Program má za cíl připravovat špičkové odborníky ve vědních oborech souvisejících s onkologií a hematologií. Absolventi by měli být připraveni na další vědeckou činnost v akademických institucích či ve zdravotnických zařízeních.

V případě pokračujících vědeckých kariér je u absolventů aktivně podporována dlouhodobá zahraniční zkušenost na pozicích postdoktorandů. Jednotlivá pracoviště podílející se na činnosti oboru pokrývají celou šíři témat z oblasti onkologie a hematologie, ve kterých jsou také školeni doktorandi.

Spojovacím prvkem mezi laboratořemi, akademickými institucemi a zdravotnickými zařízeními jsou sdílené technologie, společné pracovní semináře, odborné semináře, konference a vzájemné mentorování Ph.D. kandidátů. Studenti jsou motivováni vysokou odbornou kvalitou výzkumu v kompetitivním, ale spolupráci otevřeném prostředí. Výkon jednotlivých studentů je oceňován jak finančně, tak také např. formou účasti na prestižních zahraničních konferencích.

Studijní plány

Hematologie
prezenční, se specializací
Hematologie (kombinovaný)
kombinovaný, se specializací
Solidní nádory
prezenční, se specializací
Solidní nádory (kombinovaný)
kombinovaný, se specializací

Studium

 • Cíle

  Program má za cíl připravovat špičkové odborníky ve vědních oborech souvisejících s onkologií a hematologií. Absolventi by měli být připraveni na další vědeckou činnost v akademických institucích či ve zdravotnických zařízeních.

  V případě pokračujících vědeckých kariér je u absolventů aktivně podporována dlouhodobá zahraniční zkušenost na pozicích postdoktorandů. Jednotlivá pracoviště podílející se na činnosti oboru pokrývají celou šíři témat z oblasti onkologie a hematologie, ve kterých jsou také školeni doktorandi.

  Spojovacím prvkem mezi laboratořemi, akademickými institucemi a zdravotnickými zařízeními jsou sdílené technologie, společné pracovní semináře, odborné semináře, konference a vzájemné mentorování Ph.D. kandidátů. Studenti jsou motivováni vysokou odbornou kvalitou výzkumu v kompetitivním, ale spolupráci otevřeném prostředí. Výkon jednotlivých studentů je oceňován jak finančně, tak také např. formou účasti na prestižních zahraničních konferencích.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Samostatné odborné práce v oboru onkologie a hematologie
  • Samostatné odborné práce v oboru laboratorní a experimentální onkologie, nádorové biologie a hematologie
  • Uplatnění při samostatné odborné práci znalosti z oboru nádorové biologie
  • Rozumět teoriím, konceptům a metodám, které reprezentují aktuální trendy v oblasti v oblasti tématu jeho disertační práce v onkologii a hematologii
  • Dokáže připravit kompetitivní grantovou žádost o výzkumný projekt
  • Dokáže připravit návrh vlastního výzkumného projektu, realizovat jej ve spolupráci s dalšími členy týmu
  • Dokáže zpracovat a interpretovat výsledky vlastního výzkumu a výsledky výzkumu v dané oblasti
  • Dokáže připravit vědecký článek a publikovat v mezinárodním časopise
  • Je schopen nastoupit na místo postdoktorského vědeckého pracovníka v ČR a zahraničí
  • Je schopen odborně vést studenty ve vědecké přípravě
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi doktorského studijního programu mohou získanou kvalifikaci uplatnit zejména ve výzkumných ústavech a zdravotnických zařízeních jako výzkumní pracovníci, vysokoškolští učitelé apod. Jsou oprávněni realizovat samostatnou vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti základního i aplikovaného výzkumu. V širším smyslu jsou připraveni provádět všechny činnosti spojené s vědeckou prací, tzn. zabývat se koncepčními otázkami, vědecko-organizační činností a také výukou.

 • Praxe

  Praxe je získávána jednak prací ve výzkumné skupině, ve které student působí, dále v rámci sdílené infrastruktury, ve Středoevropském technologickém institutu a v případě klinických specializací v partnerských zdravotnických zařízeních (Masarykův onkologický ústav, Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice U sv. Anny).

 • Standardy kvalifikačních prací

  Standardy dizertačních prací na LF MU jsou upraveny směrnicí děkana č. 3/2013

  "Pokyny k formálním náležitostem disertačních pracívypracovaných na Lékařské fakultě MU"

  https://is.muni.cz/do/med/uredni_deska/pravni_normy/smernice_dekana/2013/3-2013-smerniceLFMU_disertacni_prace_final.pdf

Základní údaje

Název
Onkologie a hematologie
Zkratka
D-ONHE
Kód
P0912D350014
Typ
doktorský
Forma
prezenční a kombinovaná
St. doba studia (v letech)
4
Titul
Ph.D.
Vyučovací jazyk
čeština
Akreditace do
10. 12. 2028

Lékařská fakulta
Program zajišťuje