VIDOVICOVÁ, Lucie, Lucie GALČANOVÁ, Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ a Dana SÝKOROVÁ. Stáří ve městě, město v životě seniorů. 1. vyd. Praha, Brno: Sociologické nakladatelství, Masarykova univerzita, 2013. 372 s. Studie. ISBN 978-80-7419-141-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Stáří ve městě, město v životě seniorů
Název anglicky Ageing in the City, City in the Life of Seniors
Autoři VIDOVICOVÁ, Lucie (203 Česká republika, garant, domácí), Lucie GALČANOVÁ (203 Česká republika, domácí), Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Dana SÝKOROVÁ (203 Česká republika).
Vydání 1. vyd. Praha, Brno, 372 s. Studie, 2013.
Nakladatel Sociologické nakladatelství, Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50000 5. Social Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/13:00073729
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-7419-141-1
Klíčová slova česky stárnutí; městské prostředí; gerontosociologie; kvantitativní výzkum; kvalitativní výzkum
Klíčová slova anglicky ageing; urban environment; gerontosociology; quantitative research; qualitative research
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Alena Rokosová, učo 107259. Změněno: 2. 6. 2015 11:13.
Anotace
Kniha se zaměřuje na souvislosti fenoménů demografického, resp. individuálního stárnutí a urbanizace, přesněji řečeno na každodennost stárnoucích obyvatel měst v kontextu sociálně-prostorových procesů regenerace a gentrifikace. Autorky hledají odpovědi na otázky jako: Jaký vliv má měnící se vnější prostředí na zkušenost stárnutí? Jakým způsobem poznamenává urbánní dynamika zapojení seniorů do sociálních struktur? Jak se stárnutí promítá do užívání prostoru seniory a jejich orientace v něm? Jakými strategiemi se jedinci vyrovnávají s dopady urbánních procesů tváří v tvář vlastnímu stárnutí – jak udržují kontrolu nad situací s ohledem na své zdraví, finanční možnosti a zdroje obsažené v městském prostředí? A konečně, jsou velká česká města přátelská vůči lidem vyššího věku? Odpovědi autorky opřely o data získaná prostřednictvím smíšené výzkumné strategie (mixed-methods research), využívající kvantitativní výzkum založený na standardizovaném dotazování mezi staršími obyvateli (ve věku 60 let a více) centrálních čtvrtí čtrnácti velkých českých měst a kvalitativní výzkum účastníků a účastnic ohniskových skupin (focus groups) a komunikačních partnerů a partnerek v hloubkových individuálních rozhovorech. Způsobem zpracování, šíří a hloubkou probíraných témat chce kniha uspokojit co nejširší okruh čtenářů, neboť informace, které by přinášely vhled do vzájemné dynamiky fenoménů „města“ a „stáří“, doposud chyběly jak pro obory sociologie, gerontosociologie a urbánních studií, tak pro praktický výkon místní samosprávy ve velkých městech, jejichž demografické profily se výrazně mění.
Anotace anglicky
The book focuses on the links between the phenomena of demographic, or the individual ageing and urbanization, more precisely on the everyday life of an ageing population of cities in the context of socio-spatial processes of regeneration and gentrification. The authors are looking for answers to questions such as: what effect has the changing external environment on the experience of aging? What is the impact of the urban dynamics on the involvement of the elderly in social structures? And are the big Czech cities friendly towards people of a higher age? The answers to these questions are based on the data obtained through mixed-method research using quantitative research based on a standardized survey among the older inhabitants (aged 60 years and over) of the central districts of fourteen large Czech cities and qualitative research with focus groups and individual in-depth interviews.
Návaznosti
GAP404/10/1555, projekt VaVNázev: Stáří v prostoru: regenerace, gentrifikace a sociální exkluze jako nové problémy environmentální gerontologie
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 25. 1. 2022 17:13