FF FDTDDFpJ Divadelní a filmová studia
Název anglicky: Theatre and Film Studies
doktorský prezenční, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF D-TDDF_ Divadelní a filmová studia

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

Státní závěrečná zkouška má prokázat schopnost studenta kriticky, samostatně a na vysoké odborné úrovni pojednat zadanou odbornou problematiku
reagovat v~diskusi a věcně argumentovat, použít znalosti literatury a ostatních zdrojů v~odborné polemice vynikající znalosti faktografické a metodologické.

Kandidát si ke zkoušce připraví výklad tří teoreticko-metodologických a/nebo historických konceptů z~oboru. Témata stanovuje student v~součinnosti se školitelem, zpracuje je ve formě tezí, zkouška se pak realizuje formou rozpravy nad těmito tezemi. Státní zkouška by měla být složena v 6. nebo 7. semestru studia.

Obhajoba disertační práce probíhá jako standardní vědecká diskuse, její témata se odvíjí od otázek a problémů pojmenovaných v posudcích. Student má prokázat původnost svého výzkumu, schopnost vyrovnat se s námitkami a vést rozpravu. K obhajobě disertační práce je student připuštěn po splnění všech studijních povinností.

Studijní a výzkumné povinnosti

Práce na vlastním výzkumu a disertační práci tvoří nejpodstatnější položku studia (zhruba 60 procent). Minimální úroveň dalších povinností je vymezena povinnými předměty, další moduly, pak umožňují studentům se specializovat.

Odborné předměty ve společném základu obsahují Metodologický seminář a kurz Akademických dovedností. Minimální povinnosti dále zahrnují publikaci v odborné studie v českém a světovém jazyce v recenzovaném časopise, vystoupení na konferenci, pedagogickou asistenci a samostatnou výuku v rozsahu jednoho semestru.

V rámci zaměření má student dále možnost rozšiřovat své zkušenosti jak kontaktem s reprezentanty z praxe, tak další prezentací výzkumu, výukou (vlastní přednáškovou činností nebo vedením studentských prací), atp.

Povinnou standardní součástí studia je zahraniční stáž v minimální délce jednoho měsíce a dále stáž v praxi také v rozsahu 30 dnů.

Student prezenční formy studia se dále podílí na výzkumné a organizační práci dle potřeb a možností katedry v rozsahu stanoveném školitelem.

Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty

Student(ka) musí splnit všechny uvedené předměty.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DAF01Disertační seminář 1 - 4 D. Drozdz 0/2/040*4 1-
FF:DAF02Disertační seminář 5 - 8 D. Drozdz 0/2/080*4 5-
FF:DAF03Metodologický seminář P. Skopalz 0/2/05 1-
FF:DAF04Akademické dovednosti D. Drozdz 0/2/05 2-
FF:DAF05Publikační praxe - článek v časopise P. Skopalz 0/2/02 3-
FF:DAF06Publikační praxe - odborná studie P. Skopalz 0/2/05 4-
FF:DAF07Publikační praxe ve světovém jazyce P. Skopalz 0/2/05 5-
FF:DAF08Prezentace na konferenci ve světovém jazyce P. Skopalz 0/2/05 6-
FF:DAF09Pedagogická asistence D. Drozdz 0/2/03 3-
FF:DAF10Pedagogická praxe D. Drozdz 0/2/05 3-
FF:DAF11Praxe v oboru P. Skopalz 0/0/0 30 dní.10 2-
FF:DAF12Zahraniční stáž P. Skopalz 0/0/0 30 dní.10 3-
FF:DAF13Státní závěrečná zkouška D. DrozdSDzk 0/2/010 6-
FF:DAF14Disertační práce D. Drozdzk 0/2/010 8-
555 kreditů

Dramatická kultura a performativita

Student(ka) musí v předmětech těchto čtyř bloků splnit celkem 45 kreditů, přičemž z každého bloku musí absolvovat alespoň jeden předmět - viz další pokyny k jednotlivým blokům.

Akademická praxe

Student(ka) musí v předmětech tohoto bloku získat nejméně 15 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DAF15Prezentační a publikační praxe II P. Skopalz 0/2/05 5-
FF:DAF16Pedagogická praxe II P. Skopalz 0/2/05 6-
FF:DAF17Organizační praxe D. Drozdz 0/2/05 4-
15 kreditů

Kurzy vyučované odborníky z praxe

Student(ka) musí v předmětech tohoto bloku získat nejméně 5 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DISQ023Kurz odborníka z praxe 01 D. Drozdk 0/0/05 1-
FF:DISQ024Kurz odborníka z praxe 02 D. Drozdk 0/0/05 2-
FF:DISQ025Kurz odborníka z praxe 03 D. Drozdk 0/0/05 3-
FF:DISQ026Kurz odborníka z praxe - Dokumentace terénního výzkumu veřejné události D. Drozdk 0/0/05 4-
FF:DISQ027Kurz odborníka z praxe - Redakční práce D. Drozdk 0/0/05 1-
FF:DISQ028Kurz odborníka z praxe - Překlad odborného textu D. Drozdk 0/0/05 2-
30 kreditů

Kurzy zahraničních hostů

Student(ka) musí v předmětech tohoto bloku získat nejméně 15 kreditů

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DISE001Guest Lecturer Course 1 (Weronika Parfianowicz-Vertun) D. Drozdz 1/1/05 --
FF:DISE002Guest Lecturer Course 2 (Knut Ove Arntzen) D. Drozdz 1/1/02 --
FF:DISE003Guest Lecturer Course 3 (Writing about Opera) D. Drozdz 1/1/05 --
FF:DISE004Embodied Metaphors in Audiovisual Media (Kathrin Falenbrach) D. Drozdz 1/1/04 --
FF:DISE005Guest Lecturer Course 5 (Maria Sibińska) D. Drozdz 1/1/02 --
FF:DISE006Guest Lecturer Course 6 (Lisa Peschel) D. Drozdz 1/1/02 --
20 kreditů

Tematické přednášky a semináře

V rámci tohoto bloku si student(ka) po dohodě se školitelem zapisuje fakultou aktuálně nabízené kurzy, které prohlubují teoreticko-metodologické zázemí oboru. Student(ka) volí předměty ze svého či příbuzného oboru. Student(ka) musí v předmětech tohoto bloku získat nejméně 10 kreditů.

Audiovizuální kultura a společnost

Student(ka) musí v předmětech těchto tří bloků splnit celkem 45 kreditů, přičemž z každého bloku musí absolvovat alespoň jeden předmět - viz další pokyny k jednotlivým blokům.

Kurzy vyučované odborníky z praxe

Student(ka) musí v předmětech tohoto bloku získat nejméně 5 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FAVp002Filmová a televizní produkce M. Večeřazk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVp009Provoz kina J. Blažejovskýzk 2/0/45 --
FF:FAV223Vývoj televizních formátů M. Večeřazk 2/0/05 --
FF:FAV303 -- 0/0- --
15 kreditů

Kurzy zahraničních hostů

Student(ka) musí v předmětech tohoto bloku získat nejméně 20 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FAVz059Making The Most Of Our Audiences. Theory, History and Practice of Empirical Audience Research P. Skopalzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVz062Impure Harmonies: A New Poetics of Global Art Cinema P. Skopalzk 2/0/0 Kombinovaná forma: 16 hodin/semestr.5 --
FF:FAVz079Film, Politics and Propaganda in the Second World War P. Skopalzk 2/0/05 --
FF:FAVz084Serial Bonds: The 007 Saga and the Poetics of Franchise Storytelling R. Kokešzk 2/0/05 --
20 kreditů

Akademická praxe

Student(ka) musí v předmětech tohoto bloku získat nejméně 15 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:DAFf15Prezentační a publikační praxe II P. Skopalz 0/2/05 --
FF:DAFf16Pedagogická praxe II P. Skopalz 0/2/05 --
FF:DAFf17Organizační praxe P. Skopalz 0/2/05 --
15 kreditů