Péče o zdraví začíná u těch nejmenších, zdravé dítě je základem zdravé rodiny a celého národa.

Cíle studijního programu

Doktorský studijní program Pediatrie je čtyřletý program založený na studiu onemocnění dětského věku a podpoře pozitivního rozvoje zdraví dětí. Důraz je kladen na zvládnutí širokých souvislostí vedoucích ke schopnosti správné diagnostiky, terapie a vědecké práce. Student se v průběhu doktorského studia naučí získávat vědecké informace, pracovat s nimi při rozhodování o konkrétních možnostech terapie a prevence u vybraných onemocnění a predisponujících stavů. Během studia si student osvojí schopnost kritické analýzy použitých metodik, schopnost zpracování a interpretace vědeckých dat i jejich prezentace. V oblasti dle konkrétního zaměření své disertační práce by měl být student v závěru studia schopen dále rozvíjet svůj obor. Program má za cíl připravovat špičkové odborníky ve specifických vědních oborech rozvíjených v rámci oboru Pediatrie a všech jeho součástí.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do doktorských programů - akad.rok 2024/2025 (zahájení: podzim 2024)
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Přijímací zkouška proběhne v červnu 2024.
 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program
  Odborná přijímací zkouška se koná formou rozpravy k tématu disertační práce, které si uchazeč vybral. Zkušební komise při ní posuzuje odborný zájem, motivaci, znalost oboru a celkovou připravenost uchazeče k doktorskému studiu.

  Při hodnocení uchazeče bere zkušební komise v úvahu také materiály dodané jako přílohy přihlášky, odborný životopis, doplňující informace a zejména vyjádření navrženého školitele.

  Součástí přijímacích pohovorů je také ověření úrovně angličtiny uchazeče (posuzuje přijímací komise dle standardů oborů doktorského studia).

Studium

 • Cíle

  Doktorský studijní program Pediatrie je čtyřletý program založený na studiu onemocnění dětského věku a podpoře pozitivního rozvoje zdraví dětí. Důraz je kladen na zvládnutí širokých souvislostí vedoucích ke schopnosti správné diagnostiky, terapie a vědecké práce. Student se v průběhu doktorského studia naučí získávat vědecké informace, pracovat s nimi při rozhodování o konkrétních možnostech terapie a prevence u vybraných onemocnění a predisponujících stavů. Během studia si student osvojí schopnost kritické analýzy použitých metodik, schopnost zpracování a interpretace vědeckých dat i jejich prezentace. V oblasti dle konkrétního zaměření své disertační práce by měl být student v závěru studia schopen dále rozvíjet svůj obor. Program má za cíl připravovat špičkové odborníky ve specifických vědních oborech rozvíjených v rámci oboru Pediatrie a všech jeho součástí.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Rozumí teoriím, konceptům a metodám, které reprezentují aktuální oborové trendy na mezinárodní úrovni.
  • Velmi dobře se orientuje v oblasti etiky vědecké práce a konkrétních etických problémů své specializace.
  • Je schopen odborně vést pre- i postgraduální studenty v rámci své specializace.
  • Je schopen samostatně navrhovat a provádět výzkum ve všech jeho fázích, formulovat obecné závěry a na jejich základě případně provést cílenou intervenci.
  • Dokáže interpretovat výsledky na mezinárodní konferenci, diskutovat s odborníky ve své specializaci v angličtině a /nebo dalším světovém jazyce, kriticky hodnotit jejich metody, výsledky a závěry.
  • Dokáže připravit vědecký článek a publikovat jej v mezinárodním vědeckém impaktovaném časopise.
  • Dokáže připravit kompetitivní grantovou žádost a na jejím základě poté organizovat výzkumnou práci.
 • Uplatnění absolventa

  Absolvent doktorského studijního programu najde uplatnění např. jako:

  - vědecko-výzkumný pracovník na pracovištích klinického i preklinického typu.

  - učitel - akademický pracovník na vysoké škole

  - vedoucí pracovník klinického pracoviště.

  - na managerské pozici i mimo akademickou/ klinickou sféru /např. regulační orgány, plátci, organizátoři zdravotní péče, farmaceutický průmysl/.

 • Praxe

  Doktorand (dle zvoleného tématu DP) pracuje v klinické či s experimentální oblasti, popř. jinými výzkumnými metodami pod dohledem školitele, ve vyšších ročnících studia pak samostatně.

  V průběhu studia se bude doktorand s podporou školitele ucházet o nabízená stipendia k odborným stážím relevantním k tématu disertace, připravuje a podává grantové aplikace.

  Dle svých možností a dle svého studijního plánu se doktorand podílí v omezené míře na výuce pregraduálních studentů LF MU.

 • Standardy kvalifikačních prací

  Doktorská disertační práce v oboru Pediatrie musí splňovat požadavky aplikované

  na vědecké práce v mezinárodním měřítku. Úvod práce dokumentuje stav bádání v konkrétní výzkumné problematice. Výsledky jsou prezentovány na základě statistického zpracování a závěry formulovány exaktně. Diskuse musí být v kvalifikační práci vedena poučeně a kriticky za použití recentní mezinárodní literatury. Formální požadavky na práci respektují obecné doporučení LF MU.

  Standardy dizertačních prací na LF MU jsou upraveny směrnicí děkana č. 5/2021

  "Pokyny k formálním náležitostem disertačních prací vypracovaných na Lékařské fakultě MU"

  https://www.med.muni.cz/do/med/uredni_deska/pravni_normy/smernice_dekana/2021/VYPRACOVANYCH_NA_LEKARSKE_FAKULTE_MU

Základní údaje

Zkratka
D-PED
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

12
počet aktivních studentů
7
počet závěrečných prací

Lékařská fakulta
Program zajišťuje