Slovanské areály: fascinující blízkost i rozdílnost

Cíle studijního programu

Doktorský program areálově-filologických studií má za cíl připravit komplexně vzdělaného odborníka v rámci specifického areálového oboru, který se bude s nadhledem orientovat v kulturních souvislostech a v širších literárních, jazykových a historických problémech jím studovaného areálu. Studium takovéhoto doktorského oboru na Ústavu slavistiky je logické, neboť slavistika sama o sobě je typicky areálovým oborem, zabývajícím se srovnávacím zkoumáním často smíšených (slovansko-neslovanských) areálů střední a východní Evropy a Balkánu na pozadí dalších evropských jazykových a kulturně politických areálů. Areálové studium v sobě propojuje různé humanitní vědy (filologie, historie, antropologie, etnologie, obecně kulturní studia), což přispívá k vědecké komplexnosti a širokému rozhledu absolventa a je proto určeno jak absolventům magisterského studia slavistických oborů, tak dalších humanitních oborů, především historie či etnologie.

Zásadní formou doktorského studia programu je systematická příprava na tvůrčí vědeckou a odbornou práci pod individuálním vedením pověřeného školitele. Základem pro to by měla být srovnávací typologie uměleckých, publicistických a odborných textů, propojovaná s terénním výzkumem či zevrubnou archivní heuristikou.

Studium doktorandy postupně provádí všemi fázemi výzkumného procesu od přípravy návrhu výzkumného projektu přes získávání, analýzu a kritické zhodnocení dat či pramenných údajů až po publikaci výsledků a sepsání disertace. Kreditový systém studia skýtá možnost individuálního časového rozvržení studia a jeho průběžné modifikace, včetně zařazení zahraničních studijních či badatelských pobytů nebo také terénního výzkumu. Ve vědeckém rozvoji doktorandovi pomáhají doktorské a specializované semináře, na nichž doktorand diskutuje téma a problémy své disertace v širším odborném kolektivu svých kolegů a školitelů, jež přispívají k rozvoji kritického myšlení a argumentačních schopností či kritické interpretace textů a pramenných materiálů. Do výuky jsou také zapojeny mimořádné přednáškové kurzy zahraničních specialistů, které rozšiřují znalostní kompetence doktoranda a tříbí jeho jazykové dovedností (studium předpokládá zvládnutí jednoho světové a dalšího slovanského jazyka mimo původní doktorandův studovaný obor). Samozřejmostí je prezentace výsledků doktorandova bádání na tuzemských i zahraničních konferencích, kolokviích, workshopech či kulatých stolech a publikace výsledků doktorandovy vědecké práce jak v domácích recenzovaných časopisech, tak, minimálně jednou za studium, také v zahraničím odborném periodiku. Během studia sepisuje doktorand také alespoň jednu recenzi na odbornou knihu, vztahující se k disertačnímu projektu a na další vědeckou praxi se připravuje i podáním grantové přihlášky. V dalších kurzech rozšiřuje a prohlubuje své kompetence v oblasti teorie a metodologie a v souladu se svým individuálním studijním plánem absolvuje teoretické, metodologické, faktografické či jazykové kurzy odpovídající jeho konkrétnímu areálovému zaměření a disertačnímu projektu. Studium umožňuje i osvojení si umění popularizace vědeckého bádání, práci s médii a v neposlední řadě si doktorand pod dohledem školitele připraví výběrový předmět pro bakalářské studium odpovídající zaměření jeho disertačního projektu a získá tak nezanedbatelné pedagogické zkušenosti.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Doktorský program areálově-filologických studií má za cíl připravit komplexně vzdělaného odborníka v rámci specifického areálového oboru, který se bude s nadhledem orientovat v kulturních souvislostech a v širších literárních, jazykových a historických problémech jím studovaného areálu. Studium takovéhoto doktorského oboru na Ústavu slavistiky je logické, neboť slavistika sama o sobě je typicky areálovým oborem, zabývajícím se srovnávacím zkoumáním často smíšených (slovansko-neslovanských) areálů střední a východní Evropy a Balkánu na pozadí dalších evropských jazykových a kulturně politických areálů. Areálové studium v sobě propojuje různé humanitní vědy (filologie, historie, antropologie, etnologie, obecně kulturní studia), což přispívá k vědecké komplexnosti a širokému rozhledu absolventa a je proto určeno jak absolventům magisterského studia slavistických oborů, tak dalších humanitních oborů, především historie či etnologie.

  Zásadní formou doktorského studia programu je systematická příprava na tvůrčí vědeckou a odbornou práci pod individuálním vedením pověřeného školitele. Základem pro to by měla být srovnávací typologie uměleckých, publicistických a odborných textů, propojovaná s terénním výzkumem či zevrubnou archivní heuristikou.

  Studium doktorandy postupně provádí všemi fázemi výzkumného procesu od přípravy návrhu výzkumného projektu přes získávání, analýzu a kritické zhodnocení dat či pramenných údajů až po publikaci výsledků a sepsání disertace. Kreditový systém studia skýtá možnost individuálního časového rozvržení studia a jeho průběžné modifikace, včetně zařazení zahraničních studijních či badatelských pobytů nebo také terénního výzkumu. Ve vědeckém rozvoji doktorandovi pomáhají doktorské a specializované semináře, na nichž doktorand diskutuje téma a problémy své disertace v širším odborném kolektivu svých kolegů a školitelů, jež přispívají k rozvoji kritického myšlení a argumentačních schopností či kritické interpretace textů a pramenných materiálů. Do výuky jsou také zapojeny mimořádné přednáškové kurzy zahraničních specialistů, které rozšiřují znalostní kompetence doktoranda a tříbí jeho jazykové dovedností (studium předpokládá zvládnutí jednoho světové a dalšího slovanského jazyka mimo původní doktorandův studovaný obor). Samozřejmostí je prezentace výsledků doktorandova bádání na tuzemských i zahraničních konferencích, kolokviích, workshopech či kulatých stolech a publikace výsledků doktorandovy vědecké práce jak v domácích recenzovaných časopisech, tak, minimálně jednou za studium, také v zahraničím odborném periodiku. Během studia sepisuje doktorand také alespoň jednu recenzi na odbornou knihu, vztahující se k disertačnímu projektu a na další vědeckou praxi se připravuje i podáním grantové přihlášky. V dalších kurzech rozšiřuje a prohlubuje své kompetence v oblasti teorie a metodologie a v souladu se svým individuálním studijním plánem absolvuje teoretické, metodologické, faktografické či jazykové kurzy odpovídající jeho konkrétnímu areálovému zaměření a disertačnímu projektu. Studium umožňuje i osvojení si umění popularizace vědeckého bádání, práci s médii a v neposlední řadě si doktorand pod dohledem školitele připraví výběrový předmět pro bakalářské studium odpovídající zaměření jeho disertačního projektu a získá tak nezanedbatelné pedagogické zkušenosti.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatné vědeckovýzkumné práce v oblasti areálových studií (se zaměřením na zvolený areál);
  • dobře a s nadhledem se orientovat v kulturních souvislostech a v širších literárních, jazykových a historických problémech kulturních evropských (zejména slovanských a slovansko-neslovanských) areálů;
  • metodologicky správně a eticky uchopit zkoumanou problematiku;
  • pedagogické činnosti v oblasti výuky kultury evropských (slovanských) areálů, resp. konkrétního areálu na vysokých školách;
  • popularizovat v médiích zvolené areály a představovat s nadhledem jejich hlavní problémy;
  • připravovat grantové žádosti v oboru i mimo něj;
  • aplikovat hlubší znalosti zvolených dominantních areálů ve své publikační činnosti;
  • vytvářet a prezentovat výsledky své práce na národních i mezinárodních konferencích;
  • vědecké organizační a ediční práce;
  • komunikovat ve světovém jazyce a dalším jedním až dvěma jazyky zvoleného areálu.
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent doktorského oboru je kvalifikovaným a kompetentním znalcem problematiky areálově-filologických studií jak v její obecné poloze, tak v okruhu jednoho nebo více kulturních areálů, např. střední Evropy, Balkánu, východní Evropy. Je odborníkem na problematiku menšinových kultur, multikulturalismu, kulturní komparatistiky v rámci toho kterého areálu. Zvládnutím teoretických a metodologických úskalí výzkumu a osvojením si činností potřebných k vědecko-organizační a ediční práci a pedagogických dovedností je předurčen k vědecké kariéře na vysokoškolských i dalších akademických pracovištích. Vedle specializovaných znalostí ovšem bude schopen nabídnout také samostatné uvažování a jednání, kritické a racionální myšlení a soustavnou práci s informacemi. Široká nabídka výběrových kurzů jej pak připraví i pro komunikaci s médii o problémech zkoumaného jednoho či více areálů či pro popularizaci výsledků (nejen) své vědecké práce a bude tedy připraven i pro práci mimo akademický sektor. To vše, včetně jazykových znalostí a netypicky širokého areálového záběru mu umožní uplatnit se i v institucích EU a dalších mezinárodních organizacích včetně NGO, bude připraven i na výkon středních a vyšších funkcí ve veřejné správě, může se uplatnit v politických funkcích blízkých zahraniční, školské a kulturní politice státu. Široký kulturní rozhled, znalost historie, literatury i jazykových problémů areálů takovéhoto absolventa také může nasměrovat do diplomatických služeb.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Završení doktorského studia reprezentuje disertační práce mající povahu autonomního badatelského výkonu, který je postaven nejen na originálním zpracování jedinečného tématu, ale odpovídá i adekvátnímu teoretickému a metodologickému zakotvení.

  Disertační práce má minimálně 180 000 znaků. Součástí rozsahu bývá obvykle poznámkový aparát a bibliografie, nikoliv však úvodní strany a přílohy.

  Práce musí kromě vlastního textu obsahovat titulní list, prohlášení o původnosti, obsah, soupis použité literatury, poznámkový aparát a cizojazyčné resumé.

Základní údaje

Zkratka
D-FAS_
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

8
počet aktivních studentů
1
počet závěrečných prací

Filozofická fakulta
Program zajišťuje