Rozumět hudbě.

Představení studijního programu

Zajímá vás stará hudba a její interpretace? Chcete se dozvědět více o problematice hudebního projevu starších slohových epoch, zejména baroka, ale také renesance a klasicismu?

Tento typ studia důsledně spojuje hlediska hudebně – praktická s hledisky muzikologickými, a jako takový je jedním z mála svého druhu ve střední Evropě.

Studium je zaměřeno na teorii vztahující se k hudbě 16. až 18. století a její provozovací praxi. Přibližně polovinu studia zahrnují přednášky a semináře (dějiny a teorie staré hudby, paleografie, rétorika, kontrapunkt, ornamentace, basso continuo atd.), které vám přinesou řadu nových poznatků.

Další části výuky tvoří individuální vokální nebo instrumentální praxe. Ze širokého výběru si zvolíte svou specializaci. Vybírat můžete například ze zpěvu, houslí, violoncella, flauta traversa, zobcové flétny, cembala nebo varhan.

Lekce vedou zkušení hudební umělci, kteří jsou svou koncertní činností dobře známí nejen v České republice, ale i v zahraničí. Jednou z nejzajímavějších součástí studia je hra ve variabilních ansámblech a specializované workshopy.

Významným aspektem studia je zapojení do koncertních projektů. Ty jsou realizovány každý semestr s novým repertoárem a zakončovány společným koncertem všech studentů. Při přípravě koncertních projektů se budete setkávat s významnými interprety staré hudby, kteří vám budou pomáhat aplikovat pravidla poučené interpretace. Spolupracovat s nimi budete jak v rámci malých souborů, tak i v orchestru tvořeném všemi studenty. Již v průběhu studia se tak budete moci zapojovat do koncertního provozu různých profesionálních hudebních souborů.

Poměr mezi teoretickými a praktickými disciplínami vychází z potřeby mezioborového přístupu k interpretaci staré hudby. V rámci studia je také možno realizovat studijní pobyt v rámci programu Erasmus+ na některé ze zahraničních univerzit.

Program je realizován formou šestisemestrálního jednooborového studia, které je zakončeno státní závěrečnou bakalářskou zkouškou a absolventským koncertem. Forma studia je kombinovaná. Čtyřikrát za semestr budete mít hromadnou teoretickou výuku (pátky) a hromadnou praktickou výuku, tak zvané ansámblové workshopy (navazující soboty).

Individuální praktická výuka se koná zpravidla pětkrát, podle zvolené specializace. Kromě lekcí zpěvu a hry na nástroj se budete během studia věnovat i obecné problematice, jako jsou všeobecné dějiny hudby, dějiny hudební teorie nebo úvod do provozovací praxe staré hudby. Do programu studia jsou zařazeny i speciální oblasti z praxe, jako je problematika hudebního zápisu, tempa, hudební ornamentika, historická ladění, ale i problematika ediční práce týkající se hudebnin 17. a 18. století.

Jako absolventi budete schopni samostatně a úspěšně řešit problémy provozovací praxe staré hudby, od výběru repertoáru a přípravy notového materiálu až po jeho nastudování a koncertní provedení. Ovládnete techniku zvoleného nástroje či zpěvu a dokážete tak aktivně reagovat na požadavky koncertní, badatelské a ediční praxe.

Je studium programu pro vás?

 • Zajímá vás hudba starších stylových epoch?

 • Chcete studovat program, ve kterém je vyrovnaná praktická i teoretická část studia?

 • Chcete se zdokonalovat v provozovací praxi v rámci oboru s nejdelší historií v České republice?

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Studium je zaměřeno na teorii staré hudby a její provozovací praxi. Přibližně dvě třetiny studia zahrnují přednášky a semináře (dějiny a teorie staré hudby, paleografie, rétorika, kontrapunkt, ornamentace, basso continuo atd.) Zbytek výuky tvoří individuální vokální nebo instrumentální praxe, vedená lektory na základě zvolené specializace každého studenta (zpěv, viola da gamba, violoncello, loutna, traverso, zobcová flétna, cembalo, varhany), ansámblová hra a specializované workshopy. Poměr mezi teoretickými a praktickými disciplínami vychází z potřeby interdiciplinárního přístupu k interpretaci staré hudby.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Aplikovat v praxi teoretické principy historicky poučené interpretace
  • Analyzovat hudební kompozice a kompoziční styly
  • Definovat zásady poučené interpretace staré hudby
  • Orientovat se v historickém vývoji hudebních slohů a stylů
  • Orientovat se v metodologii muzikologie
  • Popsat základní disciplíny oboru
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolventi budete schopni porozumět problematice staré hudby, vyznáte se v dějinách hudebních slohů i dobové provozovací praxi. Budete schopni analyzovat hudebniny s ohledem na hudební rétoriku, hudební formy či historické notační systémy a zvládnete realizovat basso continuo.

  Všechny získané teoretické znalosti budete schopni aplikovat ve zpěvu nebo v aktivní hře na dobový nástroj na základě své zvolené specializace. Studium vás připraví na práci v pedagogických oborech uměleckého zaměření, ale i na akademických pracovištích a v uměleckých souborech zaměřujících se na provozovací praxi staré hudby.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Polovinu studia tvoří praktická výuka, na kterou je kladen velký důraz. Kromě ní můžete absolvovat volitelnou praxi ve vámi vybrané kulturní instituci, a to například v hudebním archivu, divadle, filharmonii nebo se můžete zapojit do managementu různých hudebních festivalů a produkcí.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah bakalářské práce je 70 000 znaků včetně poznámek pod čarou, titulního listu, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a anotací. Studující mohou pracovat s již publikovanými texty a daty přístupnými pro sekundární analýzu. Měli by předvést schopnost kriticky pracovat s odbornými texty, zpracovávat koncepty a teorie v nich nalezené a nacházet v nich relevantní odpovědi na zadanou otázku.

  Témata práce musí zahrnovat hudební problematiku do začátku 19. století. Všechny formální náležitosti práce jsou uvedeny na webových stránkách ÚHV: http://music.phil.muni.cz/

 • Návaznost na další studijní programy

  Po absolvování programu Teorie a provozovací praxe staré hudby je možné navázat ve studiu magisterského stupně studijního programu Hudební věda.

Základní údaje

Zkratka
B-SH_
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

29
počet aktivních studentů
7
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje