Kvalitní vzdělání absolventů prospívá společnosti, přispívá k poskytování kvalitní ošetřovatelské péče a napomáhá rozvoji ošetřovatelství.

Představení studijního programu

Absolvováním studijního programu Všeobecné ošetřovatelství získáte profesní kvalifikaci, která je předpokladem k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

Po úspěšném ukončení studia budete umět:

 • Samostatně poskytovat individualizovanou ošetřovatelskou péči a podporu jednotlivcům, rodinám a komunitám, v souladu s přírodním a společenským prostředím, ve kterém žijí.

 • Posoudit aktuální zdravotní stav, biopsychosociální a spirituální potřeby člověka v různých věkových obdobích. Využijete při tom vědomosti a dovednosti z ošetřovatelství či medicínských a humanitních věd.

 • Poskytovat péči zaměřenou na podporu, posílení a udržení zdraví, věnovat se prevenci vzniku onemocnění a jejich komplikací.

 • Spolupracovat při diagnosticko-terapeutických činnostech s dalšími zdravotníky a zajišťovat potřebné intervence v rámci svých kompetencí.

 • Rozhodovat v oblastech ošetřovatelství, které se týkají péče o zdraví, prevence vzniku onemocnění, ošetřovatelské péče o nemocné, péče o osoby se zdravotním postižením a péče o osoby umírající.

 • Zdůvodnit a obhájit svá profesní rozhodnutí.

 • Přispívat ke zvyšování kvality péče na základě svých vědomostí, dovedností a vysoce profesionálního přístupu k jednotlivcům, rodinám a komunitám.

Standardní délka studia je tři roky. Teoretická výuka probíhá v moderních posluchárnách a simulačních učebnách Univerzitního kampusu Bohunice, praktická výuka je realizována u poskytovatelů zdravotních služeb. V průběhu studia je kladen důraz na profesní přípravu, osvojení si teoretických znalostí a praktických dovedností. Můžete také absolvovat stáž v zahraničí v rámci programu Erasmus+. Po úspěšném zvládnutí studia a vykonání státní závěrečné zkoušky získáte titul bakalář.

Je studium programu pro vás?

 • Láká vás práce ve zdravotnictví?

 • Chtěli byste pomáhat lidem?

 • Máte schopnost empatie a pozitivního přístupu?

 • Umíte převzít za své jednání odpovědnost a obhájit si svá rozhodnutí?

 • Máte chuť vzdělávat se ve zdravotnické problematice?

 • Chcete být profesionálem ve zdravotnictví, který poskytuje kvalifikovanou ošetřovatelskou péči?

Pokud jsou odpovědi na uvedené dotazy převážně kladné, je studium programu Všeobecné ošetřovatelství právě pro vás. Ošetřovatelská profese má dlouhou historii, je to povolání zajímavé, rozmanité, zodpovědné i náročné. S radostí všechny zájemce uvítáme ve studiu, těší se na vás tým zkušených pedagogů a mentorů, kvalitně vybavené zázemí pro teoretickou i praktickou výuku a velmi přívětivé studentské prostředí Masarykovy univerzity.

Na webových stránkách Ústavu zdravotnických věd LF MU naleznete další informace týkající se studijních programů a nejnovější aktuality. Dozvíte se zde také, jakým způsobem probíhá klinická praxe v rámci studia.

Studijní plány

Přijímací řízení
Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2024/2025
Termín podání do půlnoci 29. 2. 2024

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu

  Zkoušky se konají formou písemných testů 20. 6. 2024. 

  • Jsou testovány znalosti z biologie a somatologie. 
  • Testy se skládají ze 40 otázek s nabídnutými odpověďmi, jen jedna odpověď je správná, každá správná odpověď je ohodnocena jedním bodem. 
  • Délka trvání každého testu je 50 minut. 
  • Maximální počet bodů 80. 

  Rozsah požadovaných znalostí odpovídá učebním osnovám na středních školách.

 • Doporučená literatura ke zkouškám v tomto studijním programu

  Učebnice biologie pro gymnázia, přehledy středoškolské látky uvedených předmětů např.:

  • Přehled biologie (Rosypal, S. a kol., Scientia, Praha 1994 a dále), 
  • Somatologie (Dylevský); 
  • Biologie člověka (Kočárek E. anebo Novotný I., Hruška M.) 

  Přehled doporučené literatury a tematické okruhy k přijímacím zkouškám je uveden na webu v části Materiály k přijímací zkoušce

 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program

  Na základě bodového ohodnocení výsledku písemných přijímacích testů jsou uchazeči zařazeni do pořadníku. Pro přijetí je nutné umístění v pořadí, které nepřesáhne stanovený počet přijatých. Předběžně uváděný počet přijatých je pouze orientační, konečný počet závisí na kapacitě studijního programu, na počtu uchazečů a úrovni znalostí prokázaných při přijímací zkoušce. 

  Zápis do studia je distanční a je podmíněn úspěšným vykonáním maturitní zkoušky v souladu §§ 77 a násl. zákona č. 561/2004 Sb. (tj. státní maturita). 

  Maturitní zkouška musí být složena do termínu zápisu, tj. do konce června 2024. Po obdržení návrhu na přijetí je nutno vložit autorizovanou konverzi maturitního vysvědčení (ČR a SR) do e-přihlášky. 

  Absolventi zahraničních středních škol vkládají nostrifikaci, tedy doložku o uznání zahraničního vzdělání v České republice. 

  Podmíněný zápis není možný.

 • Informace o odložené volbě
  Na LF MU není možná.

Studium

 • Cíle

  Posláním tříletého bakalářského programu Všeobecné ošetřovatelství je příprava kvalifikovaných, vysokoškolsky vzdělaných odborníků, oprávněných v souladu s § 4 vyhlášky č. 55/2011 Sb. (o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků) k výkonu zdravotnického povolání všeobecné sestry v systému zdravotní péče.

  Cílem studia je aktivní zvládnutí teoretických a praktických poznatků a dovedností tak, aby umožnily absolventovi samostatný a zodpovědný výkon povolání všeobecné sestry v plném rozsahu kompetencí oboru. Záměrem oboru je profesní kvalifikace k poskytování přímé ošetřovatelské péče orientované na individuální potřeby jednotlivců, jejich rodin a komunit ve zdraví i nemoci založené na důkazech (Evidence Based Nursing and Practice).

  Důraz je kladen na profesní přípravu, osvojení si teoretických a praktických dovedností. Etika, morálka, smysl pro odpovědnost, týmovou spolupráci, komunikaci, empatický přístup a využívání teoretických vědomostí a postupů lege artis v praxi, jsou základní předpoklady pro přípravu a výkon povolání všeobecné sestry na které se studium zaměřuje a u studentů je rozvíjí. Kromě získání teoretických vědomostí v průběhu studia, je důraz kladen na praktickou přípravu v rozsahu daném legislativou pro regulované povolání všeobecné sestry. Studijní program je akreditován v souladu s legislativou a koncepcí ošetřovatelství.

  Studijní program je určen pro zájemce, kteří chtějí pracovat ve zdravotnictví, mají zájem pomáhat lidem, baví je práce s lidmi, chtějí přispívat k ochraně a podpoře zdraví jedinců, rodin, komunit, chtějí poskytovat péči nemocným, potřebným, umírajícím v různých typech zdravotnických zařízeních, mají zájem o kvalitně poskytovanou ošetřovatelskou péči a rozvoj ošetřovatelství.

  Cílem je připravit kompetentní zdravotnické pracovníky (autonomní kompetence, kooperativní kompetence, kompetence ve výzkumu a vývoji v ošetřovatelství a manažerské kompetence), v souladu s platnými právními předpisy, národními a mezinárodními regulativy pro výkon zdravotnického povolání všeobecné sestry, etickými normami a kvalifikačními standardy.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • samostatně poskytovat individuální ošetřovatelskou péči a podporu jednotlivcům (zdravým, nemocným, osobám se zdravotním postižením a umírajícím), rodinám a komunitám v souladu s přírodním a společenským prostředím, ve kterém žijí.
  • zhodnotit na základě získaných vědomostí (z ošetřovatelství, medicínských a humanitních věd) a dovedností aktuální zdravotní stav, biopsychosociální a spirituální potřeby člověka v různých věkových obdobích a v různých životních situacích.
  • poskytnout a zajistit na základě získaných vědomostí a dovedností ošetřovatelskou péči o individuální potřeby člověka.
  • poskytovat péči směřující k podpoře, posílení a udržení zdraví, k prevenci vzniku onemocnění, k prevenci komplikací, v případě nevyléčitelně nemocných a umírajících k důstojnému umírání.
  • rozhodovat v oblastech ošetřovatelství, které se týkají: péče o zdraví, prevence vzniku onemocnění, poskytování první pomoci, ošetřovatelské péče o nemocné, o osoby se zdravotním postižením a umírající.
  • zdůvodnit, obhájit a nést osobní odpovědnost za rozhodnutí v oblastech ošetřovatelství.
  • přispívat na základě svých vědomostí, dovedností, sociální zralosti  a přístupu k jednotlivcům, rodinám a komunitám k profesionalizaci oboru ošetřovatelství, zvyšovat prestiž a postavení všeobecné sestry ve společnosti.
  • poznat aktuální stav rozvoje ošetřovatelství v ČR i v zahraničí, je schopen/a kriticky posoudit jednotlivé etapy historického, současného i předpokládaného vývoje ošetřovatelství.
  • podílet se na výzkumné činnosti v ošetřovatelství, prezentovat výsledky a aplikovat je do praxe.
  • orientovat se v právním řádu ČR, který upravuje poskytování zdravotních a sociálních služeb a kompetence státní správy v oblasti organizace zdravotních a sociálních služeb.
  • respektovat právní předpisy a doporučení Evropské unie týkající se zdravotní a sociální politiky v členských zemích, řídit se mezinárodními dokumenty týkajícími se ošetřovatelství, vnímat úlohu WHO ve světě a v Evropě.
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolvent bakalářského studijního programu Všeobecné ošetřovatelství budete připraven k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu na území České republiky a Evropské unie. Uplatnění najdete u poskytovatelů zdravotních i sociálních služeb, ve výchovné, poradenské a edukační činnosti, případně i ve výzkumu v ošetřovatelství.

  Můžete pracovat v akutní lůžkové péči, ale i v péči následné, ambulantní, domácí, lázeňské a léčebně-rehabilitační. Budoucím zaměstnavatelům nabízíte rozsáhlé teoretické znalosti a praktické dovednosti.

  Někteří naši absolventi dostali pracovní nabídku již v průběhu odborné praxe, jiní se pro své profesní směřování rozhodli díky dobré zkušenosti z pracoviště, na kterém praxi vykonávali.

 • Regulovaná povolání
  • Všeobecná sestra
 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Povinnou součástí studijního programu je ošetřovatelská praxe probíhající formou blokové výuky o celkovém rozsahu 2 300 hodin. Praxe vám umožní aplikovat v podmínkách poskytovatele zdravotních služeb teoretické vědomosti a praktické dovednosti, které získáte v průběhu studia. Poskytuje prostor pro zdokonalování zručností, dovedností a návyků souvisejících s ošetřovatelskou péčí dle principů ošetřovatelství založeného na důkazech (Evidence Based Nursing). Také vás naučí komunikačním dovednostem, odpovědnosti, samostatnosti a kooperaci v týmu.

  Praxe je rozložena do pěti semestrů, začíná ve druhém semestru studia a pokračuje až do šestého semestru. Probíhá i v letních měsících druhého a čtvrtého semestru studia. Praxe se koná pod vedením vyučujících nebo mentorů a je realizována ve fakultních nemocnicích v Brně nebo u smluvních poskytovatelů zdravotních služeb po celé České republice.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Zaměření kvalifikačních prací je různorodé. Studenti častokrát volí témata, se kterými se setkali v průběhu studia, výkonu odborné praxe anebo problematiky související s výkonem povolání. Předpokládá se, že zpracováním závěrečné práce student prokáže schopnost pracovat s odbornou literaturou, schopnost formulovat cíle výzkumu a výzkumné otázky, zvolit si správnou metodiku výzkumu, získaná data vhodně analyzovat (u kvantitativního výzkumu je použita forma deskriptivní analýzy absolutní a relativní četnost). V části diskuse student porovnává své zjištění s jinými odbornými zdroji, zamýšlí se nad výsledky, navrhuje doporučení pro praxi.

  Hodnocení závěrečných prací vedoucím práce a oponentem je realizováno formou šablon - Posudek vedoucího bakalářské práce a Posudek oponenta bakalářské práce (zhodnocují se jednotlivé oblasti závěrečné práce - význam práce, zpracování teoretické části, zpracování empirické části, diskuse a závěry, kvalita literární rešerše a formální úprava práce).

  Standardní rozsah bakalářské práce je stanoven na 50-60 normostran (bez příloh), včetně preliminárií (cca 90 000-108 000 znaků, včetně mezer). Struktura závěrečné práce má stanovena striktní pravidla a předepsané struktury. Pokyny pro vypracování závěrečné práce se řídí vnitřními předpisy Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, dále recenzovanou publikací Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory (autorský kolektiv Katedry ošetřovatelství a porodní asistence LF MU), která uvádí konkrétní kritéria a doporučení pro zpracování závěrečné práce. Publikace autorského kolektivu je multimediální elektronický výukový materiál [webová stránka, skripta ke stažení Adobe Acrobat (PDF) a eBook reader (ePub)], dostupná na webových stránkách https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/lf/js19/metodika_zp/web/index.html

  Finální verzi bakalářské práce studenti vkládají do Informačního systému Masarykovy univerzity v části – archiv.

 • Návaznost na další studijní programy

  Absolventi programu mají možnost navázat studiem v magisterských programech, jako je veřejné zdravotnictví, ochrana obyvatelstva (Krizové řízení a ochrana obyvatelstva, Civilní nouzové plánování, Civilní nouzová připravenost), ekonomie a management (Management zdravotnictví, Bezpečnostní a krizový management, Management veřejné správy, Plánování a řízení krizových situací) nebo specializace v pedagogice (Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy).

  V rámci postgraduální kurzů lze po splnění požadavků studovat specializaci Záchranář pro urgentní medicínu, případně dílčí kurzy Evropské resuscitační rady (ALS, EPALS, apod.) Dostupnost výše zmíněného vzdělávání je závislá na aktuálně akreditovaných studijních programech a kurzech v České republice.

Základní údaje

Zkratka
B-VO
Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

25
odhadovaný počet přijatých
69
počet aktivních studentů
31
počet závěrečných prací

Lékařská fakulta
Program zajišťuje