Divadlo: Celý svět je divadlo. Film: Vidíme film zevnitř.

Cíle studijního programu

Cílem studia je systematická příprava na vysoce kvalifikovanou a specializovanou vědeckou práci v akademických, odborných institucích a na univerzitách, resp. v oblasti humanitních a společenských věd; a také expertní praxi v kulturních institucích, kulturním průmyslu, médiích apod.

Obor je možné studovat se zaměřením teatrologickým nebo filmologickým, která se realizují formou volby specifických povinně volitelných předmětů.

Zaměření "Dramatická kultura a performativita" zahrnuje teorii a dějiny divadla a dramatu (včetně studia produkčního zázemí) a studium performativity a teatrality, zaměření "Audiovizuální kultura a společnost" zahrnuje teorii a dějiny filmu a audiovizuální kultury v celé jejich šíři, včetně studia produkčních modelů, kulturních institucí, společenských dopadů či recepce.

Studium poskytuje vysoce specializovaný a individualizovaný program zacílený na vědeckou práci a zohledňující tematiku a problematiku řešených disertačních projektů. Je založeno na soustavě disertačních seminářů, určených k realizaci disertační práce, a na soustavě povinných a povinně volitelných předmětů (včetně předmětů v angličtině, praxe nebo zahraniční stáže). Důraz je kladen na samostatnou studijní a badatelskou práci.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2023/2024 (zahájení: podzim 2023)
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2023

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu

  Termín podání přihlášek: 1. leden – 30. duben

  Termín dodání podkladů pro přijímací řízení: do 15. května

  V přihlášce je třeba výslovně uvést zaměření buďto teatrologické, které přísluší na Katedru divadelních studií, nebo filmologické, které přísluší na Ústav filmu a audiovizuální kultury. Informaci uveďte v e-přihlášce do kolonky "Doplňující text uchazeče".

  Podklady pro přijímací řízení:

  • podepsaný životopis;
  • soupis publikační činnosti a jiné odborné (případné též umělecké) činnosti;
  • projekt disertační práce: téma a cíl práce, postup práce včetně časového rozvrhu, základní literatura a prameny (cca 4 normostrany = 7.200 znaků). Ústav filmu a audiovizuální kultury preferuje projekty, které slibují přinést zcela původní výsledky založené na primárním výzkumu, tj. zejména projekty zaměřené na českou a slovenskou kinematografii a audiovizuální kulturu. Katedra divadelních studií preferované oblasti výzkumu nestanovuje.

   Podklady k přijímacímu řízení vložte do e-přihlášky (rubrika "Dokumenty") do 15. 5. Žádáme uchazeče a uchazečky, aby ve všech přiložených podkladech měli uvedené své celé jméno a číslo přihlášky. Současně se podklady zasílají elektronicky ve formátu jednoho souboru .pdf (prijmeni_jmeno_specializace_projekt_cv) na div@phil.muni.cz pro divadelní vědu nebo fav@phil.muni.cz pro filmovou vědu.

   Přijímací zkouška má formu ústní rozpravy.

   Upozornění: Doklad o absolvování magisterského studia (úředně ověřenou kopii diplomu, u vzdělání získaného v zahraničí také tzv. nostrifikaci) předloží přijatí uchazeči u zápisu do studia. U přijímacích zkoušek se doklad o absolvování magisterského studia nevyžaduje.

 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program

  Hranice úspěšnosti: 60 bodů (max. počet bodů 100).

Studium

 • Cíle

  Cílem studia je systematická příprava na vysoce kvalifikovanou a specializovanou vědeckou práci v akademických, odborných institucích a na univerzitách, resp. v oblasti humanitních a společenských věd; a také expertní praxi v kulturních institucích, kulturním průmyslu, médiích apod.

  Obor je možné studovat se zaměřením teatrologickým nebo filmologickým, která se realizují formou volby specifických povinně volitelných předmětů.

  Zaměření "Dramatická kultura a performativita" zahrnuje teorii a dějiny divadla a dramatu (včetně studia produkčního zázemí) a studium performativity a teatrality, zaměření "Audiovizuální kultura a společnost" zahrnuje teorii a dějiny filmu a audiovizuální kultury v celé jejich šíři, včetně studia produkčních modelů, kulturních institucí, společenských dopadů či recepce.

  Studium poskytuje vysoce specializovaný a individualizovaný program zacílený na vědeckou práci a zohledňující tematiku a problematiku řešených disertačních projektů. Je založeno na soustavě disertačních seminářů, určených k realizaci disertační práce, a na soustavě povinných a povinně volitelných předmětů (včetně předmětů v angličtině, praxe nebo zahraniční stáže). Důraz je kladen na samostatnou studijní a badatelskou práci.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • doložit komplexní a specializovaný rozhled v teorii, metodologii a dějinách oboru v širším kontextu uměnovědných, humanitních a společenských věd
  • provádět původní výzkum a používat pokročilé výzkumné postupy
  • rozvíjet teoretickou a metodologickou specializaci související s badatelským zaměřením
  • vyvíjet a řídit projekty, pracovat v odborném, vědeckém či akademickém týmu
  • rozvíjet publikační, konferenční, pedagogickou a další odbornou činnost v rámci oborového i veřejného diskursu i na mezinárodní úrovni
  • působit na expertní pozici v oblasti kulturních průmyslů či umělecké praxi
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi doktorského studia se uplatní především jako špičkoví odborníci ve vědeckovýzkumných, vzdělávacích a dalších odborných institucích, a to i v mezinárodním měřítku.

  Absolventi jsou připraveni k vysoce kvalifikované a specializované práci v odborných, výzkumných a akademických pozicích na univerzitách, v archivech, muzeích, médiích, v divadlech, ve filmovém průmyslu (produkce, distribuce, festivaly, kina, televize ad.) a v dalších kulturních a kreativních průmyslech, v oblasti kulturního managementu a kulturní politiky, dramaturgie, žurnalistiky, ediční a nakladatelské praxe apod.

 • Praxe

  Praxe je nezbytnou součástí doktorského studia. Studenti - dle svého výzkumného zaměření - mají možnost se zapojit do výzkumných projektů probíhajících na katedrách, podílí se na výuce jako asistenti i samostatní vyučující a spolupracují na dalších akademicko-manažerských úkolech na pracovištích.

  Krom toho studium zahrnuje povinnost zahraniční stáže ve výzkumné instituci (v minimální délce jednoho měsíce) a stáže praktické - ve výzkumné instituci či kulturním průmyslu (v minimální délce 30 dní).

 • Standardy kvalifikačních prací

  Cílem disertační práce je prezentovat nová a dosud nezpracovaná témata, případně aplikovat a rozvíjet metodologicky inovativní přístupy. Práce by měla mít podstatný vliv na oborové poznání a výzkum.

  Předpokládá se, že dílčí výstupy budou během studia prezentovány jak formou konferenčních vystoupení, tak odborných studií jak lokálně tak na mezinárodních fórech.

 • Další informace
  Doplňující informace o studiu, výzkumném zaměření kateder a jednotlivých pedagogů možno najít na webových stránkách

  Katedry divadelních studií https://divadlo.phil.muni.cz/

  a Ústavu filmu a audiovizuální kultury https://fav.phil.muni.cz/

Základní údaje

Zkratka
D-TDDF_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

20
počet aktivních studentů

Filozofická fakulta
Program zajišťuje