POTĚŠIL, Lukáš, Vojtěch ŠIMÍČEK, Lukáš HLOUCH, Filip RIGEL a Martin BRUS. Soudní řád správní. Komentář. Praha: Leges, 2014. s. nestránkováno, 361 s. Komentátor. ISBN 978-80-7502-024-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Soudní řád správní. Komentář
Název česky Soudní řád správní. Komentář
Název anglicky Code of Administrative Justice. Commentary
Autoři POTĚŠIL, Lukáš, Vojtěch ŠIMÍČEK, Lukáš HLOUCH, Filip RIGEL a Martin BRUS.
Vydání Praha, od s. nestránkováno, 361 s. Komentátor, 2014.
Nakladatel Leges
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-7502-024-6
Klíčová slova česky soudní řád správní, krajský soud, Nejvyšší správní soud, žaloba, kasační stížnost
Klíčová slova anglicky Code of Administrative Justice; regional court; Supreme Administrative Court, action, cassation complaint
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D., učo 61256. Změněno: 7. 7. 2014 11:32.
Anotace
Soudní řád správní je důležitý nejen pro organizaci a fungování správního soudnictví, ale představuje i jeden ze základních kamenů demokratického právního státu a nezbytný díl pestré mozaiky ochrany subjektivních práv a kontroly veřejné správy. Publikace plně zohledňuje dopady nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Současně poukazuje na tzv. velkou novelu soudního řádu správního, provedenou zákonem č. 303/2011 Sb., která nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2012. Nastalý časový odstup již umožňuje její vyhodnocení. Pochopitelně, že komentář přibližuje aktuální judikaturu správních soudů, která se stále vyvíjí a jejíž poznání je pro řádné pochopení správního soudnictví a ochrany v něm poskytované nezbytné. Mnoho institutů v soudním řádu správním stávající soudní praxe vyložila a aplikuje jinak, než jak by se dalo seznat z textu samotného, případně odlišně, než tomu bylo zvykem.
Anotace anglicky
The Code of Administrative Justice is not only important for the organization and functioning of the administrative justice, but also represents one of the cornerstones of the democratic legal state and an essential part of the patchwork of protection of rights and the control of public authorities. Publications deals with the new Civil Code (Act No. 89/2012 Coll.) and points out the major amendment to the Administrative Procedure Code, by Act No. 303/2011 Coll., Which came into effect on 1 1 2012. Occurred lapse of time already allows its evaluation. Of course, that commentary approximates the actual practice of administrative courts, which is still evolving and whose knowledge is a good understanding of administrative justice and the protection it provided essential. Many institutes in the Code of Administrative Justice existing jurisprudence has interpreted and applied differently than how it could be seen from the text itself, or differently, than was customary.
VytisknoutZobrazeno: 1. 2. 2023 02:53