ŠEĎOVÁ, Klára. Humor ve škole (School humor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 189 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně; č. 412. ISBN 978-80-210-6205-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Humor ve škole
Name (in English) School humor
Authors ŠEĎOVÁ, Klára (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 189 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně; č. 412, 2013.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW Digitální knihovna FF
RIV identification code RIV/00216224:14210/13:00068454
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-210-6205-4
Keywords (in Czech) humor; škola; žáci; učitelé
Keywords in English humor; school; pupils; teachers
Tags Munipress, rivok, RIVZ
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D., učo 36179. Changed: 25/4/2014 14:41.
Abstract
Publikace je věnována fenoménu humoru ve školním prostředí. Přináší výsledky původního empirického šetření založeného na narativní analýze písemných vyprávění žáků a učitelů 2. stupně základní školy. Kniha popisuje typické motivy a zápletky školního humoru a detailně se věnuje jeho funkcím. Ačkoli se předpokládá, že humor může facilitovat proces učení, realizovaný výzkum dokládá, že těžiště jeho fungování je v oblasti sociálních vztahů. Humor má na jedné straně potenciál harmonizovat vztahy ve skupině a posilovat solidaritu, na druhé straně může sloužit jako útočná zbraň v mocenských potyčkách a vyjednáváních. V publikaci se dále tematizuje fakt, že humor je významným prostředkem, který žákům umožňuje zvládat nároky, jež na ně škola klade, a vyrovnávat se s některými institucionálními rysy školy, především s nudou a opresivní autoritou dospělých. Na pozadí uvedených zjištění se řeší otázka, zda humor narušuje a zpochybňuje tradiční školní postupy a mechanismy, či naopak přispívá k jejich udržení. Kniha obsahuje řadu autentických ukázek, které čtenářům umožňují udělat si představu o tom, jaká je podoba humoru v současné české škole.
Abstract (in English)
The publication is devoted to the phenomenon of humor in school environment. It presents results of original empirical research based on narrative analysis of written narratives provided by pupils and teachers from lower secondary schools. The book describes typical motives and plots of school humor and studies its functions in a detail. Although it is assumed that humor can facilitate process of learning, the realized research shows that the center of its operation is in the field of social relations. On one hand humor has a potential to harmonize relationships within the group and to strengthen solidarity, on the other hand it can serve as an offensive weapon in power struggles and negotiations. The publication also discusses the fact that humor is an important instrument that enables pupils to cope with demands the school imposes on them and to deal with some institutional features of the school, especially with boredom and oppressive authority of adults. Against the background of these findings is answered the question whether humor disrupts and challenges the traditional school procedures and mechanisms or conversely contributes to their maintenance. The book contains a number of authentic examples which allow readers to get an idea about the form of humor in a contemporary Czech school.
PrintDisplayed: 27/1/2023 21:31