Nová média v umění a kultuře.

Představení studijního programu

Zajímáte se o umění a technologie a chtěli byste tyto zájmy propojit při studiu? Patříte ke generaci „born digital“, pro kterou je přirozené využívat nové technologie jako média kreativity a komunikace? Potom je tento program šitý na míru právě vám.

Teorie interaktivních médií je jediný univerzitní studijní program zaměřený na studium umění nových médií v České republice a na Slovensku. Poskytuje ucelené vzdělání v bakalářském i navazujícím magisterském stupni studia, a to v prezenční i kombinované formě. Výuku zajišťují kvalifikovaní odborníci s bohatou pedagogickou zkušeností, kteří jsou často sami aktivně zapojení do organizování festivalů, kurátorství výstav a tvorby umění nových médií.

Studium Teorie interaktivních médií vás vybaví znalostmi z historie a teorie umění nových médií. Poznáte terminologii a metodologii uměnověd, mediálních studií a filozofie médií, a to v širším kontextu kyberkultury a vizuální kultury. Kromě povinných předmětů můžete vybírat z bohaté nabídky povinně volitelných kurzů.

Program nabízí také předměty vyučované rodilými mluvčími v angličtině. Každý semestr je vyučován předmět Mistrovské lekce, do kterého zveme odborníky z praxe, umělce, kurátory, organizátory festivalů, herní vývojáře nebo třeba akademiky, kteří právě napsali novou knihu.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

 • Zajímáte se o umění 20. a 21. století, které využívá nové technické nástroje, hlavně digitální a síťové technologie?

 • Chcete zkoumat umění nových médií z hlediska historického vývoje a v kontextu různých teoretických koncepcí?

 • Chcete poznat tvorbu počítačem generovaných obrazů a hudby?

 • Zajímají vás audiovizuální díla?

 • Chcete znát základy marketingu a PR?

 • Baví vás digitální hry a chcete se dozvědět více o jejich prototypování?

Pokud jste na většinu otázek odpověděli kladně, pak neváhejte a podejte si přihlášku do našeho programu.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2023/2024
Termín podání do půlnoci 28. 2. 2023

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Kritérium pro přijetí ke studiu představují výsledky Testu studijních předpokladů (TSP). Uchazeči mohou být přijati také na základě dalších kritérií, viz Přijetí bez přijímací zkoušky. K výsledkům Národních srovnávacích zkoušek SCIO se na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity nepřihlíží.

  E-přihlášky ke studiu podávejte od 1. 11. 2022 do 28. 2. 2023.
  Termín konání zkoušky bude uveden v elektronické pozvánce ke zkoušce, která bude vložena do e-přihlášky. Papírové pozvánky fakulta uchazečům nezasílá. Uchazeči, kteří se ve sdruženém studiu hlásí do hlavního a vedlejšího plánu, musí splnit podmínky přijetí do obou těchto plánů.

  Test studijních předpokladů (TSP)

  Aktuální informace najdete zde

  Oborová zkouška

  Pro přijetí ke studiu tohoto programu není třeba skládat oborovou zkoušku.

  Přijetí bez přijímací zkoušky

  Veškeré podklady pro prominutí přijímací zkoušky je třeba vložit v podobě autorizovaných konverzí (Co je autorizovaná konverze a kdo ji může provést? ) přímo do e-přihlášky do rubriky Žádost o prominutí přijímací zkoušky nejpozději do 28. 2. 2023.

  Prominutí přijímací zkoušky je možné na základě splnění alespoň jednoho z následujících kritérií:
  1. potvrzení o účasti v celostátním či krajském kole SOČ v oborech Teorie kultury, umění a umělecké tvorby a Informatika;
  2. prospěchu ze čtyř profilových předmětů stanovených fakultou: český (slovenský) jazyk, základy společenských věd/ občanská nauka a dva další libovolné předměty z následující nabídky: anglický jazyk, čínština, dějepis, francouzský jazyk, hudební výchova, informatika, italský jazyk, latina, matematika, německý jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk.
  O prominutí přijímací zkoušky na základě prospěchu mohou požádat uchazeči, kteří z každého ze čtyř profilových předmětů dosáhli průměrného prospěchu nejvýše do 1,5 (včetně). Celkový průměr ze všech předmětů se nebere v úvahu. Semináře z jednotlivých předmětů se nezohledňují.
  Při výpočtu průměru se berou v úvahu známky z posledních čtyř ročníků takto: z posledního ročníku se započítává pololetní vysvědčení, z předcházejících tří ročníků vysvědčení závěrečná. Současně se požaduje, aby uchazeči studovali každý z vybraných profilových předmětů na střední škole v posledních čtyřech ročnících alespoň po dobu dvou let.
  Středoškolský prospěch můžete doložit vložením autorizované konverze jednoho ze dvou následujících dokumentů:
  1. Potvrzení středoškolského prospěchu z e-přihlášky: vepište prospěch do tabulky v e-přihlášce, tabulku vytiskněte a nechte potvrdit střední školou ( Jak vytisknout a potvrdit prospěch z e-přihlášky: návod );
  2. Katalogový list: katalogový list musí obsahovat Vaše jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo, razítko a podpis střední školy.
  Pouze v případě, že jste maturovali před podáním přihlášky a nemůžete už získat výše zmíněné dokumenty, můžete do e-přihlášky vložit autorizované konverze všech středoškolských vysvědčení z posledních čtyř ročníků školy.
 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program
  Hranice percentilu TSP pro prospěch u přijímací zkoušky: 30

Studium

 • Cíle

  Co je naším posláním?

  Teorie interaktivních médií (TIM) se zaměřuje na studium umění nových médií. Umění nových médií je označení pro široké spektrum uměleckých děl a postupů využívajících především digitální a síťové technologie, které reflektují klíčový aspekt současné civilizace – všudypřítomnost informačních a komunikačních technologií (IKT) a jejich transformační vliv na kulturu a společnost. Posláním oboru je vyvažovat instrumentální a utilitární přístupy informatiky a počítačové vědy studiem kreativních způsobů práce s novými médii.

  Jací jsou naši studenti?

  Obor Teorie interaktivních médií je vhodný zejména pro generaci tzv. „born digital“ vybavenou počítačovou gramotností získanou zkušenostmi s hraním počítačových her, s budováním vztahů napříč sociálními sítěmi a fyzickým světem nebo s vlastní tvorbou v prostředí nových médií, pro kterou je přirozené chápat počítač jako prostředek a prostředí kreativity a interaktivity.

  Co umí naši absolventi?

  Absolventi bakalářského stupně studia oboru Teorie interaktivních médií jsou vybaveni arzenálem terminologie a metodologie uměnověd, mediálních studií a filozofie médií. Znají historii umění nových médií a jsou schopni pojmenovat specifickou estetiku a poetiku této tvůrčí oblasti. Rozumí umění nových médií jako součásti vizuální kultury a kyberkultury. Jsou vybaveni praktickými dovednostmi z oblasti akademického psaní a mohou získat dovednosti v oblasti kreativní práce s novými médii.

  V čem jsme jedineční?

  Teorie interaktivních médií je jediný teoretický obor zaměřený na studium nových médií v České republice a na Slovensku, který poskytuje ucelené vzdělání v bakalářském i navazujícím magisterském stupni studia, a to v prezenční i kombinované formě. Výuku zajišťují kvalifikovaní odborníci s bohatou pedagogickou zkušeností, kteří jsou často sami aktivně zapojení do organizování festivalů, kurátorství výstav a tvorby umění nových médií.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • orientovat se v historii umění nových médií v širším kontextu vztahu umění a techniky;
  • užívat základní terminologii uměnověd a teorie nových médií;
  • vysvětlit estetiku a poetiku novomediálních děl;
  • orientovat se v současném dění v oblasti umění nových médií v českém i světovém kontextu;
  • kultivovaného písemného projevu s využitím znalostí formálních a obsahových požadavků kladených na odborný text.
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolventi bakalářského studia najdete uplatnění v kreativních odvětvích současné informační společnosti. Budete platným členem tvůrčích a organizačních týmů festivalů a výstav umění nových médií. Můžete také působit v kulturních a paměťových institucích, ve kterých využijete znalosti nových estetických a komunikačních strategií rozvíjejících se v prostředí nových médií. Své znalosti a dovednosti dobře uplatníte i při práci v médiích.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Během studia absolvujete minimálně 80 hodin praxe, která je povinně volitelná. Vyučujícímu předmětu doručíte písemné vyjádření svého nadřízeného, ve kterém uvede popis vaší práce a její zhodnocení. Předmět můžete absolvovat celkem dvakrát za studium.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Bakalářská diplomová práce má prokázat způsobilost studenta aktivně využívat získané znalosti z historie a teorie umění a kultury nových médií. Student by měl předvést schopnost kriticky pracovat s odbornými texty, zpracovávat koncepty a teorie v nich nalezené a nacházet v nich relevantní odpovědi na zadanou otázku. Formální náležitosti upravuje dokument Pravidla psaní písemných prací a citační a bibliografické normy ÚHV FF MU: http://music.phil.muni.cz/media/3005217/pravidla.pdf

 • Návaznost na další studijní programy

  Studijní program pokračuje v navazujícím magisterském programu Teorie interaktivních médií, v němž se můžete zaměřit na kurátorství umění nových médií (off-line i on-line) nebo se zdokonalit v publicistických žánrech. Další možností je zvolit navazující studijní programy Management v kultuře nebo Učitelství estetické výchovy, které jsou zajišťovány stejným pracovištěm. Zvolit můžete případně jiné navazující magisterské studijní programy zaměřené na studium uměnověd nebo na mediální studia.

 • Další informace

Základní údaje

Zkratka
B-INME_
Typ
bakalářský
Profil
akademický
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

120
odhadovaný počet přijatých
192
počet aktivních studentů
32
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje