Studium v sobě spojuje především aspekt lingvistický, literárněvědný a areálový. Ve své lingvistické části je zaměřeno na získání všestranné jazykové kompetence v polském jazyce formou intenzivního jazykového kursu (výstupní úroveň dle Společného evropského rámce: B2 až B2+), na nějž navazují disciplíny směřující k poznání gramatického systému současné polštiny, a to i v kontextu ostatních slovanských a indoevropských jazyků. Literárněvědná část studia je zaměřena zejména na poznání historie polské literatury a jejích specifik. V jazykovědných i literárněvědných disciplínách je důraz kladen také na konfrontační česko-polský přístup, jenž má v české polonistice dlouhou tradici. Významou součástí studia je také přehled dějin, kultury a reálií Polska a česko-polských vztahů.

  Studijní program Polská studia je realizován ve formě hlavní (maior), vedlejší (minor) a dvou specializací (Polská kulturní studia, Polština pro profesní a obchodní praxi). Polská studia hlavní (maior) plně naplňují výše uvedené charakteristiky, Polská studia vedlejší (minor) jsou pak svým rozsahem (obsahově, kreditově) přizpůsobena posluchačům z jiných oborů i fakult, kteří se kromě svého hlavního oboru hodlají zaměřit také na polonistickou problematiku.

  Jádro obou specializací tvoří předměty zaměřené na praktické studium polského jazyka, normativní mluvnice současné polštiny, historie polské literatury, dějin, kultury a reálií.

  Specializace Polská kulturní studia má filologický, kulturněhistorický a areálový charakter. Důraz je zde kladen na prohloubené studium polské literatury, a to i v kontextu literatury evropské a světové, a také práci s uměleckým textem a jeho překlad. Významnou složkou této specializace jsou kurzy zaměřené na specifika polské kultury, polské kulturní dědictví a jeho potenciál v oblasti cestovního ruchu.

  Specializace Polština pro profesní a obchodní praxi je zaměřena především na získání praktických dovedností, které absolventům umožní lepší uplatnění v praxi. Absolvent specializace je však kromě praktických dovedností vybaven i solidní teoretickou základnou. Tato specializace kombinuje filologický aspekt studia s aspektem areálovým a socioekonomickým. Zahrnuje rozšířenou výuku obchodní polštiny, překladatelská a tlumočnická cvičení i základy nefilologických oborů (právo, ekonomie, geografie, IT).

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • komunikovat ústně i písemně v polském jazyce min. na stupni B2 (u studijního plánu minor B1)
  • samostatně pracovat s různorodými texty, analyzovat je a přeložit z/do polštiny
  • vysvětlit a aplikovat základní teoretické a metodologické poznatky z oblasti lingvistiky, literární vědy a příbuzných disciplín
  • zvládat na teoretické i praktické rovině gramatiku současného polského jazyka
  • aplikovat hlubší znalosti z oblasti polské literatury
  • orientovat se v oblasti polské kultury, historie a česko-polských vztahů, v klíčových otázkách ekonomického, politického a sociálního vývoje současného Polska
  • aplikovat nabyté znalosti v praxi vč. komunikační a formulační kompetence
  • samostatně zpracovat vybrané téma, podložit jej studiem odborné literatury a zvolit vhodný metodologický postup
  • rozvíjet své znalosti a dovednosti v případném studiu v navazujícím magisterském programu
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolvent budete komunikovat ústněpísemně v polském jazyce na stupni vyšší pokročilosti. Budete vyškoleni v jazykovědě, literární vědě, budete se snadno orientovat v oblasti polské kultury, historie a česko-polských vztahů i v základních otázkách ekonomického, politického a sociálního vývoje současného Polska.

  Studium vás připraví na pedagogickou a vědeckou činnost, práci v cestovním ruchu, žurnalistice, státní správě a samosprávě, práci na úrovni nižšího a středního firemního managementu, v oblasti překladu odborných a uměleckých textů, tlumočení a expertní činnosti.

  Jako absolvent specializace Polská kulturní studia se díky širokým znalostem uplatníte také v tvůrčí práci v kulturních institucích a organizacích působících v oblasti česko-polských vztahů. V případě specializace Polština v profesní a obchodní praxi se uplatíte zejména v obchodních a výrobních společnostech na pozicích, u nichž se kromě znalosti jazyka a polského prostředí vyžadují také vědomosti a dovednosti z oblasti ekonomie, práva či IT.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Program Polská studia zahrnuje v obou specializacích praxi. U specializace Polská kulturní studia jde o odbornou exkurzi v Polsku. Jejím základem je práce v terénu, během níž se seznámíte s polskou historií, kulturou, architekturou, přírodopisnými a technickými zajímavostmi daného místa. Během exkurze budete také simulovat překladatelskou a průvodcovskou činnost a navštívíte aktuální kulturní akce. Průběh exkurze zhodnotíte formou eseje.

  U specializace Polština pro profesní a obchodní praxi absolvujete oborovou praxi v rozsahu alespoň 15 pracovních dnů ve firmách či institucích, které spolupracují s polskými partnery. Vhodnou firmu či instituci vám doporučíme, můžete si ji však vyhledat i sami. Během praxe se naučíte pohybovat se v konkrétním pracovním prostředí, plnit praktické úkoly či prezentovat svou práci. Po ukončení praxe zpracujete závěrečnou zprávu a zúčastníte se závěrečné konzultace s lektorem praxe.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Minimální rozsah bakalářské práce je 70 000 znaků včetně poznámek pod čarou, titulního listu, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a cizojazyčného resumé. Práce může být napsána v jazyce českém nebo polském. Tématem práce může být široce chápaná problematika jazykovědná, literárněvědná, kulturně-historická nebo kulturně areálová. Témata diplomových prací vypisují průběžně vyučující oboru prostřednictvím příslušné aplikace v Informačním systému (IS). Téma práce může vyučujícímu navrhnout i sám diplomant. V bakalářské práci řeší studenti pod vedením školitele vytyčený odborný problém nebo několik věcně a metodologicky spojených problémů. Měli by být schopni vytyčit a řešit výzkumný projekt na základě analýzy vlastního shromážděného textového materiálu nebo dat různého typu a s využitím relevantních vědeckovýzkumných metod a dále by měli prokázat schopnost kriticky pracovat s odbornými texty, kreativně zpracovávat koncepty a teorie v nich nalezené a nacházet v nich samostatně relevantní řešení vytyčených problémů, a to na odborné úrovni odpovídající současnému vědecké poznání v dané oblasti a obsahové a předmětové struktuře studijního programu.

  Další informace ke státní závěrečné zkoušce a vypracování bakalářské práce jsou upraveny na webových stránkách Ústavu slavistiky na adrese http://slavistika.phil.muni.cz/studium.

 • Návaznost na další studijní programy

  Pokud se chcete dál vzdělávat v oboru polonistiky, můžete zvolit navazující magisterský program Slavistika, jehož jednou ze specializací jsou také Polská studia.

 • Další informace
  Ústav slavistiky FF MU: http://slavistika.phil.muni.cz

Základní údaje

Zkratka
B-PJ_
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

30
odhadovaný počet přijatých
15
počet aktivních studentů
4
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje
Garant programu