STRAKA, Ondřej, Hynek CÍGLER a Michal JABŮREK. Matematické nadání z pohledu neuropsychologie a kognitivní psychologie. Pedagogika. Univerzita Karlova, 2014, roč. 2014, č. 3, s. 327-358. ISSN 0031-3815.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Matematické nadání z pohledu neuropsychologie a kognitivní psychologie
Název anglicky Mathematical Talent from the Perspective of Neuropsychology and Cognitive Psychology
Autoři STRAKA, Ondřej (203 Česká republika, garant, domácí), Hynek CÍGLER (203 Česká republika, domácí) a Michal JABŮREK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Pedagogika, Univerzita Karlova, 2014, 0031-3815.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/14:00078143
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky kognitivní funkce; kognitivní teorie; kognitivní schopnosti; neuropsychologie; matematické nadání; dyskalkulie
Klíčová slova anglicky cognitive functions; cognitive theories; cognitive capacities; neuropsychology; mathematical talent; dyscalculia
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Hynek Cígler, Ph.D., učo 175803. Změněno: 18. 1. 2015 22:08.
Anotace
Přehledová studie se zabývá strukturou a vzájemnými vztahy kognitivních schopností, které se promítají do jedné z nejdůležitějších oblastí vzdělávání – do matematiky. Předkládá pohled ze dvou odlišných, ale vzájemně se doplňujících perspektiv: z hledisek neuropsychologie a kognitivní psychologie. V obou případech kromě normálního fungování věnujeme zvláštní pozornost odchylkám od normy, a to jak ve smyslu mimořádného matematického nadání, tak i kognitivního deficitu. V neuropsychologické části se v první řadě věnujeme otázce modularity, tedy nakolik jsou jednotlivé dílčí schopnosti potřebné pro matematické usuzování zajišťovány relativně samostatnými neuronálními subsystémy. Přinášíme také informace o lokalizaci těchto subsystémů. Dále se zaměřujeme na vztah mezi matematickým nadáním a organizací CNS na komplexní úrovni z hlediska hemisférické specializace, hemisférické asymetrie a vzájemné komunikace obou mozkových hemisfér v průběhu řešení kognitivně náročných úloh. V části věnované kognitivním přístupům v první řadě popisujeme teorii PASS a čtyři hlavní kognitivní procesy, se kterými tato teorie pracuje a zamýšlíme se nad možnými implikacemi této teorie pro výuku matematiky. Dále pak předkládáme alternativní pohled na teorii rozmanitých inteligencí často využívanou v české pedagogické praxi. Ačkoli je podle svého autora H. Gardnera zakotvená mimo jiné neurokognitivně, ve světle posledních studií se nezdá být dostatečně empiricky podložena a její využitelnost ve výuce proto kriticky diskutujeme. Závěrem se pak studie pokouší shrnout a zhodnotit důsledky prezentovaných poznatků pro pedagogickou praxi.
Anotace anglicky
This review study is concerned with the structure and mutual relationships of the cognitive abilities that are projected into one of the most important fields of education – mathematics. It presents a view from two different but mutually complementary angles: the perspectives of neuropsychology and cognitive psychology. In both cases apart from normal functioning we pay particular attention to deviations from the norm, in the sense of both exceptional mathematical talent and cognitive deficit. In the section on neuropsychology we look primarily at the question of modularity, i.e. the extent to which the individual different capabilities necessary for mathematical thinking are secured by relatively independent neuronal subsystems. We also present information on the localisation of these subsystems. We then consider the relationship between mathematical talent and the organisation of CNS on the complex level from the point of view of hemispheric specialisation, hemispheric asymmetry and the mutual communication of the two brain hemispheres in the course of tackling demanding tasks. In the section devoted to cognitive approaches we first and foremost describe the PASS theory and the four main cognitive processes with which this theory works, and reflect on the potential implications of this theory for the teaching of mathematics. We then present an alternative view of the theory of diverse intelligences often used in Czech pedagogic practice. Although according to its author H. Gardner this theory has inter alia a neurocognitive base, in the light of recent studies it does not seem sufficiently empirically grounded and we therefore discuss its use in teaching in a critical spirit. In conclusion the study seeks to summarise and evaluated the results of the findings presented for educational practice.
Návaznosti
MUNI/A/0991/2013, interní kód MUNázev: Adaptace diagnostických nástrojů pro identifikaci nadaných dětí se zaměřením na rodiče a pedagogy
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 26. 9. 2021 06:57