Představení studijního programu

V tomto programu budete rozvíjet svoje znalosti a dovednosti, které jste získali během studia bakalářského programu Anglický jazyk a literatura, případně jiného filologického programu. V rámci programu se budete na základě teoretických přístupů zabývat vědeckým studiem anglického jazyka. Nebudete se tedy učit „jazyk“, ale „o jazyce“. Během studia budete nejen získávat znalosti v oboru, ale také rozvíjet své schopnosti kritického myšlení a tvůrčího přístupu k problémům.

Budete si moci zvolit jednu ze dvou specializací – Lingvistika nebo Literární a kulturní studia. V rámci programu budete absolvovat pět povinných přehledových kurzů. Další předměty si budete moci zvolit z nabídky volitelných a povinně volitelných předmětů podle vašeho zájmu a zaměření.

S výjimkou některých kurzů se zaměřením na překlad je jazykem veškeré výuky, studentských prací a zkoušek angličtina. Většina výuky probíhá formou seminářů, kde se předpokládá aktivní účast, týmová spolupráce a kritická reflexe odborné literatury.

V rámci programu Erasmus+ můžete také na jeden až dva semestry vycestovat do zahraničí na naše partnerské univerzity ve Velké Británii, Německu, Španělsku, Francii, Švédsku, Finsku, Belgii a dalších zemích. Za kurzy, které zde absolvujete, od nás dostanete odpovídající kreditové ohodnocení.

Budeme vás také podporovat v rozmanitém spolkovém životě. Naši studenti a studentky každoročně připravují premiéru divadelní hry ve studentském divadle Gypsywood Players, organizují Halloween a Noc kreativity v rámci klubu studentů anglistiky Escape či píší do studentských časopisů Re:Views a KAArdian.

Je studium programu pro vás?

 • Máte důkladné znalosti v oblasti anglické jazykovědy, literární teorie a kulturních studií?

 • Absolvovali jste bakalářský program Anglický jazyk a literatura, jiné filologické programy, nebo programy učitelství?

Pokud souhlasně přikyvujete, s podáním přihlášky na tento program neváhejte.

Kombinovaná forma studia

Kombinovaná forma studia se aktuálně nevypisuje (od r. 2020).

Výuka v kombinované formě probíhá každý týden. Kurzy jsou zpravidla vypisovány v pátek. Na studenty kombinovaného studia jsou kladeny totožné požadavky jako na studenty prezenční formy. Většina výuky probíhá v interaktivních seminářích s povinnou docházkou a aktivní účastí.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu

  Termín pro podání přihlášky: 1. leden – 30. duben

  Komu je program určen: Program je nabízen absolventům bakalářského studia anglického jazyka a literatury, případně jiných programů zaměřených na anglický jazyk a literaturu a dalších příbuzných oborů. Příbuznost oboru bude posouzena na základě přihlášky ke studiu. U příbuzných oborů se předpokládá pokročilá znalost jazyka na úrovni C2 dle SERRJ.

  Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkoušku tvoří písemný test z praktické angličtiny (English Proficiency Exam), který ověřuje úroveň jazykové kompetence studentů (zhruba C2 dle SERRJ). Přijímací zkouška se skládá v jazyce českém a anglickém.

  Písemné zkoušky do programů Anglický jazyk a literatura a Učitelství anglického jazyka pro střední školy jsou totožné. Uchazečům, kteří se hlásí do obou programů, bude výsledek zkoušky započítán do obou programů. Výběr uchazečů o studium programu Anglický jazyk a literatura proběhne na základě písemné zkoušky. Ústní zkouška se nekoná.

  Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A) či velmi dobrým (B) prospěchem bakalářskou zkoušku z oboru / programu Anglický jazyk a literatura na FF MU. O prominutí bude rozhodováno operativně, na základě počtu a profilu uchazečů v okamžiku daného přijímacího řízení.

  O prominutí přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia je potřeba požádat prostřednictvím e-přihlášky. Podklady pro prominutí přijímací zkoušky je třeba vložit nejpozději v den konání příslušné přijímací zkoušky do e-přihlášky do rubriky „Žádost o prominutí přijímací zkoušky“. Uchazeči, kteří konají Státní závěrečnou zkoušku (SZZ) na FF MU ve stejný den jako se koná příslušná přijímací zkouška, mohou pro účely posouzení žádosti vložit do e-přihlášky čestné prohlášení o termínu vykonání SZZ a o jeho výsledku.

  Web Katedry anglistiky a amerikanistiky.

  Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program

  Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 70 bodů (maximální počet bodů 100).

Studium

 • Cíle

  Tento studijní program se člení na dvě studijní zaměření – Lingvistiku a Literární a kulturní studia. Každý student si zvolí jednu z těchto specializací. Všichni studenti musejí absolvovat pět povinných přehledových kurzů. Zbytek programu sestává z povinně volitelných předmětů, které si studenti vybírají na základě zvoleného zaměření, a volitelných kurzů v rámci MU. Téma magisterské diplomové práce si studenti volí na základě svého zaměření a absolvovaných kurzů. S výjimkou některých kurzů se zaměřením na překlad je jazykem veškeré výuky, studentských prací a zkoušek v tomto studijním programu angličtina.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • disponovat jazykovými kompetencemi v písemném i ústním projevu na úrovni C2 (Společného evropského referenčního rámce pro jazyky);
  • mít hluboké znalosti v oblasti literárních a kulturních teorií a literatur a kultur anglofonních zemí;
  • disponovat hlubokými znalostmi moderní funkční jazykovědy včetně historie anglického jazyka;
  • nezávislé práce a kritické analýzy
  • analyzovat, vyhodnotit a interpretovat primární a sekundární texty z oblasti literatury, kulturních studií, lingvistiky a překladu
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolventi tohoto programu budete schopni komplexního písemného i ústního projevu v angličtině a budete vybaveni vědomostmi o kultuře a dějinách anglicky mluvících zemí. Naši absolventi pracují na různorodých pozicích, neboť se vyznačují flexibilitou, schopností kritického uvažování a tvůrčího zpracovávání informací.

  Práci naleznete například jako vyučující angličtiny, překladatel či tlumočník, ale můžete se uplatnit i v jiných profesích, které vyžadují schopnost samostatného kritického a kreativního myšlení, výbornou vyjadřovací schopnost a dobré jazykové kompetence. Může jít například o redaktorskou činnost, publicistiku, cestovní ruch, neziskový sektor či zahraniční oddělení firem.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praxe není povinnou součástí tohoto programu. Můžete nicméně vycestovat do zahraničí na stáž v rámci programu Erasmus+, kde uplatníte nabyté poznatky a získáte praxi na rozmanitých pozicích. Stáž můžete absolvovat například ve vzdělávacích institucích, neziskových organizacích nebo v překladatelských agenturách.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Minimální rozsah magisterské diplomové práce je 125 000 znaků včetně poznámkového aparátu, vysvětlivek a soupisu použité literatury (bez titulních stran, obsahu, poděkování a příloh). Magisterská práce má charakter samostatného empirického výzkumu. Studující mohou pracovat s již publikovanými texty a daty přístupnými pro sekundární analýzu. Cílem magisterské práce je prokázat schopnost studenta kriticky pracovat s odbornými texty, zpracovávat koncepty a teorie a nacházet odpovědi na zadanou výzkumnou otázku.

 • Návaznost na další studijní programy

  Pokračovat můžete v doktorském studijním programu, kde můžete cíleně bádat nad vlastním výzkumným projektem. Následným výstupem je původní doktorská práce, která je přínosem pro obor Anglická jazykověda nebo Literatury v angličtině.

Základní údaje

Zkratka
N-AJ_
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

50
odhadovaný počet přijatých
79
počet aktivních studentů
81
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje