Windows of cellular universe wide opened.

Představení studijního programu

Molecular and Cell Biology represents the specific field of study providing basis for all other disciplines of modern biology. The aim of this program is to offer the Master education to English-speaking students who completed the Bachelor studies in Biology in various profilations. The study allows to understand unifying features and connections among different phenomena in biology. The study programme is composed to explain principles of molecular and cell biology using various model systems - in microorganisms as well as plant/animal/human cells. The graduates should be able to extend the studies for postgraduate (PhD.) level as well as get a job in basic or applied research institutes or clinical laboratories.

Studijní plány

Přijímací řízení
Admission to Master’s programmes in English 2024/2025
Termín podání do půlnoci 31. 3. 2024

 • Informace o přijímacím běhu

  Admission to Master's degree programmes Molecular and Cell Biology and Geography of Global Environmental Change

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu

  Entrance exam will be organized in two rounds during April 2024. Admission is based on the overall results of the entrance exam and the programme's capacity. It is recommended to have a Bachelor's degree in Biology or a related field of study.
  1) The first round will consist of a short on-line test on April 11th, 2024. On that day, the applicants will be allowed to open the exam application at any time for specified duration. The test will consist of 20 questions from the topic areas listed below. Questions will be in the form of multiple choice or open-ended questions. Candidates' materials will also be assessed in the first round.

  Required documents:

  • Motivation letter (up to one page max.)
  • Transcript of Records (completed courses and respective grades)
  • Document of the achieved level of the English language knowledge (in case English is not the native language)

  2) Those applicants who will successfuly pass the first round will be invited for an on-line interview which will be hold between April 17, 2024 and April 19, 2024, expected duration 30 minutes. The applicants will be asked 3 questions: 1 general (applicant’s introduction, experience in the field, motivation, expectations of the study) and 2 specialized from the field of molecular and cell biology. The interview will be recorded for the committee purposes and will not be made available for the public.

  Applicants have to prove basic orientation in the field of molecular and cell biology at the Bachelor level in following areas:

  • chemical components of cells
  • intracellular compartments and transport
  • cell membranes and cytoskeleton
  • structure of DNA and chromosomes
  • DNA replication
  • processes of transcription and translation
  • structure and function of proteins
  • cell communication
  • cell cycle and cell death

  More information can be found here.

 • Doporučená literatura ke zkouškám v tomto studijním programu
  Essential Cell Biology, 5th ed., Alberts B., Hopkin K, Johnson AD, Morgan D, Raff M, Roberts K., Walter P. W.W. Norton and Comp., 2019
 • Kritéria hodnocení uchazečů o tento studijní program
  Admission is based on the results of a two-round admission process and programme's capacity.

  In the first stage, the applicant must obtain at least 30 points out of 40.

  • On-line test (max. 20 points)
  • Quality of the required documents (max. 20 points)

  In the second stage, the applicant must obtain at least 800 points out of 1000.

  • exam interview (max. 750 points)
  • expressing motivation (max. 125 points)
  • English language skills (max. 125 points)

Studium

 • Cíle

  Jedičnost molekulární a buněčná biologie spočívá v tom, že poskytuje informační základ, ze kterého vycházejí všechny disciplíny současné biologie. Cílem studijního programu je poskytnout kvalitní magisterské vzdělání anglicky mluvícím studentům, kteří absolvovali bakalářské studium biologie nejrůznějšího zaměření. Studium vede k poznání jednotících prvků v oblasti biologie, umožňuje pochopení souvislostí mezi různými biologickými fenomény a přitom neomezuje individuální profilaci studentů. Studium je koncipováno tak, aby principy molekulární a buněčné biologie byly dokumentovány na rozmanitých modelových systémech - u mikroorganismů stejně jako u buněk rostlinných a živočišných/lidských a absolventům přineslo možnost následného doktorského studia, možnost uplatnění v základním nebo aplikovaném biologickém výzkumu nebo vykonávání odborné práce ve zdravotnických laboratořích.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • chápat molekulární podstatu základních jevů probíhajících v mikrobiálních, rostlinných, živošisných a lidských buňkách
  • ovládat základní techniky molekulární a buněčné biologie a rozumět jejich principům
  • provádět výzkum určitého buněčného fenoménu pod vedením školitele a intepretovat získané výsledky
  • prezentovat výsledky vlastní vědecké práce písemnou a ústní formou
  • participovat na designu experimentů a výzkumných projektů
  • zpracovávat vzorky pocházejících z rozmanitých biologických zdrojů a provádět s nimi základní analýzy molekulární a buněčné biologie
 • Uplatnění absolventa

  Molecular and Cell Biology represents the specific field of study providing basis for all other disciplines of modern biology. The aim of this program is to offer the Master education to English-speaking students who completed the Bachelor studies in Biology in various profilations. The study allows to understand unifying features and connections among different phenomena in biology. The study programme is composed to explain principles of molecular and cell biology using various model systems - in microorganisms as well as plant/animal/human cells. The graduates should be able to extend the studies for postgraduate (PhD.) level as well as get a job in basic or applied research institutes or clinical laboratories.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  The key practical training in experimental laboratory work you will obtain by performing research for diploma thesis under guidance of experienced superviser. You will get your own diploma research project and you will have to learn adequate methods and perform experiments to reach its specific aims. You will be also trained to learn how to present scientific data (both in oral and written form) to community of researchers in the field of molecular and cell biology.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Diplomová práce je klíčovou součástí studia. Po věcné stránce diplomová práce představuje výzkumný projekt s jasně definovanými cíly, na jejichž splnění student samostatně pracuje po 4 semestry svého studia. Práce musí splňovat kritéria vědeckého projektu, který směřuje k vysvětlení nějakého biologického fenoménu metodami molekulární a buněčné biologie. Optimalizace metod se za vědecký projekt v tomto smyslu nepovažuje. Po formální práce musí být práce zpracována v souladu s interními normami (rozsah, vnitřní členění) a musí dokumentovat schopnost studenta uvést řešenou problematiku, specifikovat cíle své práce, metody užité k jejich naplnění a výsledky, které se mu podařio získat. V samostatné diskusní části student musí prokázat schopnost samostatného uvažování a interpretace vlastních výsledků v kontextu dříve publikovaných údajů.

 • Návaznost na další studijní programy

  There are several options to continue in studies on doctoral level. Graduates will be ready to enter one of the following PhD degree study programmes accredited at the Faculty of Science, Masaryk University: Molecular and Cell Biology and Genetics, Animal Physilogy, Plant Physiology and Microbiology.

Základní údaje

Zkratka
N-MCBE
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Titul v rigorózním řízení
RNDr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
angličtina angličtina
Roční poplatek za studium
3000 €

25
odhadovaný počet přijatých
18
počet aktivních studentů
2
počet závěrečných prací

Přírodovědecká fakulta
Program zajišťuje