Instrue, quid possis, animum, ne discere cesses. Vzdělávej ducha, jak můžeš, a nikdy se nepřestaň učit. Catonis Disticha moralia III, 1.

Představení studijního programu

Zajímá vás středověk? Chcete pochopit, jak fungovala společnost, co lidé četli, jak si předávali zprávy, čím se bavili nebo jak se léčili? O tom se dozvíte především z textů, které byly ve středověku v naprosté většině psány latinsky. V tomto studiu vás naučíme nejen jazyk těchto písemných památek, tj. středověkou latinu, ale zasvětíme vás do tajů interpretace nejrůznějších typů dochovaných pramenů.

Během studia si přečtete a pochopíte obsah tajemných klášterních kronik, filozofických sporů, literárních polemik či receptů na zdravý životní styl. Naučíme vás, jak přepsat středověké rukopisy, ale také jak je přeložit a pochopit v nejširších kulturních souvislostech. Pochopíte, o čem je středověká literatura, a zjistíte, proč se antické texty dochovaly díky středověkým mnichům.

Kromě hlubšího a komplexního pohledu na proměny latinského jazyka během středověku se ve studiu zaměřujeme na různé podoby středověké literatury, její kritické i digitální zpřístupnění a nejmodernější trendy v textové kritice. Intenzivní četba textů je doprovázena volitelnými předměty zaměřujícími se na jednotlivé aspekty středověké písemné kultury. Budete mít možnost zúčastnit se přednášek a blokových kurzů, které zajišťují zahraniční odborníci. Během každoročních studijních soustředění se nejen zdokonalíte ve středověké latině, ale také se pobavíte díky našemu aktivnímu studentskému spolku!

Je studium programu pro vás?

 • Čtete rádi a zajímají vás texty, kterým nikdo jiný nerozumí?

 • Přemýšlíte rádi nad souvislostmi mezi literárními díly?

 • Nezaleknete se středověkých rukopisů a studia v nevšedních podmínkách?

 • Láká vás odborné studium a individuální přístup vyučujících?

Studijní plány

Přijímací řízení
Master's Degree Studies in English 2024/2025 - Autumn 2024
Termín podání do půlnoci 30. 4. 2024

 • Informace o přijímacích zkouškách v tomto studijním programu
  Jedná se o placený program akreditovaný v angličtině. Školné za jeden akademický rok činí 1500 EUR. Podmínky přijímacího řízení jsou dostupné zde: https://www.phil.muni.cz/en/studies/study-programmes-in-english/master-studies/medieval-latin-language-and-literature

Studium

 • Cíle

  Magisterské studium latinského jazyka a literatury středověku umožňuje poznat latinsky psaná díla, která během tisíciletého středověkého období utvářela evropský kulturní prostor a jeho hodnoty. Rozvíjí obecně kulturní znalosti i analytické schopnosti, které jsou dnes vyžadovány v nejrůznějších oborech.

  Studium středověkého latinského jazyka a literatury v magisterském modulu hlavního studijního plánu (maior) či jednooborového studia (completus) směřuje k dalšímu rozšíření a prohloubení jazykových kompetencí a je zaměřeno na získání aktivních znalostí teoretických a metodologických postupů užívaných ve filologii. Vzhledem k provázanosti středověku s předchozím vývojem v antice využívá také znalostí klasické latiny a antické latinské literatury, kterých studenti nabývají v bakalářském studiu. Na rozdíl od bakalářského studia, zaměřeného především na klasickou latinu, je cílem navazujícího magisterského studia seznámit posluchače se všemi pozdějšími vývojovými fázemi latiny od pozdně antického jazykového úzu po latinu pozdního středověku. Posluchači získají přehled o ortografických, hláskoslovných, morfologických a syntaktických jevech středověké latiny a porozumí pozdně latinským a středověkým odchylkám od normativní latinské mluvnice a tzv. klasického stylu; současně se zorientují v proměnách latinské slovní zásoby do pozdního středověku. Dále studenti získají podrobné znalosti o středověké české i evropské latinsky psané literatuře, o její žánrové rozmanitosti a formálních i obsahových specificích. Studium zároveň poskytuje dobrou znalost kulturních dějin, vedle dějin literatury také dějin středověkých knihoven a středověkého písma, a alespoň rámcové seznámení s politickou historií středověku.

  Studium latinského jazyka a literatury středověku v modulu vedlejšího studijního plánu (minor) je určeno především studentům těch studijních programů, pro které latinsky psané prameny představují primární materiál a pramenné východisko. Studium ve vedlejším programu umožňuje studentům získat hlubší znalosti o vývoji středověkého latinského jazyka i literatury a sociokulturním kontextu středověku, jež mají souvislost, resp. doplňují a prohlubují náplň studia hlavního zvoleného oboru. Důležitou součástí studia je četba originálních textů, při níž si studenti osvojí schopnost mnohostranné interpretace latinského textu (gramatické, literární i kulturně-historické), stejně jako četba středověkých děl v překladu.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Popsat a vysvětlit ortografické, morfologické a syntaktické zvláštnosti středověké latiny v porovnání s klasickou latinou;
  • vysvětlit, jaké faktory ovlivnily vývoj pozdně latinské a středověké slovní zásoby a vyjmenovat konkrétní příklady;
  • ukázat hlavní rysy české i evropské latinsky psané středověké literatury a vysvětlit specifika recepce antických motivů ve středověké literatuře;
  • popsat žánrovou rozmanitost a formální a obsahová specifika středověké prózy a poezie;
  • popsat filozofické, historické a náboženské pozadí vývoje středověké společnosti;
  • popsat základní metody uplatňované v pomocných vědách historických (především kodikologii a paleografii) a textové kritice;
  • číst vybrané středověké rukopisy a podílet se na přípravě jejich moderních kritických edic;
  • kriticky interpretovat vybrané latinské texty ze středověkého období;
  • překládat složitější latinské texty do češtiny a izolované věty do latiny;
  • samostatně pracovat s cizojazyčnou odbornou literaturou, elektronickými databázemi a různými zdroji informací;
  • vytvořit delší vnitřně strukturovaný text o odborných tématech.
 • Uplatnění absolventa

  Jako absolventi našeho studia najdete uplatnění v nejrůznějších kulturních institucích, jako jsou muzea, archivy, knihovny a další instituce, kde se nacházejí středověké písemné památky.

  Budete umět samostatně kriticky pracovat s primárními zdroji, využívat informační textové zdroje a budete mít podrobný vhled do problematiky středověkých literárních památek. To vám umožní najít uplatnění i v celé řadě humanitně zaměřených výzkumných institucí, jako jsou například Akademie věd nebo univerzity.

  Působit budete moci i jako pedagogové na vysokých školách, ve středoškolské výuce dějepisu, českého jazyka a moderních cizích jazyků. Řada našich absolventů pracuje na pozicích odborných konzultantů v knižních nakladatelstvích a nejrůznějších médiích, jako jsou televize nebo rozhlas.

 • Pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů

  Bakalářské a magisterské studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu s pravidly European Credit Transfer System (ECTS). Povinně volitelné předměty jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů v každé skupině.

  Na Masarykově univerzitě došlo k celouniverzitnímu konsensu na pravidlech pro tvorbu studijních programů, které zpřesňují pravidla vymezená v metodice Národního akreditačního úřadu Doporučené postupy pro přípravu studijních programů. Pravidla pro tvorbu studijních programů byla schválena ve stejnojmenné směrnici MU (Směrnice MU č. 11/2017: Pravidla pro tvorbu studijních programů) a vymezují šest typů studijních plánů a jejich použití a kombinace v jednotlivých typech studijních programů. Jedná se o 

  1. jednooborový studijní plán,
  2. studijní plán se specializací,
  3. hlavní studijní plán (maior),
  4. vedlejší studijní plán (minor),
  5. studium podle dvou hlavních studijních plánů,
  6. plán na dostudování (určen pouze studentům z obdobného studijního oboru, kterému zaniká akreditace).

  Premisou pravidel je, že studijní plány umožňují naplnění cílů studia a dosažení profilu absolventa studijního programu. Výjimkou je pouze vedlejší studijní plán, který slouží jako komplementární doplněk hlavního studijního plánu jiného studijního programu. Student nemůže studovat pouze podle vedlejšího studijního plánu.

 • Praxe

  Systém povinných praxí není součástí tohoto programu.

 • Cíle kvalifikačních prací

  Standardní rozsah magisterské práce je 140 000 znaků, včetně poznámek pod čarou, obsahu, rejstříku, seznamu literatury a anotací. Student volí téma práce samostatně, a to buď z témat zveřejněných v Informačním systému MU, anebo po individuální domluvě se školitelem. Magisterská práce dokládá schopnost studenta dobře se orientovat v domácí a zvláště cizojazyčné odborné literatuře ke zvolenému tématu a kriticky ji zhodnotit. Prokazuje také schopnost studenta zpracovat práci v souladu se současnými teoretickými přístupy a příslušnou metodologií, pracovat se středověkými latinskými prameny a používat, formulovat a obhájit vlastní závěry.

 • Návaznost na další studijní programy

  Po absolvování magisterského studia můžete pokračovat v doktorském studiu Latinská medievistika. Tento interdisciplinární obor lze studovat jako 1. jednooborový program Latinská medievistika; nebo 2. se specializací na tzv. Zemské jazyky, kde se dozvíte podrobnosti o písemné kultuře nejen latinské, ale i staročeské a německé, která ve středověku vznikala na historickém území českých zemí.

Základní údaje

Zkratka
N-LLSA_
Typ
magisterský navazující
Profil
akademický
Titul
Mgr.
Doba studia
2 roky
Vyučovací jazyk
angličtina angličtina
Roční poplatek za studium
1500 €

Filozofická fakulta
Program zajišťuje