Pedagogiku je možné studovat rovněž jako jednooborové studium se specializací na školskou správu a vzdělávací politiku (v prezenční i kombinované formě).

Studium je provázáno s praxí v partnerských institucích, včetně např. MŠMT. Absolventi najdou uplatnění v oblasti správy a řízení vzdělávacích institucí, nebo vzdělávací politice, a to nejen v ČR.

Představení studijního programu

Jaké jsou zákonitosti učení? Jak funguje škola a školské systémy? Jaké je chování žáků ve třídě a jak můžeme popsat jejich vrstevnické vztahy? Jak se mění vzdělávání ve věku digitálních technologií? To jsou jen některé z otázek, které si klademe při studiu pedagogiky. Hledání odpovědí výzkumnými metodami je důležité nejen pro nové vědecké poznatky, ale také jako základ pro inovace ve vzdělávání, které jsou v současné době tak palčivou otázkou. Přidáte se k nám?

Tento program si klade za cíl především rozvinout a prohloubit vaše znalosti a dovednosti z bakalářského stupně studia. Budete rozvíjet nejen svoje kompetence v oblasti plánování, přípravy a realizace empirického výzkumu, ale i své schopnosti teoreticky zkoumat rozmanité otázky výchovy a vzdělávání.

Studium pedagogiky právě na Ústavu pedagogických věd je jedinečné v několika aspektech. V rámci studia máte možnost zvolit si některou ze studijních specializací a zaměřit se tak na oblast pedagogiky, která je vám blízká. Na našem ústavu si také sami vytvoříte svůj studijní plán. Kromě základních předmětů, jejichž splnění je povinné, si tak kurzy z nabídky povinně volitelných předmětů můžete vybírat zcela libovolně.

Jdeme s dobou a společně se studenty zkoumáme nové trendy v oblasti vzdělávání. Také pravidelně hostíme odborníky ze zahraničí, kteří s námi sdílejí své zkušenosti s novými technologiemi a alternativními přístupy. Sami budete mít také příležitosti vyjet za studiem či výzkumem na naše partnerské univerzity v zahraničí. Povinnou součástí programu je i odborná praxe. Již během studia se tedy seznámíte s možnostmi budoucího profesního uplatnění.

Je studium programu pro vás?

 • Absolvovali jste bakalářský program Pedagogika nebo příbuzný obor?

 • Jste profesionál nebo absolvent vysoké školy a chcete si rozšířit vzdělání nebo doplnit kvalifikaci?

 • Chcete získat vzdělání v oblasti pedagogických věd?

 • Zajímá vás teorie učení a chování žáků?

 • Zajímají vás moderní postupy při učení?

Pokud převažují kladné odpovědi, pak neváhejte a podejte si přihlášku do programu Pedagogika.

Kombinovaná forma studia

Výuka v rámci kombinované formy studia probíhá typicky v pátek – dopoledne i odpoledne, a to jedenkrát za čtrnáct dnů. Díky využívání online výukových systémů však můžete studovat prakticky odkudkoliv a kdykoliv.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do navazujících magisterských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu

  Termín pro podání přihlášky: 1. leden – 30. duben

  Komu je program určen: Obor je určen absolventům bakalářského studia stejného nebo obsahově podobného studijního oboru.

  Předmět přijímací zkoušky: Přijímací zkoušku tvoří znalostní test obsahující otázky s volnou odpovědí. Otázky vycházejí z témat bakalářských státních zkoušek programu Pedagogika. Délka písemného testu je 60 min.

  Prominutí přijímací zkoušky: Přijímací zkouška může být prominuta uchazečům, kteří složili s výborným (A), velmi dobrým (B) či dobrým (C) prospěchem bakalářskou zkoušku v jednooborovém nebo hlavním studijním plánu programu Pedagogika či Sociální pedagogika a poradenství na FF MU. Od absolvování státní závěrečné zkoušky by však neměly uplynout více než dva roky, tedy čtyři semestry.

  O prominutí přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia je potřeba požádat prostřednictvím e-přihlášky. Podklady pro prominutí přijímací zkoušky je třeba vložit nejpozději v den konání příslušné přijímací zkoušky do e-přihlášky do rubriky „Žádost o prominutí přijímací zkoušky“. Uchazeči, kteří konají Státní závěrečnou zkoušku (SZZ) na FF MU ve stejný den jako se koná příslušná přijímací zkouška, mohou pro účely posouzení žádosti vložit do e-přihlášky čestné prohlášení o termínu vykonání SZZ a o jeho výsledku.

  Web Ústavu pedagogických věd.

  Obecné informace k průběhu přijímacího řízení do navazujících magisterských programů na FF MU naleznete zde. Dokumenty k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou vedeny v Materiálech pro uchazeče.

 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program

  Hranice úspěšnosti u přijímací zkoušky: 50 bodů (maximální počet bodů 100).

Studium

 • Cíle

  Absolvent studijního oboru Pedagogika prokazuje široké znalosti vědního oboru, zná jeho principy a strukturu i vztahy k příbuzným oborům. Je vybaven teoretickými vědomostmi a praktickými dovednostmi potřebnými pro odbornou práci v oblasti (institucích) formálního i neformálního vzdělávání, a to i v mezinárodním prostředí. Rovněž disponuje znalostmi a dovednostmi v plánování, realizaci i vyhodnocení pedagogického výzkumu. Připraven je také ke koncepční, organizační či projektové činnosti ve školství i mimoškolním vzdělávání a díky vysoké míře profesní adaptability také k práci na řadě pozic ve státní správě. Studium přitom klade důraz na rozvoj těch kompetencí, které umožní absolventům nejen pracovat v odborných týmech, ale rovněž takové týmy řídit.

  Široce uplatnitelné dovednosti práce s odborným textem a rozvinuté komunikační kompetence (včetně kompetencí v oblasti zkušenostně-reflektivního učení a soft skills) může absolvent využít v celé řadě zaměstnání i v celoživotním učení. Jedná se zejména o schopnost vyspělého písemného (tvorba odborných, populárně naučných a publicistických textů, včetně projektových žádostí) a mluveného (prezentační dovednosti) projevu.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • charakterizovat a zhodnotit teorie, koncepty a metody soudobého poznání v pedagogických (i příbuzných disciplínách) vztahujících se k procesu vyučování a učení;
  • popsat a vysvětlit základní teorie vyučování a učení, teorie kurikula a teorie školy;
  • charakterizovat hlavní vývojové trendy evropského školství, včetně inovativních koncepcí vzdělávání;
  • orientovat se v procesech, principech a mechanismech vzdělávací politiky na národní a evropské úrovni;
  • interpretovat procesy řízení a správy školských institucí a vzdělávacího systému;
  • orientovat se v metodologických postupech pedagogického výzkumu, navrhnout a realizovat výzkumný projekt;
  • charakterizovat různé formy a kritéria vnější a vnitřní evaluace a sebeevaluace ve vzdělávacích institucích;
  • využívat principů projektového managementu při tvorbě, realizaci i řízení projektů ve vzdělávání;
  • analyzovat vzdělávací potřeby různých cílových skupin ve vzdělávání a ve školských institucích;
  • využívat širokou škálu vzdělávacích metod a technik pracujících se zkušeností a reflexí s vědomím jejich specifik, a bude je schopen tvořivě upravovat v závislosti na potřebách konkrétních cílových skupin;
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolventi budete schopni naplánovat, realizovat a vyhodnotit pedagogický výzkum. Zvládnete analyzovat vzdělávací potřeby různých cílových skupin a navrhnout odpovídající vzdělávací aktivity. Budete umět využívat širokou škálu vzdělávacích metod a tvořivě je upravovat v závislosti na potřebách konkrétních cílových skupin. Dokážete také provádět koncepční, organizační a projektovou činnost ve školství i mimoškolním vzdělávání.

  Uplatníte se v různých vzdělávacích institucích, školských i mimoškolských institucích, konzultačních společnostech, různých neziskových organizacích nebo ve státních výchovných a vzdělávacích institucích.

  Našimi absolventy jsou například lektoři v institucích formálního i neformálního vzdělávání, výzkumníci, poradci, žurnalisté, pracovníci v institucích státní správy a samosprávy, nebo projektoví pracovníci.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Součástí programu je povinná praxe, pomocí které získáte nebo si prohloubíte praktické dovednosti a kompetence pro práci ve vzdělávacích institucích (školské správě), ve vzdělávací politice, na poli přípravy a realizace pedagogického výzkumu ve školských i mimoškolských institucích, nebo pro práci v konzultačních společnostech, neziskových organizacích i státních výchovných i vzdělávacích institucích, v nichž se realizují výchovné a vzdělávací aktivity přednostně využívající zkušenostně-reflektivní učení.

  Cílem praxe je získat konkrétní pracovní zkušenosti, seznámit se s pracovními podmínkami, náplní práce příslušných pracovníků a pracovními nároky. Posluchači se komplexně seznámí s každodenním fungováním a kulturou konkrétní instituce či oddělení tak, aby si mohli vyzkoušet vlastní schopnosti a předpoklady k práci v oblasti vzdělávání. Ke klíčovým cílům praxe patří „samostatná“ práce studentů. Našimi partnery při realizaci praxí jsou např. odbory školství na krajských či městských úřadech, centra volného času, různé školy a školské organizace.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Doporučený rozsah magisterské diplomové práce je 120 000 znaků. Maximální rozsah 200 000 znaků.

  Je možné si vybírat ze tří základních typů práce: 1) Teoreticko-empirická práce obsahující výzkumný projekt, 2) Teoreticko-aplikační práce, 3) Teoretická práce.

  Text se drží jednoho hlavního tématu vyjádřeného názvem. Prezentuje aktuální stav poznání tématu. Zdrojová literatura je aktuální a reprezentativní. Hlavní argumenty jsou průkazné. Text je terminologicky jednotný a terminologie přiměřená. Práce má jasné závěry.

  Zkoumaný vzorek a použitá metoda jsou dostatečně popsány. Kvantitativní či kvalitativní metoda je vhodně vybrána. Prezentace výsledků je srozumitelná. Interpretace a diskuse výsledků jsou přiměřené a korektní. Tabulky jsou dobře zpracovány a jsou přehledné a srozumitelné.

  Nedílnou součástí diplomové práce je ukázka sesbíraného datového materiálu (v příloze práce). V případě kvalitativního výzkumu se jedná o vložení tří až pěti stran přepisu rozhovoru či terénních poznámek, v případě kvantitativního výzkumu se jedná o vložení tří až pěti oskenovaných vyplněných dotazníků. Data musí být anonymizována, tzn., pravá jména musí být nahrazena pseudonymy. V případě použití jiných výzkumných postupů a metod je nutné konzultovat ukázku sesbíraného datového materiálu s vedoucím diplomové práce.

  Teoretická část: prokazuje schopnost samostatně pracovat s reprezentativním vzorkem české a cizojazyčné literatury, vyjadřuje vlastní postoj k tématu podložený argumenty.

  Empirická část: prokazuje schopnost porozumět realizovaným výzkumům, metodologické uvažování a schopnost srozumitelně, smysluplně a přehledně prezentovat výsledky výzkumů.

  Aplikační část: prokazuje porozumění existujícímu modelovému projektu nebo vytváří modelový projekt realizovatelný v praxi.

  Práce musí obsahovat úvodní strany a prohlášení autora o původnosti práce.

 • Návaznost na další studijní programy

  V dalším studiu můžete pokračovat v doktorských studijních programech Pedagogika nebo Andragogika. Cílem doktorského studia je připravit vás na samostatnou a vysoce odbornou vědecko-výzkumnou činnost v oblasti pedagogických oborů.

  Absolvent doktorského studia pedagogiky disponuje pedagogickými schopnostmi a znalostmi základních i profilujících pedagogických disciplín, metodologie pedagogického výzkumu, projektování a realizace empirického výzkumu a evaluace jeho výsledků, zprostředkování výsledků svého bádání odborné komunitě a je schopen spolupráce s odborníky z jiných pracovišť v národním i mezinárodním měřítku.

  Studujte na předním výzkumném pracovišti, které má za sebou řadu excelentních vědeckých výsledků v mezinárodních impaktovaných časopisech, realizuje výzkumné projekty financované Grantovou agenturou ČR a vědecky vychovalo mnoho vynikajících českých akademiků!

Základní údaje

Zkratka
N-PG_
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
PhDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

80
odhadovaný počet přijatých
40
počet aktivních studentů
33
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje