Finanční plány, účetnictví, daně – naučíte se, jak na ně.

Představení studijního programu

Studijní program Finance, účetnictví a daně je určen především těm, kteří svou budoucí kariéru spatřují v oblasti finančních útvarů firem, vedení účetnictví, daňové evidence, daňovém poradenství, auditingu, podnikání na kapitálových trzích, bankovnictví či pojišťovnictví! Volit si můžete ze dvou možných bloků povinně volitelných předmětů. První by vám měl pomoci se připravit na profesní zkoušky z oblasti účetnictví, daní a finančního řízení, druhý vám pomůže s přípravou na zkoušky odborné způsobilosti vyžadované ČNB.

Studijní program je profesně orientovaný a velký význam v něm má praxe.

Zásadními tématy oboru jsou:

 • Znalost podvojného účetnictví a schopnost práce se základními účetními softwary

 • Znalost daňové evidence, zdravotního a sociálního pojištění a daňového systému ČR

 • Schopnost orientace v základních bankovních a pojistných produktech

 • Schopnost finančních predikcí a kalkulací

 • Schopnost pomoci klientovi i sám sobě při snaze o finanční zabezpečení se

 • Přehled v oblasti právních norem regulujících a vymezujících základní pravidla podnikání a výkonu profese v těchto oblastech

Naučíte se mimo jiné:

 • Analyzovat a interpretovat data obsažená v účetních výkazech, tyto výkazy sestavit,

 • porozumět a využít základní bankovní a pojistné produkty, analyzovat jejich ekonomickou výhodnost a navrhovat doporučení pro jejich využití,

 • analyzovat a aplikovat platnou legislativu v oblasti stěžejních právních povinností subjektů týkajících se zejména odvodových, registračních a dalších administrativních povinností,

 • pracovat s nejpoužívanějšími tabulkovými procesory a statistickými softwary, využít je k systematizaci a optimalizaci ekonomických dat,

 • použít základní účetní software pro vedení účetnictví a daňové evidence.

Studium je založeno zejména na prakticky orientovaných tutoriálech pod dohledem odborných vyučujících včetně expertů z "praxe".

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Zajímáte se o problematiku účetnictví a daní?

 • Stresuje vás sestavování daňových přiznání a přehledů pro zdravotní a sociální pojištění?

 • Zajímá vás investování, bankovnictví a pojišťovnictví?

 • Chcete rozumět nejdůležitějším bankovním a pojistným produktům?

 • Zajímá vás dění na finančních trzích? Váháte, zda investovat do Bitcoinu?

 • Plánujete v budoucnu skládat povinné profesní zkoušky vyžadované Českou národní bankou, Komorou daňových poradců, Komorou auditorů ČR či Institutem certifikovaných účetních?

Studijní program Finance, účetnictví a daně nabízí nahlédnutí do všech výše zmíněných oblastí.

Kombinovaná forma studia

Výuka probíhá zpravidla v pátek odpoledne a v sobotu, obvykle třikrát až čtyřikrát v semestru. V ojedinělých případech může být tato výuka doplněna vhodnými přednáškami či semináři i v průběhu jiných dnů, ty však lze sledovat i online. Dají se zhlédnout také ze záznamu. Přístup do Studia online, MS Teams či Zoom mají studenti MU k dispozici zdarma.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Navrhovaný studijní program má za cíl připravovat kvalifikované pracovníky pro výkon profese v oblasti podnikání na finančních a kapitálových trzích, v bankovnictví, pojišťovnictví, finančních odděleních komerčních subjektů, samostatné účetní, daňové specialisty a budoucí auditory. Významným cílem studijního programu je také příprava osob, na které jsou kladeny regulatorní požadavky v oblasti distribuce finančních služeb. Cílem studia je nabytí klíčových teoretických znalostí a také praktických dovedností vyžadovaných jednak samotnými zaměstnavateli v této oblasti, ale také regulatorními orgány vyžadujícími často prokázání potřebných znalostí, kompetencí a praktických dovedností ve formě složení příslušných profesních odborných zkoušek nutných či praxí vyžadovaných pro možnost působení ve výše zmiňovaných oblastech. Úspěšní absolventi navrhovaného programu tak budou schopni hladkého nástupu na pracovní pozice vyžadující složení takových zkoušek, neboť studijní program je připraví na jejich složení bez nutnosti další dlouhodobé odborné přípravy, jako je tomu často v současnosti, kdy zaměstnavatelé jsou nuceni nejprve přijmout méně kvalifikované pracovníky a teprve následně je na vlastní náklady proškolovat s cílem budoucího splnění kvalifikačních podmínek pro výkon profesí v oblastech podnikání na kapitálovém trhu, daňovém poradenství, auditu, finančním řízení podniků a finanční analýze. V rámci volitelných předmětů pak budou moci studenti doprofilovat svůj odborný profil ve vztahu ke svým individuálním potřebám a potřebám pozic, na nichž v budoucnu plánují realizovat svoji kariéru.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Rozlišit různé formy platebního styku, klasifikovat a vysvětlit finanční rizika banky, orientovat se v druzích úvěrů a průběhu úvěrového procesu včetně základních metod hodnocení bonity klienta.
  • Použít základní účetní software pro vedení účetnictví a daňové evidence podnikatelských subjektů.
  • Analyzovat a interpretovat data obsažená v účetních výkazech, tyto výkazy sestavit a data z nich využít pro zpracování základních finančních analýz.
  • Porozumět a využít základní bankovní a pojistné produkty, analyzovat jejich ekonomickou výhodnost, vzájemně je komparovat a navrhovat doporučení pro jejich využití vzhledem k potřebám konkrétních subjektů.
  • Pracovat s nejpoužívanějšími tabulkovými procesory a statistickými softwary, využít je k systematizaci a optimalizaci ekonomických dat, vyvozovat závěry a doporučení pro konkrétní subjekty z hlediska optimálního ekonomického chování.
  • Analyzovat a aplikovat platnou legislativu v oblasti stěžejních právních povinností subjektů týkajících se zejména povinností spojených s provozováním podnikatelské činnosti, odvodových, registračních a dalších administrativních povinností.
  • Analyzovat trendy na finančních trzích, chápat propojení finančních trhů a dalších trhů (trh práce, zboží a surovin, služeb, atd.). Pochopit vliv regulace finančních trhů na jejich vývoj a produktovou skladbu.
  • Aplikovat finančně-matematické postupy pro potřeby finančního rozhodování jednotlivých podnikatelských subjektů a spotřebitelů. Porozumět problematice časové hodnoty peněz. Vyhodnotit výhodnost jednotlivých spořicích a investičních možností v čase.
  • Využít získané znalosti a dovednosti ke složení povinných odborných zkoušek požadovaných k provozu podnikatelské činnosti na finančních trzích, v bankovnictví, pojišťovnictví, finančním poradenství, daňovém poradenství, vedení účetnictví a auditu.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi studijního programu budou připraveni na výkon povolání a provozování podnikatelské činnosti:

  • na finančních a kapitálových trzích,

  • v oblasti finančního poradenství, klientských pozic v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví,

  • budou schopni také zastávat pracovní pozice v účetních a finančních odděleních komerčních subjektů, a to zejména na pracovních pozicích účetní, mzdový účetní, finanční analytik, asistent auditora či daňový specialista,

  • zároveň získají předpoklady pro schopnost samostatného podnikání v oblasti vedení daňové evidence a účetnictví pro jiné subjekty,

  • po složení povinných profesních zkoušek mohou následně působit také jako daňoví poradci, certifikovaní účetní a auditoři.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Celouniverzitní pravidla pro tvorbu studijních programů, která zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů, upravuje směrnice Masarykovy univeritzy č. 1/2024 Pravidla pro tvorbu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání. Směrnice vymezuje šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studijní plán ve spolupráci s jinou vysokou školou či jinou právnickou osobou,
  6. studijní plán na dostudování (určen pouze pro dostudování ve studijním oboru, studijním programu nebo studijním plánu, který zanikne).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který doplňuje hlavní studijního plán jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Povinnou součástí studia je také praxe v rozsahu 12 týdnů, kterou můžete absolvovat buď ve svém současném zaměstnání či v řadě námi nabízených partnerských organizacích. V jejím rámci si budete poznatky získané studiem ověřovat na konkrétních praktických situacích a dále ji bude možné vhodně využít při tvorbě závěrečné práce, jejíž úspěšnou obhajobou a diskusí nad ní své studium ukončíte.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Vypracování závěrečné práce o rozsahu zhruba 30–35 stran (bez příloh) by mělo ověřit schopnosti studentů uplatnit problémově orientovaný přístup k zájmovým entitám (podniky, veřejné a státní instituce, neziskové organizace, města a regiony, informační systémy apod.), vyhledat potřebnou sestavu relevantních informací, identifikovat a výstižně popsat problémová pole v souladu s nabytými teoretickými znalostmi, stanovit vhodné metody a postupy k jejich aplikované analýze, data popsat, analyzovat a na tomto základě navrhnout konkrétní a typicky reálně proveditelná opatření vedoucí k řešení problémové nebo optimalizované situace. Zaměření závěrečné práce a její praktické výstupy budou úzce provázány s povinným předmětem Praxe, obsah i forma budou stanoveny ve spolupráci s vedoucím práce.

 • Návaznost na další studijní programy

  Úspěšní absolventi programu budou moci po splnění podmínek přijetí pokračovat ve studiu navazujících magisterských studijních programů na ESF MU, a to zejména v programu Finance .

Základní údaje

Zkratka
B-FUD
Typ
bakalářský
Profil
profesní
Titul
Bc.
Doba studia
3 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

60
počet aktivních studentů
4
počet závěrečných prací

Ekonomicko-správní fakulta
Program zajišťuje
Garant programu