Mé počítače mi rozumějí.

Představení studijního programu

Tento program je v navazujícím magisterském stupni určený absolventům bakalářského stupně téhož programu i absolventům příbuzných programů, hlavně filologických či informatických. Výuku realizujeme ve spolupráci Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty a kateder Fakulty informatiky MU.

Prohloubíte zde své znalosti z počítačové a korpusové lingvistiky a rozšíříte si zkušenosti s algoritmickým popisem jednotlivých rovin jazyka. Získáte širší pohled na tradiční i počítačovou lingvistiku ve vývojovém i světovém kontextu. Pozornost zaměřujeme na posílení programovacích dovedností, zejména v oblasti pokročilých technik zpracování přirozeného jazyka.

Naším cílem je vychovat z vás odborníky nejen s uceleným vzděláním, ale také připravené pro praxi i akademickou dráhu. Klademe proto důraz na vaše zapojení do praktických úkolů. Můžete se podílet na projektech, účastnit se konferencí nebo se angažovat v publikační činnosti. Budete také spolupracovat se subjekty z aplikační sféry v rámci jihomoravského regionu ve formě stáží nebo workshopů. Důraz klademe také na využívání bohaté nabídky zahraničních studijních pobytů v rámci programů Erasmus+ nebo CEEPUS.

Jako absolventi budete disponovat dobrou znalostí jazykovědné bohemistiky i počítačové a korpusové lingvistiky. Zvládnete se orientovat v počítačových technologiích a pracovat v týmu. Budete mít kompetence pro komunikaci ve spisovné češtině a v angličtině.

Je studium programu pro vás?

 • Přáli byste si prohloubit znalosti z počítačové a korpusové lingvistiky?

 • Plánujete se věnovat profesi v aplikační sféře IT?

 • Chcete se připravit na odborné doktorské studium v oboru se zaměřením na počítačovou lingvistiku?

Pokud souhlasíte, s podáním přihlášky na tento program neváhejte.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Program Počítačová lingvistika je v navazujícím magisterském stupni určen především absolventům bakalářského stupně téhož programu, ale i absolventům příbuzných programů, hlavně filologických či informatických. Cílem studia je prohloubení znalostí z počítačové a korpusové lingvistiky, rozšíření zkušeností s algoritmickým popisem jednotlivých rovin jazyka, širší pohled na tradiční i počítačovou lingvistiku ve vývojovém i světovém kontextu. Pozornost je zaměřena na posílení programovacích dovedností, zejména v oblasti pokročilých technik zpracování přirozeného jazyka. Výuka povinných a povinně volitelných předmětů je realizována ve spolupráci Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty, který je mateřským pracovištěm programu, a kateder Fakulty informatiky MU.

  Protože cílem je vychovat odborníky nejen s uceleným vzděláním, ale též s připraveností pro praxi i pro akademickou dráhu, klade se v magisterském stupni studia důraz na zapojení studentů do výzkumných úkolů obou pracovišť (podíl na projektech, účast na konferencích, publikační činnost) i do spolupráce se subjekty z aplikační sféry v rámci jihomoravského regionu (stáže, workshopy). Akcentováno je též využívání bohaté nabídky zahraničních studijních pobytů (Erasmus+, CEEPUS). Velká pozornost je soustředěna na přípravu kvalitní diplomové práce, často zaměřené na problematiku, jejíž řešení je uplatnitelné v praxi. Vzdělávání posluchačů magisterského studia směřuje k tomu, aby absolventi disponovali dobrou znalostí jazykovědné bohemistiky i počítačové a korpusové lingvistiky, kvalitní orientací v počítačových technologiích, kompetencemi pro komunikaci ve spisovné češtině a v angličtině i schopností práce v týmu, a byli tak vybaveni pro dobré pracovní uplatnění. Pro širší uplatnění v praxi je výhodou znalost dalších cizích jazyků, podpořená i možností volby sdruženého studia v kombinaci s  dalším filologickým programem.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • zasadit český jazyk do kontextu ostatních přirozených jazyků;
  • vysvětlit proces vývoje spisovné variety češtiny;
  • charakterizovat hlavní milníky ve vývoji počítačové lingvistiky;
  • využít v praxi algoritmický popis jednotlivých rovin češtiny;
  • využívat programovací jazyky a pokročilé techniky při zpracování přirozeného jazyka;
  • ovládat kodifikaci spisovného jazyka na vysoké úrovni, využívat komunikační dovednosti pro velmi dobrý psaný i mluvený projev (s důrazem na odborný styl);
  • písemně zpracovat zadané téma s použitím samostatně zvolené metody a s využitím domácí i zahraniční odborné literatury;
  • uplatnit komplexní odborné lingvistické (bohemistické) a zčásti informatické vzdělání jako předpoklad k doktorskému studiu.
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolventi budete disponovat velmi dobrou znalostí češtiny, praktickými zkušenostmi z oblasti počítačového zpracování přirozeného jazyka a kvalitním vhledem do světa informačních technologií.

  Ideálním místem pro uplatnění absolventů počítačové lingvistiky jsou firmy z oblasti informačních technologií zaměřené na práci s přirozeným jazykem a získávání informací z textu – například Google, Seznam či RWS Moravia. Práci můžete najít i ve firmách, které se zaměřují na programování a vývoj aplikací – například Red Hat. Vaše místo je také ve sféře práce s češtinou, angličtinou nebo dalšími jazyky. Můžete se věnovat korekturám, copywritingu, technical writingu nebo lokalizaci.

  Nadaní studenti se zájmem o další vzdělávání získávají teoreticko-metodologické vybavení také pro doktorské studium v oblasti lingvistiky i informatiky.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Zapojit do praxe se můžete již během studia formou interních i externích brigád, praxí a stáží. Vaši stáž navíc ohodnotíme 5 kredity v rámci povinně volitelného předmětu, pokud na ní odpracujete minimálně 40 hodin v daném kalendářním roce.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Magisterské práce v oblasti počítačové lingvistiky jsou zaměřeny převážně aplikačně a jejich výsledky jsou využitelné v praxi, nevylučují se ale ani práce teoretické. Studenti si mohou zvolit orientaci tématu směrem jazykovědným či informatickým, mj. v souvislosti s volbou vedoucího práce, který může být z Filozofické fakulty i z Fakulty informatiky MU. Práce propojující lingvistiku s informatikou obvykle mívají kromě vedoucího také konzultanta pro zajištění kvalitního vedení ve dvojici lingvista – informatik. Důraz je kladen na přehledné zasazení tématu do kontextu lingvistiky, počítačové lingvistiky či informatiky v českém, ale často i mezinárodním prostředí. U magisterských prací se očekává hlubší znalost výchozích teorií a použitých metodologií, důraz je kladen na vlastní, pokud možno inovativní přínos studenta.

  Magisterská práce musí splňovat nároky kladené na tento typ kvalifikačního výstupu, k nimž patří dobrá strukturace textu, srozumitelnost a výstižnost výkladu, přehlednost prezentace výsledků, adekvátní typografická úprava a kvalitní seznam bibliografických zdrojů.

  Práce mohou být zpracovány v angličtině, zvláště ty, které mají potenciál být publikovány v mezinárodním měřítku.

 • Návaznost na další studijní programy

  Po absolvování tohoto programu můžete pokračovat v doktorských programech vhodného zaměření na MU nebo na jiných univerzitách. Na Filozofické fakultě například v programu Český jazyk (obsahujícím mj. specializaci Experimentální a aplikovaná lingvistika) nebo na Fakultě informatiky v programu Informatika.

Základní údaje

Zkratka
N-PLIN_
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

14
počet aktivních studentů
12
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje
Ve spolupráci s