Vidíme film zevnitř.

Cíle studijního programu

Cílem magisterského studia je vychovávat absolventy disponované pro vysoce kvalifikované a specializované odborné a akademické profese v oblasti filmové vědy, kinematografie, audiovizuálního průmyslu, kreativních a kulturních průmyslů, médií, kulturních, paměťových a vzdělávacích institucí, veřejné a státní správy.

Magisterské studium vede k poznání a pochopení kinematografie, respektive filmového a audiovizuálního průmyslu jako komplexního fenoménu v příslušných historických, společenských, kulturních, hospodářských, technických a estetických souvislostech.
Absolvent je schopen samostatně řešit odborné a výzkumné úkoly a řešený problém koncepčně a kriticky kontextualizovat, analyzovat a interpretovat.

Magisterské studium poskytuje systematický soubor pokročilých a specializovaných znalostí a dovedností v oboru, a to v širším rámci humanitních a společenských věd.
Standard odpovídá úrovni pokročilého specializovaného vzdělání.

Studijní plán je založen na soustavě převážně povinných a povinně volitelných předmětů (přednášek a seminářů), jejíž součásti tvoří:

1) předměty z teorie a dějin filmu a audiovizuálního průmyslu zaměřené na klíčové výzkumné oblasti,

2) předměty zaměřené na metodologii výzkumu a na akademické čtení a psaní,

3) předměty zaměřené na realizaci magisterské práce,

4) předměty předních odborníků ze zahraničních univerzit (v angličtině),

5) výběrové výzkumné a projektové předměty,

6) předměty zaměřené na praxe a stáže včetně povinné zahraniční stáže.

Studijní plán obsahuje předmětové soubory vzájemně provázaných typů a funkcí: (a) předměty poskytující teoretické a metodologické znalosti, (b) předměty poskytující aplikované řešení výzkumných problémů, (c) předměty poskytující mezinárodní rozhled a naplňující potřebu internacionalizace, (d) předměty spojující akademický sektor s praktickým sektorem a posilující praktickou uplatnitelnost absolventů na trhu práce.

Studijní plán je nastaven tak, aby studentovi umožnil individuální volbu konkrétní sestavy předmětů a vyučujících odpovídající jeho zájmům a potřebám zejména s ohledem na povahu magisterského projektu.

Studijní plány


Studium

 • Cíle

  Cílem magisterského studia je vychovávat absolventy disponované pro vysoce kvalifikované a specializované odborné a akademické profese v oblasti filmové vědy, kinematografie, audiovizuálního průmyslu, kreativních a kulturních průmyslů, médií, kulturních, paměťových a vzdělávacích institucí, veřejné a státní správy.

  Magisterské studium vede k poznání a pochopení kinematografie, respektive filmového a audiovizuálního průmyslu jako komplexního fenoménu v příslušných historických, společenských, kulturních, hospodářských, technických a estetických souvislostech.
  Absolvent je schopen samostatně řešit odborné a výzkumné úkoly a řešený problém koncepčně a kriticky kontextualizovat, analyzovat a interpretovat.

  Magisterské studium poskytuje systematický soubor pokročilých a specializovaných znalostí a dovedností v oboru, a to v širším rámci humanitních a společenských věd.
  Standard odpovídá úrovni pokročilého specializovaného vzdělání.

  Studijní plán je založen na soustavě převážně povinných a povinně volitelných předmětů (přednášek a seminářů), jejíž součásti tvoří:

  1) předměty z teorie a dějin filmu a audiovizuálního průmyslu zaměřené na klíčové výzkumné oblasti,

  2) předměty zaměřené na metodologii výzkumu a na akademické čtení a psaní,

  3) předměty zaměřené na realizaci magisterské práce,

  4) předměty předních odborníků ze zahraničních univerzit (v angličtině),

  5) výběrové výzkumné a projektové předměty,

  6) předměty zaměřené na praxe a stáže včetně povinné zahraniční stáže.

  Studijní plán obsahuje předmětové soubory vzájemně provázaných typů a funkcí: (a) předměty poskytující teoretické a metodologické znalosti, (b) předměty poskytující aplikované řešení výzkumných problémů, (c) předměty poskytující mezinárodní rozhled a naplňující potřebu internacionalizace, (d) předměty spojující akademický sektor s praktickým sektorem a posilující praktickou uplatnitelnost absolventů na trhu práce.

  Studijní plán je nastaven tak, aby studentovi umožnil individuální volbu konkrétní sestavy předmětů a vyučujících odpovídající jeho zájmům a potřebám zejména s ohledem na povahu magisterského projektu.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Koncepčně používat pokročilé znalosti v teorii, metodologii a dějinách oboru, a to v širším rámci humanitních a společenských věd a v českém i mezinárodním kontextu.
  • Používat metody koncepčního, analytického a kritického myšlení, čtení a akademického psaní.
  • Samostatně řešit odborné a výzkumné úkoly.
  • Aplikovat teoretické a metodologické koncepty adekvátně řešeným odborným a výzkumným problémům.
  • Využívat zkušenosti z odborné (praktické) stáže a ze zahraniční (akademické) stáže.
 • Uplatnění absolventa

  Magisterské vzdělání dává předpoklady k odbornému uplatnění zejména v těchto oblastech a pozicích:

  1) Akademičtí a odborní pracovníci v institucích kinematografie, audiovizuálního průmyslu a filmové vědy.

  2) Odborní a kreativní pracovníci v oblasti médií, kreativních a kulturních průmyslů, kulturních, paměťových a vzdělávacích institucí, veřejné a státní správy.

  3) Publicisté a kritici v oblasti filmové a kulturní žurnalistiky, pracovníci v oblasti public relations, ediční a překladatelské činnosti.

  4) Kulturní management: řídící pracovníci kin, kulturních a vzdělávacích institucí, filmových festivalů apod.

  5) Dramaturgická a produkční praxe: film, televize, kina, festivaly.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praxe je povinnou součástí studia: každý student musí během magisterského studia absolvovat dvě různé praxe v rámci dvou předmětů:

  Předmět Publikační a konferenční praxe je zaměřen na získání kompetencí a praktických zkušeností s prezentací studijních a badatelských projektů či výsledků: zahrnuje povinnost publikovat odborný článek (studii nebo akademickou recenzi v rozsahu nejméně 5NS = 9.000 znaků, nebo soubor kratších textů v rozsahu nejméně 10NS = 18.000 znaků) v odborné publikaci (periodické či neperiodické) nebo přednést příspěvek na odborné konferenci. Vyloučeny nejsou ani další možnosti uznatelné praxe, například editorské nebo překladatelské.br>

  Předmět Odborná stáž je zaměřena na získání přímých pracovních zkušeností v praktickém sektoru: zahrnuje povinnost absolvovat odbornou stáž v délce min. 4 týdnů (20 pracovních dnů) v oborových institucích jako jsou Národní filmový archiv, Státní fond kinematografie, Česká televize, festivaly MFF Karlovy Vary nebo MFDF Jihlava, Univerzitní kino Scala, produkční společnosti apod.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Magisterská diplomová práce má minimální rozsah 140.000 znaků (přílohy - bibliografická, filmografická, dokumentační - se do minimálního rozsahu nepočítají, neurčí-li vedoucí práce jinak).

  Magisterská práce se realizuje průběžně a postupně během čtyř navazujících Diplomových seminářů I-IV od 1. do 4. semestru: Diplomový seminář I slouží na přípravu podrobného konspektu, Diplomový seminář II a III na realizaci pracovní verze práce a Diplomový seminář IV na dokončení finální verze práce.

  Studenti musí v práci prokázat schopnost řešit výzkumný problém, provést (archivní) výzkum, kriticky pracovat s prameny a literaturou, aplikovat teoretické a metodologické koncepty, zasadit problém do historického kontextu, uskutečnit náležitou analýzu a interpretaci a dospět k původním závěrům.

  Podrobný postup práce včetně dílčích výstupů je popsán v manuálu k realizaci magisterské práce

  http://fav.phil.muni.cz/studium/magisterske-navazujici-studium/realizace-magisterske-zaverecne-prace.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent magisterského studijního oboru teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v doktorském studiu oboru teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury – specializace na filmovou vědu, případně jiného oboru (pokud to pravidla daného oboru umožňují).

 • Další informace

Základní údaje

Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Titul
Mgr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština
Akreditace do
17. 9. 2024

Filozofická fakulta
Program zajišťuje