SLAVÍK, Jan a Tomáš JANÍK. Kvalita výuky: obsahově zaměřený přístup ke studiu procesů vyučování a učení. Pedagogika. 2012, roč. 62, č. 3, s. 262-286. ISSN 0031-3815.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kvalita výuky: obsahově zaměřený přístup ke studiu procesů vyučování a učení
Název česky Kvalita výuky: obsahově zaměřený přístup ke studiu procesů vyučování a učení
Název anglicky Quality of Instruction: Content-focused approach to research into teaching and learning
Autoři SLAVÍK, Jan (203 Česká republika, domácí) a Tomáš JANÍK (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Pedagogika, 2012, 0031-3815.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00057843
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky didaktická transformace obsahu; didaktická znalost obsahu; kvalita výuky; obsahově zaměřený přístup; výzkum
Klíčová slova anglicky content transformation; pedagogical content knowledge; quality of instruciton; content-focused approach; research
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D., učo 17210. Změněno: 25. 11. 2012 13:38.
Anotace
Studie přistupuje ke kvalitě výuky z hlediska obsahově zaměřeného přístupu v didaktice v návaznosti na programovou řadu článků autorů publikovaných v Pedagogice od r. 2005. Jejím cílem je poskytnout ucelený pohled na teoretická východiska obsahově zaměřeného přístupu ke kvalitě výuky. Cesty ke kvalitě zde jsou chápány jako prostředek profesionalizace učitelů a zvyšování intelektuální náročnosti jejich přípravy založené na spojování teorie s praxí. Studie vychází z kritiky těch pedagogických přístupů k výuce a k jejímu hodnocení, které opomíjejí obsahovou složku vzdělávání. Obsahově zaměřený přístup ke kvalitě výuky vyzdvihuje dynamiku procesu transformace obsahu ve výuce a klade důraz na jasnost, strukturaci a přístupnost obsahu pro žáky jako měřítka kvality výuky. Smyslem hodnocení kvality výuky je možnost jejího zlepšování na základě výběru relativně nejkvalitnější alternativy (alterace) k reálné situaci výuky. Ke zdůvodňování výběru alterace musí mít didaktika a učitelé k dispozici analytický a terminologický aparát, který umožňuje popsat, analyzovat i hodnotit situace výuky. Jeho jádrem jsou dvě klíčové kategorie: didaktická znalost obsahu a didaktická transformace obsahu. Základem pro didaktickou analýzu obsahově chápané kvality výuky jsou transformace mezi subjektivní, intersubjektivní a objektivní existencí obsahu. Jejich analýza vychází z předpokladu, že činnost žáka při práci s učební úlohou směřuje k abstrakcím a zvládání pojmů a činností v kontextu určitého oboru. Tento proces je vysvětlován na příkladech, protože obsahově zaměřený přístup směřuje k operacionalizaci teorie do empiricko-výzkumné anebo hospitační reflektivní praxe. Studie na základě teoretického zdůvodňování navrhuje programové teze empiricko-výzkumného a profesionalizačního programu v didaktice, které směřují k překonávání problémů těch koncepcí zvyšování kvality výuky, které nemají dostatečný ohled na vzdělávací obsah.
Anotace anglicky
This study approaches the quality of instruction from the content-focused didactics point of view and follows a series of our articles published in Pedagogika since 2005. It aims to provide a comprehensive overview of the theoretical background of content-focused approach to the quality of instruction. We understand the pursuit of quality as a means for teacher professionalization and for making pre-service teacher education, based on connecting theory and practice, more intellectually challenging. The study proceeds from the criticism of such pedagogical approaches to instruction that neglect the content dimension of education. The content-focused approach to the quality of instruction emphasizes the dynamics of the process of content transformation in teaching and learning and stresses clarity, structure and manageability of content for students as a measure of quality. The reason for evaluation of quality lies in the possibility of its improvement through the choice of the relatively best alternative (alteration) to the situation as it happened in reality. For justifying the choice of the alternative, didactics and also the teachers themselves must have an analytical and terminological apparatus at their disposal that would enable them to describe, analyze, and also evaluate teaching and learning situations. There are two categories at the core of this apparatus: pedagogical content knowledge and pedagogical transformation of content. The basis for didactical analysis of instruction from the content-focused point of view is constituted by transformations between subjective, intersubjective, and objective existence of content. An analysis of such transformations proceeds from the presupposition that the activity of a pupil when working on a learning task is directed towards abstractions and mastering concepts in the context of a specific subject.
Návaznosti
GAP407/11/0262, projekt VaVNázev: Kvalita kurikula a výuky v oborech školního vzdělávání
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 6. 12. 2021 07:31