„Hledáme okna do mozku a mysli jako cesty ke zdraví.“

Cílem doktorského studijního programu Neurovědy je vychovat samostatné vědecké a akademické pracovníky v oborech obecné neurovědy, neurologie a psychiatrie. Tyto obory společně těží z rozvoje znalostí o vztahu mozku a chování, které vyžadují mezioborovou spolupráci z oblasti biologických, technických, psychologických, klinických oborů, mají však přesah i do mnoha sociálních a humanitních oborů. Klíčovou charakteristikou programu Neurovědy je podpora takovéto mezioborové spolupráce. Absolvování DSP Neurovědy umožňuje pokračování akademické kariéry habilitačním a jmenovacím řízením v oborech Neurologie, Psychiatrie a Neurovědy.

DSP Neurovědy je určený absolventům magisterských studijních programů, které umožňují studovat vztah mozku a chování. Program se skládá ze 3 specializací, základní specializace Neurovědy je určena studentům obecných problémů mozku a chování, dvě klinické specializace Neurologie a Psychiatrie pak aplikaci neurovědního výzkumu v oblasti neurologických a duševních poruch.

Program je založený na spolupráci neurovědní komunity na několika brněnských výzkumných institucích, zejména tří neurologických klinik LF MU (I. neurologická klinika, II. neurologická klinika a Klinika dětské neurologie) a Psychiatrické kliniky LF MU, Farmakologického a Anatomického ústavu LF MU, Institutu biostatistiky a analýz LF MU, Neurovědního programu CEITEC-MU, Ústavu přístrojové techniky AV ČR.

Program je úzce propojený se zahraničními pracovišti (UMC Utrecht, Harvard University, Regensburg University...), se kterými se podílí na společných výzkumných projektech, jejichž součástí jsou i témata dizertačních prací doktorských studentů a kde probíhají zahraniční stáže studentů, které jsou standardní součástí jejich curricula.

Metodicky program využívá zejména širokou škálu zobrazovacích metod pro studium funkčních, morfologických a biochemických vlastností mozku (funkční magnetická rezonance - propojení s virtuální realitou, real-time neurofeedback - morfometrické metody - VBM, DBM apod. - magnetická rezonanční spektroskopie a spektroskopické zobrazování, elektrofyziologické metody, včetně unikátních intracerebrálních přístupů) a neurostimulační metody (transkraniální magnetická stimulace, hluboká mozková stimulace, elektrokonvulzivní terapie), Probíhají humánní, animální i in vitro celulární experitmenty. Dále je využívána široká škála behaviorálních a psychologických metod pro popis chování a klinická data. Student je školen jednak v obecných vědeckých dovednostech, získává ale schopnost analyzovat a interpretovat data získaná výše popsanými metodami.

Jednotlivé neurovědní týmy pokrývají následující výzkumná témata, ve kterých jsou také školeni doktorandi:

Sociální a behaviorální neurověda

Parkinsonova nemoc – neurobiologie a klinický management

Epileptologie – neurobiologie a klinický management

Kognitivní poruchy – neurobiologie a klinický management

Poruchy periferního nervového systému – neurobiologie a klinický management

Cerebrovaskulární poruchy – neurobiologie a klinický management

Schizofrenie – neurobiologie a klinický management

Afektivní poruchy – neurobiologie a klinický management

Hraniční porucha osobnosti – neurobiologie a klinický management

Neuropsychologie

Neurostimulační léčba

Neurozobrazovací techniky

Elektrofyziologické techniky

Spojovacím prvkem mezi týmy jsou sdílené technologie, společné pracovní semináře, odborné semináře, výroční konference Ph.D. kandidátů a vzájemné mentorování Ph.D. kandidátů. Studenti jsou motivováni vysokou odbornou kvalitou výzkumu v kompetitivním, ale spolupráci otevřeném prostředí.

Studijní plány

Neurologie
prezenční, se specializací
Neurologie (kombinovaný)
kombinovaný, se specializací
Neurovědy
prezenční, se specializací
Neurovědy (kombinovaný)
kombinovaný, se specializací
Psychiatrie
prezenční, se specializací
Psychiatrie (kombinovaný)
kombinovaný, se specializací

Studium

 • Cíle

  Cílem doktorského studijního programu Neurovědy je vychovat samostatné vědecké a akademické pracovníky v oborech obecné neurovědy, neurologie a psychiatrie. Tyto obory společně těží z rozvoje znalostí o vztahu mozku a chování, které vyžadují mezioborovou spolupráci z oblasti biologických, technických, psychologických, klinických oborů, mají však přesah i do mnoha sociálních a humanitních oborů. Klíčovou charakteristikou programu Neurovědy je podpora takovéto mezioborové spolupráce. Absolvování DSP Neurovědy umožňuje pokračování akademické kariéry habilitačním a jmenovacím řízením v oborech Neurologie, Psychiatrie a Neurovědy.

  DSP Neurovědy je určený absolventům magisterských studijních programů, které umožňují studovat vztah mozku a chování. Program se skládá ze 3 specializací, základní specializace Neurovědy je určena studentům obecných problémů mozku a chování, dvě klinické specializace Neurologie a Psychiatrie pak aplikaci neurovědního výzkumu v oblasti neurologických a duševních poruch.

  Program je založený na spolupráci neurovědní komunity na několika brněnských výzkumných institucích, zejména tří neurologických klinik LF MU (I. neurologická klinika, II. neurologická klinika a Klinika dětské neurologie) a Psychiatrické kliniky LF MU, Farmakologického a Anatomického ústavu LF MU, Institutu biostatistiky a analýz LF MU, Neurovědního programu CEITEC-MU, Ústavu přístrojové techniky AV ČR.

  Program je úzce propojený se zahraničními pracovišti (UMC Utrecht, Harvard University, Regensburg University...), se kterými se podílí na společných výzkumných projektech, jejichž součástí jsou i témata dizertačních prací doktorských studentů a kde probíhají zahraniční stáže studentů, které jsou standardní součástí jejich curricula.

  Metodicky program využívá zejména širokou škálu zobrazovacích metod pro studium funkčních, morfologických a biochemických vlastností mozku (funkční magnetická rezonance - propojení s virtuální realitou, real-time neurofeedback - morfometrické metody - VBM, DBM apod. - magnetická rezonanční spektroskopie a spektroskopické zobrazování, elektrofyziologické metody, včetně unikátních intracerebrálních přístupů) a neurostimulační metody (transkraniální magnetická stimulace, hluboká mozková stimulace, elektrokonvulzivní terapie), Probíhají humánní, animální i in vitro celulární experitmenty. Dále je využívána široká škála behaviorálních a psychologických metod pro popis chování a klinická data. Student je školen jednak v obecných vědeckých dovednostech, získává ale schopnost analyzovat a interpretovat data získaná výše popsanými metodami.

  Jednotlivé neurovědní týmy pokrývají následující výzkumná témata, ve kterých jsou také školeni doktorandi:

  Sociální a behaviorální neurověda

  Parkinsonova nemoc – neurobiologie a klinický management

  Epileptologie – neurobiologie a klinický management

  Kognitivní poruchy – neurobiologie a klinický management

  Poruchy periferního nervového systému – neurobiologie a klinický management

  Cerebrovaskulární poruchy – neurobiologie a klinický management

  Schizofrenie – neurobiologie a klinický management

  Afektivní poruchy – neurobiologie a klinický management

  Hraniční porucha osobnosti – neurobiologie a klinický management

  Neuropsychologie

  Neurostimulační léčba

  Neurozobrazovací techniky

  Elektrofyziologické techniky

  Spojovacím prvkem mezi týmy jsou sdílené technologie, společné pracovní semináře, odborné semináře, výroční konference Ph.D. kandidátů a vzájemné mentorování Ph.D. kandidátů. Studenti jsou motivováni vysokou odbornou kvalitou výzkumu v kompetitivním, ale spolupráci otevřeném prostředí.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • rozumět teoriím, konceptům a metodám, které reprezentují aktuální oborové trendy na mezinárodní úrovni;
  • zastávat pozici vědeckého postdoktorandského pracovníka v zahraniční laboratoři;
  • zastávat pozici akademického pracovníka - odborného asistenta - v oboru své specializace.
  • velmi dobře se orientovat v oblasti etiky vědecké práce a konkrétních etických problémů své specializace;
  • samostatně navrhovat a provádět výzkum ve všech fázích;
  • vyhodnotit a interpretovat výsledky experimentální práce;
  • prezentovat výsledky na mezinárodní konferenci;
  • připravit vědecký článek a publikovat v mezinárodním vědeckém časopise;
  • připravit kompetitivní grantovou žádost.
  • odborně vést studenty;
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent doktorského studijního programu Neurovědy bude schopný pokračovat v akademické kariéře jako odborný asistent v konkrétní studované specializaci (Psychiatrie, Neurologie, Neurovědy), s perspektivou navazujícího habilitačního a jmenovacího řízení v uvedených oborech. Uplatní se tedy jako akademický pracovník lékařské fakulty a dále v hraničních biotechnologických, humanitních a sociálních oborech. Dále může pokračovat ve vědecké kariéře v pozici postdoktoranda v neurovědních laboratořích výzkumných institucí. Vzhledem k excelentnímu technologickému a personálnímu zázemí programu je pravděpodobné působení v zahraničních výzkumných skupinách.

 • Praxe

  Praxe je získávána jednak prací ve výzkumné skupině, ve které student působí, dále v rámci sdílené infrastruktury (zkušenost s užíváním neurozobrazovací, elektrofyziologickou, neurostimulační aj. technologií a prací s daty) a v případě klinických specializací v partnerských zdravotnických zařízeních (Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice U sv. Anny).

 • Standardy kvalifikačních prací

  Standardy dizertační práce jsou stanoveny celofakultní směrnicí. Je podporováno předkládání prací v anglickém jazyce v rámci snahy o internacionalizaci oponentského řízení dizertačních prací.

  Standardy dizertačních prací na LF MU jsou upraveny směrnicí děkana č. 3/2013

  "Pokyny k formálním náležitostem disertačních pracívypracovaných na Lékařské fakultě MU"

  https://is.muni.cz/do/med/uredni_deska/pravni_normy/smernice_dekana/2013/3-2013-smerniceLFMU_disertacni_prace_final.pdf

 • Další informace
  Webové stránky DSP na Lékařské fakultě

  Webové stránky 1. Neurologické kliniky FN USA

  Webové stránky Neurologické kliniky FN Brno

  Webové stránky Kliniky dětské neurologie FN Brno

  Webové stránky Psychiatrické kliniky

  Webové stránky Neurovědního programu CEITEC-MU

Základní údaje

Název
Neurovědy
Zkratka
D-NEUR
Kód
P0988D350001
Typ
doktorský
Forma
prezenční a kombinovaná
St. doba studia (v letech)
4
Titul
Ph.D.
Vyučovací jazyk
čeština
Akreditace do
10. 12. 2028

Lékařská fakulta
Program zajišťuje