Navazující magisterské studium pomocných věd historických připravuje vysokoškolsky kvalifikované odborníky pro práci s různými typy historických pramenů. Cílem studia je prohloubení interpretační a metodologické výbavy v jednotlivých pomocněvědných disciplínách a aplikace nabyté teoretické výbavy při praktickém zpracovávání historických pramenů, především formou jejich kritických edic. Studenti si osvojí zásady interpretačních postupů a textové kritiky a budou schopni získané dovednosti z pomocných věd historických aplikovat v rámci interdisciplinárního přístupu v širším kontextu historických věd. Získají jazykové kompetence jak v současné odborné komunikaci v oboru, tak i v oblasti historických gramatik hlavních jazyků pramenů v českých archivech.

Studijní plány

Pomocné vědy historické
prezenční, jednooborový
Pomocné vědy historické
prezenční, hlavní
Pomocné vědy historické
prezenční, vedlejší

Studium

 • Cíle

  Navazující magisterské studium pomocných věd historických připravuje vysokoškolsky kvalifikované odborníky pro práci s různými typy historických pramenů. Cílem studia je prohloubení interpretační a metodologické výbavy v jednotlivých pomocněvědných disciplínách a aplikace nabyté teoretické výbavy při praktickém zpracovávání historických pramenů, především formou jejich kritických edic. Studenti si osvojí zásady interpretačních postupů a textové kritiky a budou schopni získané dovednosti z pomocných věd historických aplikovat v rámci interdisciplinárního přístupu v širším kontextu historických věd. Získají jazykové kompetence jak v současné odborné komunikaci v oboru, tak i v oblasti historických gramatik hlavních jazyků pramenů v českých archivech.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • aplikovat teoretická a metodologická východiska pomocných věd historických;
  • připravit kritickou edici vybraného historického pramene;
  • provést zpracování historických knihovních či archivních celků, popřípadě vybraných historických sbírek;
  • zpracovat náročné rešerše ke složitějším historickým problémům;
  • revidovat dosavadní závěry a navrhnout nové způsoby řešení a teorie.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi navazujícího magisterského studia pomocných věd historických budou především připraveni na další vědeckou dráhu v oboru, uplatní se při zpracovávání a katalogizaci historických archivních fondů a sbírek v archivech, v knihovnách s historickými knižními celky, v muzeích a galeriích.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Praxe není povinnou součástí studia, posluchači však mohou být zapojováni do práce na vědeckých úkolech pracoviště nebo si zvolit výběrovou praxi ve vybraných kulturně-vědeckých institucích.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Diplomová práce řeší dílčí odborný problém odpovídající typu studia. Student v diplomové práci musí prokázat schopnost samostatné odborné práce, zvládnutí příslušné odborné literatury a analýzy zkoumaného materiálu.

  Standardní rozsah magisterské práce je 140 000 znaků včetně poznámek pod čarou, a obsahu.

  Pokyny pro státní závěrečné zkoušky a vypracování magisterské diplomové práce jsou upraveny Směrnicí děkana FF č. 6/2017 O státních závěrečných zkouškách na FF MU.

  Vzor viz :

  http://archivnictvi.phil.muni.cz/media/2878034/vzor_bakalarske_prace.pdf

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolvent navazujícího magisterského studijního oboru pomocné vědy historické může (po splnění podmínek přijetí) pokračovat v doktorském studijním programu.

 • Další informace

Základní údaje

Název
Pomocné vědy historické
Zkratka
N-PV_
Kód
N0222A120004
Typ
magisterský navazující
Forma
prezenční
St. doba studia (v letech)
2
Titul
Mgr.
Profil
akademický
Vyučovací jazyk
čeština
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Akreditace do
4. 8. 2021

Filozofická fakulta
Program zajišťuje