Porodní asistentka by měla mít měkké, dovedné ruce, vidoucí oči a láskyplné srdce, protože svým věděním, srdcem a rukama může udělat svět pro ženy a jejich děti bezpečným a lepším místem ...

Představení studijního programu

Láká vás řemeslo porodní báby, které je staré jako lidstvo samo? Masarykova univerzita vám jej nabízí v podobě studijního programu Porodní asistence. Profesi odjakživa vykonávaly ženy moudré a zkušené. Potřebné informace si předávaly z generace na generaci. Říkalo se jim také báby položné, pupkořezné či porodní babičky. V současné době pracují pod názvem porodní asistentky.

V praxi budete poskytovat své odborné služby především ženám v těhotenství, během porodu a v šestinedělí. Ve své péči budete mít nejenom matku, ale i novorozence. Nabytá odbornost vám umožní kvalifikovaně a samostatně pečovat o zdraví žen a jejich novorozených dětí, včetně podpory láskyplné vazby matky s dítětem a kojení.

Kompetence porodní asistentky zahrnují zejména oblast reprodukčního zdraví a podpory fyziologických procesů ženského těla, ale také řešení různých komplikovaných stavů v oblasti porodnictví a gynekologie, v tomto případě již v součinnosti s lékařem.

Při výkonu profese po vás bude vyžadována kooperativní komunikace s klientkou a její rodinou a poskytování respektující individualizované péče. Důležitá je i týmová práce v případě zjištěných poruch zdraví či patologií. Důraz je kladen na dodržování etických zásad, na postupy různých stupňů prevence, se zvláštním zřetelem na primární prevenci a edukaci ženy a její rodiny ve všech fázích jejího života, zejména v oblasti reprodukčního zdraví.

V průběhu studia budete mít možnost zahraničních studijních či pracovních stáží v rámci programu Erasmus. Dále se můžete aktivně zapojit do života profesních organizací.

Je studium programu pro vás?

 • Máte schopnost empatie a zdravé intuice?

 • Jste komunikativní a chcete se věnovat ženám, matkám a novorozencům?

 • Disponujete dobrou fyzickou kondicí a odolností vůči stresu?

 • Jste dobrý pozorovatel a baví vás analyzovat zjištěné informace, nacházet souvislosti a dělat z nich závěry?

 • Máte trpělivost, ale přesto se umíte rychle rozhodovat a kriticky myslet?

 • Dokážete pracovat v týmu, ale i samostatně, a to v různém prostředí?

 • Umíte převzít za své jednání odpovědnost a obhájit si svá rozhodnutí?

 • Zajímá vás zdravotnická problematika, zejména otázky podpory reprodukčního zdraví?

Odpověděli jste si převážně kladně? Pak vás rádi přivítáme v řadách studentů tohoto programu.

Pokud stále váháte, přečtěte si slova absolventky našeho programu níže, či shlédněte krátký dokument na webových stránkách katedry - Porodní asistentky 21. století.

„Práce porodní asistentky mě naplňuje, protože se zaměřuje na to nejkrásnější, co může žena v průběhu svého života prožít – zrození nového života a naplnění mateřské role prostřednictvím transformace z ženy-dívky v ženu-matku. Porodní asistentka poskytuje rady, informace a dovednosti – je průvodkyní ženy/páru. Profesionálně ženu na novou roli připravuje a tak se stává součástí procesu zrození.“

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Nejnovější trendy oboru reagují na fakt, že těhotenství, porod, šestinedělí a kojení jsou primárně přirozené procesy. Přirozenou povahu těchto procesů je třeba chránit a podporovat. Základním cílem porodnictví a porodní asistence je tedy zdraví a prospěch matky a dítěte. Nejefektivnějším způsobem, jak podpořit fyziologické procesy je primární prevence. Nejlepším místem, kde chránit a podporovat fyziologii reprodukce, je primární péče a vlastní sociální prostředí ženy. Nejvhodnějšími osobami, které mohou tento cíl pomoct dosáhnout, jsou porodní asistentky.

  Základním cílem tříletého bakalářského studijního programu je získat ucelenou teoretickou a praktickou kvalifikaci potřebnou pro naplnění této vize a pro uplatnění absolventky v praxi oboru porodní asistence.

  Studium oboru je zaměřeno na nabytí dovednosti samostatné péče o ženu s fyziologickým těhotenstvím, porodem a šestinedělím a o fyziologického novorozence; následně na schopnost včas odhalit a řešit vzniklé patologie ve spolupráci s lékařem.

  Absolventi budou schopni poskytovat péči ženě a novorozenci; diagnostikovat a řešit problémy v oblasti potřeb v průběhu celého života ženy. Vzdělávací cíle proto kladou důraz také na efektivní komunikaci s klientkou a její rodinou, na týmovou práci v případě zjištěných poruch zdraví či patologií, na dodržování etických zásad, na postupy různých stupňů prevence, se zvláštním zřetelem na primární prevenci a edukaci ženy a její rodiny ve všech fázích jejího života v oblasti zejména reprodukčního zdraví. Velká pozornost je věnována naplnění cílů praktické přípravy v rozsahu daném legislativou pro regulované povolání porodní asistentky.

  Studijní program je sestaven v souladu s platnou legislativou národní i evropskou a s Definicí porodní asistentky podle Mezinárodní organizace porodních asistentek (ICM) tak, aby absolventkám umožnil získat registraci a licenci pro samostatný, nezávislý a plně zodpovědný výkon povolání porodní asistentky v systému zdravotnické péče.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • odborně a lidsky zralým přístupem k ženám, jejich rodinám a komunitám přispívat k profesionalizaci oboru porodní asistence, zlepšovat zdraví žen a dětí a tím zvyšovat prestiž a postavení porodní asistentky ve společnosti;
  • samostatného kvalifikovaného rozhodování se v péči o zdraví, v prevenci vzniku onemocnění a komplikací;
  • poskytovat péči těhotným ženám, rodičkám a novorozencům a ženám gynekologicky nemocným; včas odhalovat rizika a nepravidelnosti a účinně se podílet na péči o ženu při nepravidelnostech a zasáhnout v život ohrožujících situacích;
  • poskytnout péči nejenom v nemocničním prostředí, ale také v prostředí primární a komunitní péče; účinně obhajovat ženy a jejich rodiny a přispívat tak k pozitivní těhotenské a porodní zkušenosti žen;
  • aktivně získávat a využívat poznatky získané metodou EBM a metodou kritického myšlení a řešení problémů;
  • aplikovat postupy různých stupňů prevence se zvláštním zřetelem na primární prevenci a edukaci ženy a její rodiny ve všech fázích jejího života v oblasti zdraví – zejména reprodukčního;
  • vyhodnotit potřeby klientky a realizovat péči prostřednictvím metody procesu poskytování péče v porodní asistenci;
  • vést přípravu na rodičovství; v rámci svých kompetencí poskytnovat rady v oblasti reprodukčního zdraví;
  • pracovat samostatně, generovat a obhájit svá profesní rozhodnutí a nést za ně plnou odpovědnost;
  • pozitivní seberealizace, průběžného profesního rozvoje, sebevýchovy, sebevzdělávání a sebereflexe;
  • aplikovat vědomosti z oblasti porodní asistence, porodnictví, gynekologie, neonatologie a dalších souvisejících vědních oborů v praxi;
  • řídit zdroje a být profesionálním partnerem jiným oborům při poskytování zdravotní péče v oboru porodní asistence,
 • Uplatnění absolventa

  Hlavním místem uplatnění absolventů tohoto programu je jak nemocniční péče, tak i primární péče a komunitní prostředí. Jako absolventka budete připravena zastávat pozici samostatně pracující porodní asistentky také v centrech předporodní a porodní péče a přípravy a v organizacích orientovaných na pomoc ženám a jejich dětem. Budoucím zaměstnavatelům budete schopna nabídnout dovednost odhalovat a v rámci svých kompetencí řešit potřeby a zdravotní problémy žen a jejich rodin s využitím kritického myšlení a vědeckých poznatků.

  Absolventi zvládají základy vědecké práce a EBM a jsou díky tomu schopni navrhovat nové postupy řešení stávajících výzev zdravotnictví. Můžete získat uplatnění i ve výzkumných ústavech a pracovištích. Absolvování studijního programu vám umožní získání zákonem předepsané licence k výkonu povolání ve všech státech EU.

 • Regulovaná povolání
  • Porodní asistentka
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Cílem studia je aktivní zvládnutí teoretických i praktických poznatků a dovedností tak, aby vám umožnily samostatný a zodpovědný výkon povolání porodní asistentky v plném rozsahu kompetencí.

  Velká pozornost je věnována právě praktické přípravě. Celkově studium zahrnuje 4600 hodin, z toho zhruba polovinu tvoří odborná praxe, která probíhá blokově, konkrétně ve čtyřtýdenních blocích a formou klinických cvičení. Praxi budete vykonávat pod vedením školitelek a mentorek ve státních i nestátních zdravotnických zařízeních.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Součástí státní závěrečné zkoušky studijního programu Porodní asistence je obhajoba bakalářské práce, ve které by měli absolvující studenti prokázat schopnost zpracovat odborný text, jak po stránce obsahové, tak i formální, orientovat se ve vybrané problematice a pracovat s literárními prameny (domácími i zahraničními, knižními i časopiseckými). Standardní rozsah bakalářské práce je 50 stran (mimo přílohy). Součástí přípravy práce je sestavení projektu práce (formulace záměru/cílů práce, výzkumných otázek, volba vhodných metod) a dodržení harmonogramu pro její zpracování. Vlastního zpracování práce zahrnuje vhodnou analýzu získaných informací, sestavení diskuze s jinými autory a formulaci závěrů práce, Student pracuje pod odborným vedením přiděleného vedoucího/garanta práce.

  Obhajobou bakalářské práce student prokazuje, že zvládl základy vědecké práce pod vedením vedoucího práce. U obhajoby bakalářské práce se hodnotí mimo porozumění tématu, také schopnost adekvátně reagovat na položené otázky a celková úroveň prezentace.

 • Návaznost na další studijní programy

  Lékařská fakulta Masarykovy univerzity možnost navazujícího studia v porodní asistenci v současné době nenabízí. Na bakalářský program ale můžete navázat studiem příbuzných magisterských programů. Například studiem ochrany obyvatelstva, ekonomie a managementu ve zdravotnictví nebo specializací v pedagogice.

Základní údaje

Zkratka
B-PA
Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

59
počet aktivních studentů
28
počet závěrečných prací

Lékařská fakulta
Program zajišťuje